ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 364 รายการ จากคำว่า 2537

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
281 ผลของ โครงการอบรมครูแนะแนว ในการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / ธวัชชัย พึ่งธรรม / 2537 /Full Text
Subject
ครู -- เชียงใหม่
ครูแนะแนว -- เชียงใหม่
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
โรงเรียน -- เชียงใหม่
282 ผลของกระบวนการทางสุขศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติในการป้องกันโรคเอดส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช / สุพัฒร ปาลรังษี / 2537 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- การป้องกันและควบคุม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- นครศรีธรรมราช
สุขศึกษา
283 ผลของกลวิธีสอนแบบ อี ที อาร์ ที่มีต่อความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / นงเยาว์ เวชสถานารักษ์ / 2537 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
284 ผลของกลุ่มการบำบัดต่อการเปลี่ยนแปลงอัตมโนทัศน์ของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งล่าง / กัลยา ไผ่เกาะ / 2537 /Full Text
Subject
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
อัมพาต
สัจจการแห่งตน
Dissertations, academic -- Nursing
Psychotherapy, Group
Paraplegia
285 ผลของการใช้เครื่องเชื่อมโยงข้อความที่มีต่อความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / สุพัตรา นิยมการ / 2537 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การเขียน
เรียงความ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
286 ผลของการใช้ชุดฝึกกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / พรพิมล สุวรรณรัตน์ / 2537 /Full Text
Subject
ความคิดสร้างสรรค์
วิทยาศาสตร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
287 ผลของการใช้เทคนิคการจำในแบบฝึกการเขียนคำภาษาไทย ที่มักสะกดผิดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ศิริพร ทวีชาติ / 2537 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การเขียน -- แบบฝึกหัด
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
การจำ (จิตวิทยา)
288 ผลของการใช้แผนภูมิมโนทัศน์ที่มีต่อความสามารถในการอ่านในใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / นงลักษณ์ เฉลียว / 2537 /Full Text
Subject
การอ่านขั้นประถมศึกษา
การสอนด้วยอุปกรณ์
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
289 ผลของการใช้เพลงเสริมบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร / รองเนือง ศุขสมิติ / 2537 /Full Text
Subject
เพลง
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- กรุงเทพฯ
290 ผลของการใช้สื่อประสมในการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ศรีวรรณ ดำรงโภวรรณ / 2537 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- กำแพงเพชร
คณิตศาสตร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
คณิตศาสตร์ -- การสอนซ่อมเสริม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- กำแพงเพชร
291 ผลของการใช้อุณหภูมิสูงและการฉายรังสีอัลตราไวโอเลตต่อการเกิดโรคแอนแทรคโนส และคุณภาพของมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว ศิริศํกดิ์ บุตรกระจ่าง / ศิริศักดิ์ บุตรกระจ่าง / 2537 /Full Text
Subject
มะม่วง -- โรคและศัตรูพืช
แอนแทรกโนส
รังสีเหนือม่วง
อุณหภูมิสูง
มะม่วง -- การเก็บเกี่ยว
292 ผลของการเตรียมผู้ป่วยและครอบครัวต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / นาฎอนงค์ สุวรรณจิตต์ / 2537 /Full Text
Subject
ปอด -- โรค -- ผู้ป่วย
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -- การดูแล
คุณภาพชีวิต
Dissertations, Academic -- Nursing
293 ผลของการเยี่ยมบ้านต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน = Result of home visit towards self care of diabetes mellitus patients / อดิศัย ภูมิวิเศษ / 2537 /Full Text
Subject
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- การดูแล
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- ลำพูน
Dissertations, Academic -- public -- Health
294 ผลของการเรียนโดยวิธี ซี ไอ อาร์ ซี ที่มีต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษและความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / วรพรรณ สิทธิเลิศ / 2537 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
295 ผลของการเรียนที่เน้นทักษะกระบวนการที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษ และทักษะกระบวนการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / พยอมศรี ไรซ์ / 2537 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
296 ผลของการเรียนแบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคลที่มีผลสัมฤทธิ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / จีรภรณ์ รู้ทำนอง / 2537 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การสอนรายบุคคล
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
297 ผลของการสอนตามรูปแบบเอริกาที่มีต่อความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษโครงสร้างความรู้และเจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 / รัตนา วาทะวัฒนะ / 2537 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ความเข้าใจ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- สกลนคร
298 ผลของการสอนแบบ เอ็ม ไอ เอ ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความสนใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / เบญจมาศ โกมลไสย / 2537 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เลย
299 ผลของการสอนแบบสัมพันธ์ขอบข่ายความหมายที่มีต่อการจำคำศัพท์ผลสัมฤทธิ์ และความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / วรชาติ ภู่ทอง / 2537 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
300 ผลของการสอนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / สมร ยาสาร / 2537 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความคิดและการคิด
นักเรียนประถมศึกษา -- น่าน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19