ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 324 รายการ จากคำว่า 2536

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางสมอง สำหรับวัยเด็กตอนปลาย = The Construction of mental ability tests for late childhood / ธนารักษ์ ปั้นเทียน / 2536 /Full Text
Subject
ความสามารถ -- แบบทดสอบ
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
122 การสร้างแบบสังเกตนิสัยรักการทำงานในวิชางานเกษตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Construction of preferred agricultural working habit observational forms for Mathayom Suksa 3 students / อุดม จันทรา / 2536 /Full Text
Subject
การทำงาน -- แบบทดสอบ
เกษตรกรรม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พะเยา
นักเรียน -- พฤติกรรม
123 การสร้างโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในการวิจัยทางการศึกษา / นิรันดร์ ตั้งธีระบัณฑิตกุล / 2536 /Full Text
Subject
การศึกษา -- วิจัย -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ไมโครคอมพิวเตอร์
124 การสร้างมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / สุวิมล นิลสิน / 2536 /Full Text
Subject
การพยาบาล -- มาตรฐาน
พยาบาลกับผู้ป่วย
ฮีโมไดอะลัยสิส
Dissertations, Academic -- Nursing
Nursing -- Standards
Hemodialysis
125 การสร้างมาตรฐานการพยาบาลเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ = Development of nursing standards for rehabilitation in patient with Coronary Heart Disease / วิภา เอี่ยมสำอางค์ / 2536 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
การพยาบาล
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- โรค -- ผู้ป่วย
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- การพยาบาล
การฟื้นฟูสมรรถภาพ
126 การสร้างรูปแบบการฝึกอบรมอาสาสมัครนักเรียนให้เป็นผู้สัมภาษณ์นักเรียน / ฉลาด ตั้งวิบูลย์ชัย / 2536 /Full Text
Subject
การฝึกอบรม
การสัมภาษณ์
นักเรียน -- ลำพูน -- การฝึกอบรม
127 การสร้างและการหาลักษณะเฉพาะของเลดไอออนซีเล็กทีฟอิเล็กโทรด / สุภาพร โค้วนฤมิตร / 2536 /Full Text
Subject
ตะกั่ว -- การวิเคราะห์
เคมีไฟฟ้า
128 การสร้างหัววัดนิวตรอนต้นแบบเพื่อประกอบเป็นหัววัดระบบรังผึ้งสำหรับการศึกษาการกระเจิงนิวตรอนที่มีอำนาจจำแนกสูง / พัฒนพงษ์ จำรัสประเสริฐ / 2536 /Full Text
Subject
หัววัดสารเรืองแสง
นิวตรอน
การกระเจิง (ฟิสิกส์)
129 การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของสารประกอบเชิงซ้อนของไธโอยูเรียและอนุพันธ์ของไธโอยูเรียกับคอปเปอร์ (1) / ชลชฎา ธนทิตย์ / 2536 /Full Text
Subject
สารประกอบเชิงซ้อน
ไธโอยูเรีย
ทองแดง
130 การสังเคราะห์สารประกอบซิงค์ไฮดรอกซีสแตนเนตและซิงค์แตนเนต / อุปถัมภ์ โพธิกนิษฐ์ / 2536 /Full Text
Subject
ดีบุก -- การวิเคราะห์
ซิงค์ไฮดรอกซีสแตนเนต
ซิงค์สแตนเนต
131 การสังเคราะห์โอลิโกแซคคาไรด์โดยเอนไซม์ในระบบน้ำสองวัฎภาค / จันทร์จรัส พาณยง / 2536 /Full Text
Subject
โอลิโกแซคคาไรด์
เอนไซม์
น้ำ
132 การหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองระดับชาติท้องถิ่นกับประชาชน / ปกรณ์ สุริวรรณ / 2536 /Full Text
Subject
กำนัน -- ลำพูน
ผู้ใหญ่บ้าน -- ลำพูน
นักการเมือง
133 การหาตำแหน่งและโชติมาตรของดาวเคราะห์น้อย ซีเรส โดยวิธีการถ่ายภาพ / สันทัด ศรีมหา / 2536 /Full Text
Subject
ดาวเคราะห์
การถ่ายภาพ
ซีเรส
134 การหาพื้นที่ของดินขาวและดินเหนียว โดยการดูดซับทางกายภาพ / วาสนา เจริญคำ / 2536 /Full Text
Subject
ดินขาว
ดินเหนียว
135 การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตซอร์บิทอลจาก Zymomonas mobilis สายพันธุ์ IF 13756 / กัญญา บุตราช / 2536 /Full Text
Subject
ซอร์บิทอล
แบคทีเรีย
136 การให้การบ้านของครูและการให้ความช่วยเหลือของผู้ปกครองในการทำการบ้านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ปรีชา บัววิรัตน์เลิศ / 2536 /Full Text
Subject
การบ้าน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
137 การอนุรักษ์ทรัพยากรไม้ : ศึกษาเฉพาะกรณีกิ่งอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน / มงคล สุกใส / 2536 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- บ้านหลวง (น่าน)
ทรัพยากรป่าไม้
138 การออกแบบวิธีการฝึกทักษะการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าในท่าราบสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / เจริญ หงษ์คำ / 2536 /Full Text
Subject
แผนการสอน
โลหะ -- การเชื่อม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
139 การอัดตัวระบายน้ำของดินเรียงตัวเป็นชั้น ๆ ภายใต้น้ำหนักบรรทุกเวียนซ้ำ / เกษม นิมมลรัตน์ / 2536 /Full Text
Subject
การอัดตัวคายน้ำของดิน
ปฐพีกลศาสตร์
ฐานราก
140 การอินทิเกรตของฟังก์ชันค่าจริงโดยอาศัยจำนวนจริงมิติเกิน / บัณฑิตย์ อันยงค์ / 2536 /Full Text
Subject
ฟังก์ชัน
จำนวนจริง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17