ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 364 รายการ จากคำว่า 2537

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
221 ทัศนคติของผู้ประกอบการต่อภาษีมูลค่าเพิ่มในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / ธงชัย ชาญสุกิจเมธี / 2537 /Full Text
Subject
ภาษีมูลค่าเพิ่ม -- เชียงใหม่
222 ทัศนคติของผู้ประกอบการภัตตาคารต่อภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / กฤษณ์ กระแสเวส / 2537 /Full Text
Subject
ภาษีมูลค่าเพิ่ม -- เชียงใหม่
ร้านอาหาร -- ภาษี
223 ทัศนะของนักธุรกิจเมืองเชียงใหม่ต่อผลกระทบที่ไทยจะได้รับจากโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ / กมลทิพย์ ล้อมลาย / 2537 /Full Text
Subject
นักธุรกิจ -- เชียงใหม่
สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ
นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ไทย (ภาคเหนือ) -- การค้ากับต่างประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
224 ทัศนะของประชาชนในเขตชุมชนแออัด 5 ธันวา เทศบาลนครเชียงใหม่ต่องานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา = Drug consumer protection in the view of the slum dwellers of 5 Thunwa in Chiang Mai Municipality / กิตติ ไชยลาภ / 2537 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
ยา
ชุมชนแออัด -- เชียงใหม่
การใช้ยา
ชุมชนแออัด 5 ธันวา (เชียงใหม่)
Dissertations, academic -- Public health
Consumer satisfaction
Drugs
Consumer protection
225 แนวความคิดและความเชื่อที่สัมพันธ์กับการล่วงละเมิดกฎจราจรในจังหวัดเชียงใหม่ ชำนาญ รอดเร็ว / ชำนาญ รวดเร็ว / 2537 /Full Text
Subject
ความเชื่อ
ความคิดและการคิด
จราจร -- เชียงใหม่
226 แนวคิดพื้นฐานในการเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล / กนกวรรณ จิตต์ตรีงาม / 2537 /Full Text
Subject
พยาบาล
การพยาบาล -- การบริหาร
Dissertations, academic -- Nursing
227 แนวทางการบริหารโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / กิตติพงษ์ พิกุลสวัสดิ์ / 2537 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนประถมศึกษา -- การบริหาร
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
228 แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานธุรการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม / ปรานอม เชื้อศักดาหงษ์ / 2537 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
งานสารบรรณ -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
229 บทบาทของผู้นำสตรี ในการพัฒนาหมู่บ้าน : กรณีศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ นอกเขตเทศบาล / ชนะ แพ่งพิบูลย์ / 2537 /Full Text
Subject
สตรีกับการพัฒนาชนบท -- เชียงใหม่
สตรีกับการพัฒนาชุมชน -- เชียงใหม่
ผู้นำชุมชน
230 บทบาทของหน่วยงานระดับอำเภอในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ : กรณีศึกษาอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / อดุลย์ พลประอินทร์ / 2537 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
231 บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ : ศึกษากรณีการดำเนินงานของมูลนิธิธรรมนาถ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ศิริศํกดิ์ มีเมล์ / ศิริศักดิ์ มีเมล์ / 2537 /Full Text
Subject
มูลนิธิธรรมนาถ
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- จอมทอง (เชียงใหม่)
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
องค์กรพัฒนาเอกชน
232 บทบาทที่คาดหวังกับบทบาทที่เป็นจริงของตลาดนัดโค กระบือ ในการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในทัศนะของเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ / ศิริลักษณ์ กมล / 2537 /Full Text
Subject
สัตว์ -- การเลี้ยง
ปศุสัตว์
เกษตรกร -- เชียงใหม่
โคกระบือ
ตลาดนัด
233 บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุข ตามการประเมินของตนเอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐ ในการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ = Expecting and actural roles of health volunteer in community primary health care center in Burirum province evaluated by health volunteer and public health official / ระวิวรรณ เติมศิริกุล / 2537 /Full Text
Subject
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
อาสาสมัครสาธารณสุข
บุคลากรสาธารณสุข -- บุรีรัมย์
สาธารณสุขมูลฐาน
234 แบบจำลองการเกิดการเดินทางและแบบจำลองรูปแบบการเดินทางสำหรับหมู่บ้านชนบท : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / ถกนธ์ ข่ายสุวรรณ / 2537 /Full Text
Subject
การเดินทาง -- แบบจำลอง
ถนนชนบท -- เชียงใหม่
ยานพาหนะ
เชียงใหม่ -- ประชากรในชนบท
235 ประสิทธิผลการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุข ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน กิ่งอำเภอสืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ = Effectiveness of health volunteer's performance in community primary health care center Lua-ammnart Sub-district Amnartcharoern Province / อภิสิทธิ์ อินท์บุตร / 2537 /Full Text
Subject
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
สาธารณสุขมูลฐาน
อาสาสมัครสาธารณสุข
บริการทางการแพทย์ -- ลืออำนาจ (อำนาจเจริญ)
236 ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพทางบ้านที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / สมศักดิ์ ใจทาหลี / 2537 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
237 ปัจจัยทางจิตสังคมตามแนวทฤษฎีของพิชไบน์-ไอเซน ที่เกี่ยวข้องกับการถามครูในชั้นเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด / อรุณศรี คำแถม / 2537 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ร้อยเอ็ด -- พฤติกรรม
คำถามและคำตอบ
238 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาของมารดาที่ทำงานนอกบ้าน = Factors related to the duration of breastfeeding among working mother / กาญจนา คำดี / 2537 /Full Text
Subject
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ทารก -- โภชนาการ
มารดา -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
Breast feeding
239 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติ ในการป้องกันโรคมาลาเรียของชาวบ้าน บ้านจ้อง ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย = factors relating to practices in the prevention of Malaria among villagers in Ban Jong Pongpha Sub-diatrict Mae sai District Chiang Mai Province / มยุรี วรรณไกรโรจน์ / 2537 /Full Text
Subject
มาลาเรีย -- การป้องกันและควบคุม
มาลาเรีย -- เชียงราย. อำเภแแม่สาย
บ้านจ้อง (เชียงราย)
240 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอดส์ที่มารับการรักษาที่ ศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่ = Factors associated with the compliance on treatment of tuberculosis patients with HIV infection at Tuberculosis Cent 10, Chiang Mai / พัฒนา โพธิ์แก้ว / 2537 /Full Text
Subject
ศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่
วัณโรค -- ผู้ป่วย
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
โรคเอดส์
Dissertations, Academic -- Public health


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19