ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 364 รายการ จากคำว่า 2537

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
301 ผลของการเสนอตัวแบบสัญลักษณ์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล / ราณี พรมานะจิรังกุล / 2537 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Self care
Mental health
นักศึกษาพยาบาล -- เชียงใหม่
สุขภาพจิต
302 ผลของการให้สุขศึกษา ต่อการควบคุมป้องกันอันตรายจาการใช้สารกำจัดศัตรูพืช ในเกษตรกรหมู่บ้านห้อม อำเภอหาดทรายฟอง แขวงกำแพงนครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Results of health education on prevention and control of pesticide in agricultural workers Ban Hom Village Hardsaiphong District, Vientiane Municipality Province Lao people's Democratic Republic / สุลิศักดิ์ มิ่งบุปผา / 2537 /Full Text
Subject
ยากำจัดศัตรูพืช
เกษตรกร -- ลาว
บ้านห้อม (ลาว)
303 ผลของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และจุลธาตุต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของกาแฟอราบีก้า / กชกร ป้อมน้อย / 2537 /Full Text
Subject
กาแฟ -- ปุ๋ย
ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส
กาแฟ -- การเจริญเติบโต
304 ผลของระยะเวลาปลูกที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์และระดับเอนไซม์ดีไฮโดรจีเนสในเมล็ดเขียวของถั่วเหลือง / เดชา แม้ประสาท / 2537 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- เมล็ดพันธุ์
เมล็ดพันธุ์
เอนไซม์ดิไฮโดรจีเนส
305 ผลของเวสสิคูลา อาบัสคูลา ไมคอไรซา ต่อการเติบโต และผลผลิตของดาวเรือง Tagetes erects 49 / พรทิพย์ เจริญพิวัฒพงษ์ / 2537 /Full Text
Subject
เชื้อรา
ดาวเรือง -- การเจริญเติบโต
ดาวเรือง -- ปุ๋ย
ไมคอร์ไรซา
306 ผลของสถานภาพของผู้ออกจดหมายนำ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม ประเภทการเตือนและวิธีการคิดตามที่มีผลค่ออัตราการตอบกลับของแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ชำนาญ ปัญญาเรือง / 2537 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
แบบสอบถาม
วิจัย
นักศึกษา -- เชียงใหม่
307 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการพัฒนาของอับละอองเกสร และละอองเกสรของผักกาดขาวปลีและผักกาดหัว / พิทักษ์ พุทธวรชัย / 2537 /Full Text
Subject
ผักกาด -- การปรับปรุงพันธุ์
ละอองเกสร
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
ผักกาดขาวปลี
หัวผักกาดขาว
308 ผลของสารเคมี อะเบทต่อการฟักตัวของไข่ลูกน้ำยุงลาย ในห้องปฏิบัติการ = Effect of Abate on development of Aedes aegypti eggs in laboratory / ประพัฒน์ ญาณทักษะ / 2537 /Full Text
Subject
ยุง -- ไข่
อะเบท
ลูกน้ำ -- ห้องปฏิบัติการ
309 ผลที่เกิดจากการใช้เทคนิคสะสมความรู้ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่าน และความคิดเห็นด้านการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / จำรัส ไชยมูล / 2537 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การอ่าน
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
310 ผลยับยั้งของพืชสมุนไพรบางชนิดต่อเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคผิวหนัง / ดำรงค์ พงศ์พุทธชาติ / 2537 /Full Text
Subject
สมุนไพร
เชื้อรา
ผิวหนัง -- โรค
311 ผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา / นงคราญ เสนสุภา / 2537 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การสอน
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
312 ผู้บังคับบัญชากับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรบุคคล : กรณีศึกษาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พื้นที่ภาคเหนือ / อัฐพล ไชยรักษ์ / 2537 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การบริหารงานบุคคล -- ไทย (ภาคเหนือ)
ผู้บังคับบัญชา
313 พฤติกรรมการกินของเสือลายเมฆ / ไพศาล ศรีมงคล / คณะวิทยาศาสตร์ 2537 /Full Text
Subject
เสือลายเมฆ
เสือลายเมฆ -- อาหาร
เสือลายเมฆ -- พฤติกรรม
314 พฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของผู้ใช้แรงงานในชนบท / บุญเจริญ อินติ / 2537 /Full Text
Subject
ยาแก้ปวด
แรงงาน -- พร้าว (เชียงใหม่)
พร้าว (เชียงใหม่) -- ประชากรในชนบท
315 พฤติกรรมการซื้อเทปเพลงสากลลิขสิทธิ์ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ / ปิยะ ธนกาญจน์ / 2537 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เทปบันทึกเสียง
เพลงสากล
316 พฤติกรรมการบริหารงานของศึกษาธิการอำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ / ถวิล นนทะธรรม / 2537 /Full Text
Subject
ศึกษาธิการอำเภอ -- พฤติกรรม
การศึกษา -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
การศึกษา -- การบริหาร
317 พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง : กรณีศึกษาเฉพาะอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ / สมหมาย ประทุมวงศ์ / 2537 /Full Text
Subject
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- การเลือกตั้ง
ม้ง
การเลือกตั้ง -- ฮอด (เชียงใหม่)
318 พฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษดีเด่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี / นิวัฒน์ เวฬุการ / 2537 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ครู -- พฤติกรรม
319 พฤติกรรมการสอนของครูภาษาไทยดีเด่นในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / สุพรรณ ชัยอุปคำ / 2537 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ครูภาษาไทยดีเด่น -- พฤติกรรม
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
320 พฤติกรรมการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1 โรงเรียนอนุบาลแพร่ / ปิยาพร นันทะพงษ์ / 2537 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลแพร่
การสอน
การศึกษาขั้นอนุบาล -- แพร่
นักเรียน -- แพร่
ความคิดสร้างสรรค์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19