ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 364 รายการ จากคำว่า 2537

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
241 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ / รัชนี สุนทรปกรณ์กิจ / 2537 /Full Text
Subject
ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
ผู้สูงอายุ -- การดูแล
242 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรม เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดลำพูน / จิระ บุรีคำ / 2537 /Full Text
Subject
การเคลื่อนย้ายแรงงาน -- ลำพูน
แรงงาน -- ลำพูน
243 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่องานพัฒนาชนบทของหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง : กรณีศึกษา จังหวัดเชียงราย / เชิดชาย พิบูลย์วุฒิกุล / 2537 /Full Text
Subject
การพัฒนาชนบท -- เชียงราย
หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
244 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสมาชิกภาพของเกษตรกรผู้เป็นสมาชิก และไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ / สาโรช มณีใส / 2537 /Full Text
Subject
สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
สหกรณ์การเกษตร -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- เชียงใหม่
245 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์พลังงานไฟฟ้าของครัวเรือนในจังหวัดเชียงใหม่ / นิสิต พันธมิตร / 2537 /Full Text
Subject
พลังงานไฟฟ้า -- แง่เศรษฐกิจ
พลังงานไฟฟ้า -- อุปทานและอุปสงค์
ครัวเรือน -- เชียงใหม่
ไฟฟ้า -- อุปทานและอุปสงค์
246 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำหน้าที่ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 5 / รมณี กลั่นบิดา / 2537 /Full Text
Subject
กระทรวงยุติธรรม
การคุมประพฤติ -- ไทย (ภาคเหนือ)
อาสาสมัครคุมประพฤติ
247 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้สารจากสะเดาควบคุมแมลงศํตรูพืชของเกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี / แสงอรุณ ทองแดง / 2537 /Full Text
Subject
แมลงศัตรูพืช -- การควบคุม
สะเดา
เกษตรกร -- สุพรรณบุรี
248 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับคำแนะนำการปลูกเสาวรสของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ / เกษม อุปราสิทธิ์ / 2537 /Full Text
Subject
กะทกรกฝรั่ง
เกษตรกร -- พร้าว (เชียงใหม่)
249 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Factors affecting professional nurses' quality of working life at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ผาณิต สกุลวัฒนะ / 2537 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่
การทำงาน
Dissertations, Academic -- Nursing
Quality of life
250 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการล้างมือของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / พิมพรรณ ภู่ปะวะโรทัย / 2537 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล
การล้างมือ
251 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ระดับภาคของประเทศไทย / ชัยวัฒน์ จันทร์โพธิ์ศรี / 2537 /Full Text
Subject
สหสัมพันธ์ (สถิติ)
การวิเคราะห์การถดถอย
ภาวะเจริญพันธุ์
252 ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย จังหวัดกำแพงเพชร / เอกณรงค์ ภู่ทอง / 2537 /Full Text
Subject
บุคลากรสาธารณสุข -- สุขภาพจิต
สุขภาพจิต
สถานีอนามัย -- กำแพงเพชร
253 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำผิดทางอาญาของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ / มนตรี พงษ์ทัดศิริกุล / 2537 /Full Text
Subject
อาชญากรรมวัยรุ่น -- เชียงใหม่
254 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้ามีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษาบ้านแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / จีรพรรณ มุกุระ / 2537 /Full Text
Subject
การติดยาเสพติด -- การป้องกัน
ยาเสพติด -- แม่ริม (เชียงใหม่)
ยาเสพติด -- การควบคุม
บ้านแม่สาใหม่ (เชียงใหม่)
255 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลน่าน / สุกัญญา พรหมปัญญา / 2537 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลน่าน
พยาบาล -- น่าน
การติดเชื้อ
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
Dissertations, Academic -- Nursing
Infection -- Prevention & control
256 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลักลอบเข้าเมืองของคนสัญชาติพม่า : กรณีศึกษาอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน / เชิดชาย ม่วงมงคล / 2537 /Full Text
Subject
ชนกลุ่มน้อย -- พม่า
ชาวพม่า -- ขุนยวม (แม่ฮ่องสอน)
การเข้าเมืองและการออก -- ไทย
พม่า -- การเมืองและการปกครอง
257 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบทบาทของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหากัมพูชา ช่วงปี 2523-2533 / บงกช วงษ์ไทย / 2537 /Full Text
Subject
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
กัมพูชา -- การเมืองและการปกครอง
258 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับขวัญและกำลังใจของตำรวจจราจรเมืองเชียงใหม่ = Factors affecting morale levels of Chiang Mai Traffic Police / สุรกิจ ศรีมนัส / 2537 /Full Text
Subject
ตำรวจจราจร -- เชียงใหม่
ขวัญในการทำงาน
259 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระยะเวลาการทำงานของพยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Factors influencing working life span of professional nurses graduated from Faculty of Nursing Chiang Mai University / พีรยา พงศ์สังกาจ / 2537 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาล
การทำงาน
Dissertations, Academic -- Nursing
Time
Working
260 ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / คำรณ ธนาธร / 2537 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
การออกกำลังกาย
นักศึกษา -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19