ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 324 รายการ จากคำว่า 2536

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
141 กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / ศรีทูล ถาธัญ / 2536 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสันป่าตอง
ประชาธิปไตย
โรงเรียนประถมศึกษา -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
นักเรียนประถมศึกษา -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
142 กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาอาชีพที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของกลุ่มโรงเรียนบูรพา สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / อุไร เรือนโขง / 2536 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเชียงดาว
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่
การศึกษาทางวิชาชีพ
กลุ่มโรงเรียนบูรพา
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
143 กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อการศึกษาของเด็กในชนบทจังหวัดเชียงใหม่ / ธีระพันธ์ โชคอุดมชัย / 2536 /Full Text
Subject
การศึกษา -- แง่เศรษฐกิจ -- เชียงใหม่
เด็กชนบท -- เชียงใหม่
การลงทุน
144 กิจกรรมลูกเสือสามัญในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / นิกร แสนวิไล / 2536 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสันทราย
ลูกเสือ -- เชียงใหม่
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
กิจกรรมของนักเรียน
145 ขบวนการนักศึกษาพม่าตามแนวชายแดนไทย กับแนวทางแก้ไขปัญหา / บัญชา ปัญญาธนัญชัย / 2536 /Full Text
Subject
นักศึกษา -- พม่า -- กิจกรรมทางการเมือง
พม่า -- การเมืองและการปกครอง -- 2531-
ไทย -- ปัญหาชายแดน
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- พม่า
146 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง : ศึกษาเฉพาะกรณีปลัดอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ / จรัญ ปัญญาวีร์ / 2536 /Full Text
Subject
ขวัญในการทำงาน
ปลัดอำเภอ -- เชียงใหม่
ข้าราชการฝ่ายปกครอง
147 ขอบเขตล่างของจำนวนแรมเซย์บางจำนวนโดยซัม-ฟรีเซต / บุรลักษณ์ ฉัตรวีระ / 2536 /Full Text
Subject
จำนวนเลข
ทฤษฎีจำนวนเลข
จำนวนแรมเซย์
148 ความคาดหวังของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของวิทยาลัยครูลำปาง / บุปผา สมมะโน / 2536 /Full Text
Subject
วิทยาลัยครูลำปาง
การฝึกสอน
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
149 ความคิดทางการเมืองในสุตตันตปิฎก / ธนา นวลปลอด / 2536 /Full Text
Subject
พุทธศาสนากับการเมือง
พระไตรปิฎก
150 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Opinion towards selected factors effecting professional nurses retention in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / จันทิรา ภาวิไล / 2536 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
Nurses
151 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลที่ตั้งอยู่ในเขตการศึกษา 7 / สิทธิชัย หิรัญดิษฐ์ / 2536 /Full Text
Subject
ครู -- ไทย (ภาคเหนือ)
โรงเรียนเทศบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
ผู้บริหารโรงเรียน
152 ความคิดเห็นของนักเรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานปกครองนักเรียน โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ / ชาญชัย ชัยชนะ / 2536 /Full Text
Subject
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
นักเรียน -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พฤติกรรม
153 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษาของวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / ชัยสิทธิ์ สุริยจันทร์ / 2536 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมของนักศึกษา -- เชียงใหม่
นักศึกษา -- เชียงใหม่
154 ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการและงานปกครองของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ / วิจิตร ไอสุวรรณ / 2536 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
การศึกษาขั้นมัธยม -- การบริหาร
ผู้ปกครองกับเด็ก
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
155 ความคิดเห็นของผู้ให้บริการสุขภาพต่อการบริการสุขภาพที่บ้าน / วัชรี ตุ้ยคำภีร์ / 2536 /Full Text
Subject
บุคลากรโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
บริการทางการแพทย์
แพทย์ -- เชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
156 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และพฤติกรรมของนักศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเพศ / วรวิทย์ ตาปิง / 2536 /Full Text
Subject
เพศสัมพันธ์
นักศึกษา -- พฤติกรรมทางเพศ
อาจารย์มหาวิทยาลัย -- เชียงใหม่
นักศึกษา -- เชียงใหม่
157 ความเครียดและกลวิธีเผชิญความเครียดของบิดามารดาที่บุตรเข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม / พรศิริ ใจสม / 2536 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา)
บิดามารดา -- ไทย (ภาคเหนือ)
Dissertations, Academic -- Nursing
158 ความซึมเศร้าและความคิดอัตโนมัติในทางลบ ของวัยรุ่นตอนปลาย / ลัดดา แสนสีหา / 2536 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Depression -- in adolescence
Thinking -- in adolescence
ความซึมเศร้าในวัยรุ่น
ความคิดและการคิด
ความซึมเศร้า
159 ความต้องการเกี่ยวกับการนิเทศการเรียนการสอน ของครูโรงเรียนประถมศึกษา กิ่งอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน / บรรเลง ส่งบุญธรรม / 2536 /Full Text
Subject
การนิเทศการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- ทุ่งหัวช้าง (ลำพูน)
ครู -- ทุ่งหัวช้าง (ลำพูน)
160 ความต้องการของประชาชนที่มีต่อโรงพยาบาลเอกชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / กรุณา เยาวรัตน์ / 2536 /Full Text
Subject
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
บริการทางการแพทย์ -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17