ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 364 รายการ จากคำว่า 2537

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
201 เครือข่ายตลาดทางเลือกในภาคเหนือตอนบน / ชมชวน บุญระหงษ์ / 2537 /Full Text
Subject
กลุ่มขนาดเล็ก
ผลิตผลเกษตร -- การตลาด -- ไทย (ภาคเหนือ)
202 เคลือบสีเหลืองสำหรับสโตนแวร์ = Yellow glaze for stoneware / ภัสสร วสุรังสฤษดิ์ / 2537 /Full Text
Subject
สี
การเคลือบ
เครื่องปั้นดินเผา
สโตนแวร์
203 โครงสร้าง พฤติกรรม และผลการดำเนินการทางด้านตลาดสุกรในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน / ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ / 2537 /Full Text
Subject
สุกร -- การตลาด -- เชียงใหม่
สุกร -- การตลาด -- ลำพูน
สุกร -- ราคา
สุกร -- ต้นทุนการผลิต
204 โครงสร้างค่าจ้างและแบบแผนการจ้างงานของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ในจังหวัดลำปาง / วิจิตรา ทุนอินทร์ / 2537 /Full Text
Subject
ค่าจ้าง
การจ้างงาน (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์)
อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา -- ลำปาง
205 โครงสร้างและฤทธิ์ควบคุมแมลงของสารประกอบจากต้น Aglaia oligophylla Miq. และการคัดเลือกต้นดีปลี (Piper retrofractum Vahl.) กับพริกไทย (Piper nigrum L.) เพื่อใช้ควบคุมแมลง / โสภา หวั่นเส้ง / 2537 /Full Text
Subject
ยาฆ่าแมลง -- การวิเคราะห์
ดีปลี
พริกไทย
แมลงศัตรูพืช -- การควบคุม
206 งานพัฒนาชนบทขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ปฏิบัติงานในภาคเหนือกับการพึ่งตนเองของชุมชน / ธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง / 2537 /Full Text
Subject
การพัฒนาชนบท -- ไทย (ภาคเหนือ)
องค์กรพัฒนาเอกชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
การพึ่งตนเอง
207 จิตสำนึกความปลอดภัยในการจราจรทางบกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในเขตการศึกษา 8 / จิติมา กตัญญู / 2537 /Full Text
Subject
ความปลอดภัยในท้องถนน
จิตสำนึก
การขนส่งทางบก
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
จราจร
208 จุลกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบทางเดินลมหายใจระดับ ตั้งแต่หลอดลมลงไปของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม / สุภาพ แสนเพชร / 2537 /Full Text
Subject
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม -- กายวิภาค
ระบบหายใจ
Dissertations, academic -- Anatomy
Histology
Respiratory tract disease
Animals, laboratory -- Mammals
Bronchi
Mammals
209 เชื้อราในช่อดอกและขั้วผลของลำไยพันธุ์ดอ / ศักดิ์มนตรี นาชัยเวียง / 2537 /Full Text
Subject
เชื้อรา
ลำไย -- พันธุ์ดอ
210 ดัชนีคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ / เพ็ญศรี มานิตย์ศิริกุล / 2537 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ
การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
211 ทฤษฎีบทการขยายสำหรับการดำเนินการเชิงเส้นที่มีขอบเขตบนปริภูมินอร์ม / สะอาด อยู่เย็น / 2537 /Full Text
Subject
ปริภูมิ
แมตริกซ์
212 ทัศนคติของกรรมการสภาตำบลที่มีต่อตำแหน่งเลขานุการสภาตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / อาคม สุขพันธ์ / 2537 /Full Text
Subject
สภาตำบล
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงราย
213 ทัศนคติของเกษตรกรชาวเขาที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ : กรณีศึกษา ดอยภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน / พัชรินทร์ ยาระนะ / 2537 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- ปัว (น่าน)
ชาวเขา -- ทัศนคติ
เกษตรกร -- ปัว (น่าน)
ดอยภูคา (น่าน)
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
214 ทัศนคติของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรต่อการใช้โครงสร้างกรมตำรวจรูปแบบใหม่ : กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วีรชน บุญทวี / 2537 /Full Text
Subject
กรมตำรวจ -- การบริหาร
สถานีตำรวจ -- เชียงใหม่
ตำรวจ -- เชียงใหม่
ข้าราชการตำรวจ -- ทัศนคติ
215 ทัศนคติของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจในเขตอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ / บัญชา เศรษฐกร / 2537 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)
ดอยเต่า (เชียงใหม่) -- ประชากร -- ทัศนคติ
216 ทัศนคติของประชาชนต่อการให้บริการในหน้าที่ของฝ่ายการปกครอง : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ / สุชาติ ดิชวงศ์ / 2537 /Full Text
Subject
ข้าราชการฝ่ายปกครอง
นครสวรรค์ -- ข้าราชการ
217 ทัศนคติของผู้เกี่ยวข้องกับคดีความยุติธรรมในการดำเนินการสอบสวนของตำรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีของจังหวัดเชียงใหม่ / สุรเชษฐ์ โทปุญญานนท์ / 2537 /Full Text
Subject
การสอบสวนคดีอาญา
ตำรวจ -- เชียงใหม่
218 ทัศนคติของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีต่อการชำระค่าไฟฟ้า โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / พูลสิริ ธรรมสโรช / 2537 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ -- ลำปาง
ไฟฟ้า
ธนาคารและการธนาคาร -- ลำปาง
219 ทัศนคติของผู้นำท้องถิ่นต่อการบริหารงานของเทศบาลนครเชียงใหม่และการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลนครเชียงใหม่ บรรจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ / บรรจงศักดิ์วงศ์รัตนวรรณ / 2537 /Full Text
Subject
เทศบาล -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
ผู้นำชุมชน -- ทัศนคติ
นายกเทศมนตรี -- การเลือกตั้ง
220 ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ที่มีต่อผลิตภัณฑ์สินค้าแอมเวย์ / กิตติ ปัตตะพงษ์ / 2537 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
แอมเวย์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19