ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 364 รายการ จากคำว่า 2537

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
261 ปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดขอผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มารับคำปรึกษาจากพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์ / อุมาพร รักษทิพย์ / 2537 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์
Dissertations, academic -- nursing
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
โรคเอดส์
ความเครียด (จิตวิทยา)
พยาบาล -- เชียงใหม่
262 ปัญหาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Problems of provincial administration organization in garbage and wastes disposal: a case study of Muang District, Chiang Mai Province พยูน มีทองคำ / พยูณ มีทองคำ / 2537 /Full Text
Subject
ขยะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
263 ปัญหาในการอพยพชาวเขาลงสู่พื้นที่ราบ : กรณีศึกษาเผ่าม้ง อำเภอปง จังหวัดพะเยา / สมจิต สัจสัญญาวุฒิ / 2537 /Full Text
Subject
การตั้งถิ่นฐาน -- ปง (พะเยา)
การอพยพ
ชาวเขา
ม้ง -- ปง (พะเยา)
264 ปัญหาและความต้องการด้านการแนะแนวของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ / สุพรรณ วงศ์จันทรา / 2537 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
การแนะแนว
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
265 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสู่บทบาทมารดาระหว่างมารดาวัยรุ่นกับมารดาวัยผู้ใหญ่ที่มีบุตรคนแรกในระยะหลังคลอด / จิราพร วรวงศ์ / 2537 /Full Text
Subject
การพยาบาลสูติศาสตร์
มารดาและเด็ก
มารดาวัยรุ่น
Dissertations academic -- Nursing
266 เปรียบเทียบกิจกรรมในการปฏิบัติงานควบคุมโรคอุจจาระร่วงของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ในอำเภอที่มีอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงต่ำและสูง จังหวัดกำแพงแพชร = Comparative study on diarrhea control activities of health personnel in Amphoe with low and high morbidity rate of diarrhea, Changwat Kamphaeng Phet / กาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช / 2537 /Full Text
Subject
ท้องร่วง -- การป้องกันและควบคุม
ท้องร่วง -- กำแพงเพชร
บุคลากรสาธารณสุข
Dissertations, Academic -- Public health
Diarrhea -- Prevention & control
267 เปรียบเทียบผลการวิจัยอนาคตด้วยเทคนิค อี เอฟ อาร์ กับเดลฟาย / สมพร ใหม่แก้ว / 2537 /Full Text
Subject
การศึกษา -- วิจัย
วิจัย
เทคนิคเดลฟาย
268 เปรียบเทียบผลของการฝึกอบรม 2 วิธี แก่อาสาสมัครสาธารณสุขในจังหวัดราชบุรี = Comparison of the effectiveness between two educational training methods for health volunteers in Ratchaburi province / สุวรรณา อัตตโชติ / 2537 /Full Text
Subject
อาสาสมัครสาธารณสุข -- ราชบุรี
Dissertations, academic -- nursing
269 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์ขนาดเม็ดสารของสารเซรามิกตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิสูง / ชุมเดช ชุมเดช / 2537 /Full Text
Subject
ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
270 ผลกระทบของการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2537 ที่มีต่อสถานประกอบการขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ / นิลวรรณ ระพิพงษ์ / 2537 /Full Text
Subject
ค่าจ้างขั้นต่ำ
แรงงาน -- เชียงใหม่
271 ผลกระทบของระบบการศึกษาต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / มานิต บุญอ่อน / 2537 /Full Text
Subject
ประชาธิปไตย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การศึกษาขั้นประถม -- หลักสูตร
นักเรียนประถมศึกษา -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
272 ผลกระทบจากยานพาหนะที่เพิ่มขึ้นต่อการจราจรในตัวเมืองเชียงใหม่ / สุบิน อินทปั๋น / 2537 /Full Text
Subject
จราจร -- เชียงใหม่
ตำรวจจราจร -- เชียงใหม่
273 ผลการใช้ชุดการเรียนการสอนวิชาการงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และระดับความคิดสร้างสรรค์ต่างกัน / เดือนฉาย ชุติดำรง / 2537 /Full Text
Subject
การสอนด้วยอุปกรณ์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- อุดรธานี
274 ผลการใช้ชุดการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมทางภาษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / ยุรชา ชูดวง / 2537 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การสอนด้วยอุปกรณ์
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- นครศรีธรรมราช
275 ผลการใช้ชุดการสอนมินิคอร์สในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / ปองจิต ศรีสัมพันธ์ / 2537 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
276 ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการพูดคำที่มีพยัญชนะต้น ด บ ฝ ฟ ร สำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็กที่พูดภาษาไทยใหญ่ / ประภัสสร ปิตฝ่าย / 2537 /Full Text
Subject
การพูด -- แบบฝึกหัด
ภาษาไทใหญ่
นักเรียน -- แม่อาย (เชียงใหม่)
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
277 ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการพูดภาษาไทยสำหรับนักเรียนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / วัชรี สุวรรณพินธุ์ / 2537 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- แบบฝึกหัด
ภาษาไทย -- การออกเสียง
กะเหรี่ยง -- ลี้ (ลำพูน)
278 ผลการใช้ระบบการฝึกอบรมกระบวนการสั่งจิตใต้สำนึกของตนเอง ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / เทิน ศรีสุข / 2537 /Full Text
Subject
นักเรียน -- พฤติกรรม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- อุดรธานี
จิตใต้สำนึก
279 ผลการสอนอ่านเพื่อวิเคราะห์และวินิจสารวิชาภาษาไทย โดยใช้ชุดการสอนจุลบท / ดนุชา เศวตรัตน์ / 2537 /Full Text
Subject
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
ภาษาไทย -- การอ่าน
ภาษาไทย -- การสอนด้วยอุปกรณ์
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- ลำพูน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
280 ผลการออกกำลังกายแบบสเต็ปแอโรบิคและการเต้นแอโรบิคที่มีต่อความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต และเปอร์เซ็นต์ไขมันของร่างกาย / จงกลณี นำบุญจิตต์ / 2537 /Full Text
Subject
แอโรบิก (กายบริหาร)
เลือด -- การไหลเวียน
ไขมัน
นักศึกษา -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19