ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 364 รายการ จากคำว่า 2537

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองกับวิธีทางดำเนินชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น / สุดารัตน์ ขวัญเงิน / 2537 /Full Text
Subject
วัยรุ่น -- สุขภาพและอนามัย
ความสามารถ
การดำเนินชีวิต
วัยรุ่น -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
182 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับพฤติกรรมการปฏิบัติตน เพื่อดำรงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์แรก / ยุพิน เพียรมงคล / 2537 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Perception behavior
สตรีมีครรภ์ -- เชียงใหม่
สตรีมีครรภ์ -- สุขภาพและอนามัย
สตรีมีครรภ์ -- พฤติกรรม
183 ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู ลักษณะความเป็นผู้นำ และอัตมโนทัศน์กับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / พรเพ็ญ ชัยมงคล / 2537 /Full Text
Subject
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- การดูแล
ผู้นำ
ความคิดสร้างสรรค์
184 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตน อัตมโนทัศน์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ / สุวิมล จอดพิมาย / 2537 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์
นักศึกษาพยาบาล
ความเชื่อมั่นในตนเอง
การรับรู้ตนเอง
Dissertations, academic -- nursing
185 ความสัมพันธ์ระหว่างความบกพร่องในการดูแลบุตรของมารดาและความผาสุกในครอบครัวของเด็กวัยก่อนเรียนโรคธาลัสซีเมีย / กมลวัน ดิษยบุตร / 2537 /Full Text
Subject
ธาลัสซีเมีย
มารดาและเด็ก -- ความสัมพันธ์ในครอบครัว
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- การดูแล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Nursing
186 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคม กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด = Relationships among self-esterm, social support and self-care behavior of the adolescent mothers / โสภิต สุวรรณเวลา / 2537 /Full Text
Subject
การพยาบาลสูติศาสตร์
มารดาวัยรุ่น -- การดูแล
ความนับถือตนเอง
Dissertations, Academic -- Nursing
Self esteem
Social encironment
Self care
Mothers
Social support
187 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการแก้ปัญหากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / คนึงนุช จาตุประยูร / 2537 /Full Text
Subject
การแก้ปัญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่ริม (เชียงใหม่)
188 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะด้านคุณธรรมที่ประเมินโดยตนเอง ครูผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน / วิไล แสงเหมือนขวัญ / 2537 /Full Text
Subject
การวัดผลทางการศึกษา
จริยธรรม
ครู -- ไทย (ภาคเหนือ)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
189 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบการคิดกับระดับพฤติกรรมทางด้านพุทธิพิสัย ตามแนวคิดของบลูมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ขนิษฐา โมกขาว / 2537 /Full Text
Subject
ความคิดและการคิด
นักเรียน -- พฤติกรรม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
190 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมการเผชิญความเครียดในผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ / นงลักษณ์ บุญเยีย / 2537 /Full Text
Subject
ลิ้นหัวใจ -- ศัลยกรรม
ความเครียด (จิตวิทยา)
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
191 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพสมองด้านความจำกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / สุเทพ ปันเต / 2537 /Full Text
Subject
การจำ (จิตวิทยา) -- แบบทดสอบ
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- ลำพูน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
192 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางบ้านและโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ศศิธร เล็กวิเชียร / 2537 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา
193 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ ความสามารถในการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา / กนกพร ใจแก้ว / 2537 /Full Text
Subject
คอมดลูก -- มะเร็ง
มะเร็ง -- การรักษาด้วยรังสี
มะเร็ง -- ผู้ป่วย -- การดูแล
Dissertations, academic -- Nursing
194 ความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา / สุจิตรา อินทรรัศมี / 2537 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ขอนแก่น
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
195 ความสามารถในการจดจำโมเดลเงื่อนไขของนกปีกลายสก๊อท (Garrulus glandarius) / ศิริพงษ์ เปรมวิชิต / 2537 /Full Text
Subject
นกปีกลายสก็อต
การเรียนรู้
นก -- พฤติกรรม
196 คุณภาพการรายงานผู้ป่วยที่ได้รับสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช เขตสาธารณสุขที่ 10 พ.ศ 2536 = Quality of report of pesticide poisoning patient in public health zone 10, 1993 / อำนวย ทิพศรีราช / 2537 /Full Text
Subject
ผู้ป่วย -- ไทย (ภาคเหนือ)
ยากำจัดศัตรูพืช
197 คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของประธานกรรมการกลุ่มโรงเรียน กรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / สมพร เลิศมีมงคลชัย / 2537 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน
การบริหารงานบุคคล
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
198 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพื้นที่ภาคเหนือตอนบน / ถาวร คงประยูร / 2537 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- ไทย (ภาคเหนือ)
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
โรงเรียน -- ไทย (ภาคเหนือ)
199 คุณลักษณะและบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนที่เอื้อต่อการนิเทศภายในโรงเรียนตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน / ประพันธ์ แสงเพ็ญ / 2537 /Full Text
Subject
การนิเทศการศึกษา
ผู้บริหารโรงเรียน
ครู
โรงเรียนประถมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
200 เครือข่ายการเรียนรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในชุมชนชนบท / ชูชาติ เหลี่ยมวานิช / 2537 /Full Text
Subject
สุขภาพ
แพทย์แผนโบราณ
ประชากรในชนบท
ชุมชน -- แม่แตง (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19