ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 324 รายการ จากคำว่า 2536

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
161 ความต้องการของผู้รับบริการเกี่ยวกับการบริการสุขภาพที่บ้าน / มนัสนิตย์ บุณยทรรพ / 2536 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
บริการทางการแพทย์
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
การพยาบาล
162 ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลระหว่างโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / อุดม สิงห์คำฟู / 2536 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
การศึกษาขั้นอนุบาล -- การบริหาร
โรงเรียนอนุบาล -- เชียงใหม่
การศึกษา -- การบริหาร
163 ความเป็นไปได้เชิงเศรษฐกิจในการขยายการผลิตข้าวหอมมะลิ / อารีย์ เชื้อเมืองพาน / 2536 /Full Text
Subject
ข้าว -- เชียงราย -- การผลิต
ข้าว -- สุรินทร์ -- การผลิต
ข้าว -- พันธุ์
164 ความพึงพอใจในงานของพนักงานโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ / ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณ / 2536 /Full Text
Subject
พนักงานโรงแรม -- เชียงใหม่
พนักงานโรงแรม -- ความพอใจในการทำงาน
165 ความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ / อัชรี จิตต์ภักดี / 2536 /Full Text
Subject
พยาบาล -- ความพอใจในการทำงาน
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
Nurses
166 ความร่วมมือของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตอำเภอเมืองลำปาง / สมพล อัครเดโชชัย / 2536 /Full Text
Subject
การป้องกันอาชญากรรม -- ลำปาง
อาชญากรรม -- ลำปาง
167 ความร่วมมือทางการทหารระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐ : กรณีศึกษาการฝึกคอบร้าโกลด์ / ยุทธพงษ์ พวงทอง / 2536 /Full Text
Subject
คอบร้าโกลด์
ไทย -- ความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ -- สหรัฐอเมริกา
ไทย -- กองทัพบก
สหรัฐอเมริกา -- กองทัพบก
168 ความร่วมมือระหว่างตำรวจท้องถิ่นกับยามหมู่บ้านจัดสรร ในการรักษาความปลอดภัย : ศึกษากรณีอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ธนะสาร พลายโถ / 2536 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- เชียงใหม่
การรักษาความปลอดภัย
บ้านจัดสรร
อาชญากรรม
169 ความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประชาชนในเขตตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ / อินทราณี สุขสมบูรณ์ / 2536 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- สอง (แพร่)
สิ่งแวดล้อม
สอง (แพร่) -- ประชากร
170 ความรู้เรื่องเพศศึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนเพศศึกษาของครูในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง / ศรีนวล คำปวน / 2536 /Full Text
Subject
ครู -- เสริมงาม (ลำปาง)
โรงเรียนประถมศึกษา -- เสริมงาม (ลำปาง)
เพศศึกษา
171 ความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้ของนักเรียนชาวเขาในจังหวัดเชียงใหม่ / แสวง ด้วงทรง / 2536 /Full Text
Subject
นักเรียน -- เชียงใหม่
ชาวเขา
การอนุรักษ์ป่าไม้
172 ความสอดคล้องของแผนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพกับความต้องการของชุมชน ในโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตรประถมศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ประพันธ์ วิริยะภาพ / 2536 /Full Text
Subject
การสอน
กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ
โรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตร
โรงเรียน -- แม่ฮ่องสอน
ชุมชนกับโรงเรียน -- แม่ฮ่องสอน
173 ความสัมพันธ์ของสารอาหารต่อการกระจายของแพลงตอนพืชและผลผลิตเบื้องต้นในอ่างเก็บน้ำบริเวณศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ / พจนีย์ ศรีสุวรรณ / 2536 /Full Text
Subject
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
แพลงค์ตอนพืช
อ่างเก็บน้ำ -- เชียงใหม่
174 ความสัมพันธ์ระหว่างการคิดเหตุผลขั้นนามธรรมกับความคิดสร้างสรรค์ในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / กมลวรรณ เฉลิมเพิ่มผล / 2536 /Full Text
Subject
ความคิดและการคิด
ความคิดสร้างสรรค์
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
175 ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาการสะสมน้ำหนักแห้งและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวจาโปนิก้า / ธารารัตน์ จันทร์ปัญญา / 2536 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุ์
ข้าว -- เมล็ดพันธุ์
176 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของมารดาและการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการปรับความเครียดของมารดาเด็กปัญญาอ่อน / อริสา พงษ์ศักดิ์ศรี / 2536 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา)
การรับรู้
มารดาและเด็ก
เด็กปัญญาอ่อน
ปัญญาอ่อน
177 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมของครอบครัว และการปรับตัวในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / ภาวดี มโนหาญ / 2536 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- โรค
การปรับตัวทางสังคม
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -- เชียงใหม่
178 ความสัมพันธ์ระหว่างความแก่และสายพันธุ์ กับปริมาณสารต้านทางโรคแอนแทรกโนสในผิวมะม่วง / ระจิตร จุธากรณ์ / 2536 /Full Text
Subject
มะม่วง -- โรคและศัตรูพืช
แอนแทรกโนส
179 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและพฤติกรรมการปรับตัวในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา / นิตยา โรจน์ทินกร / 2536 /Full Text
Subject
มะเร็ง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
มะเร็ง -- การรักษาด้วยรังสี
การรักษาด้วยรังสี
Dissertations, Academic -- Nursing
180 ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลทางสังคมกับแบบแผนการอบรมเลี้ยงดู ตามการรับรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัย / ดาวลอย ชูศรี / 2536 /Full Text
Subject
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
ความวิตกกังวล
นักศึกษา
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17