ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 324 รายการ จากคำว่า 2536

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 การวิเคราะห์ธาตุหายากในตัวอย่างน้ำ แร่ และหญ้าในบริเวณโรงแต่งแร่โมนาไซท์ โดยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวแบบสมรรถนะสูง / ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล / 2536 /Full Text
Subject
ลิควิดโครมาโตรกราฟี
ธาตุ -- การวิเคราะห์
โรงแต่งแร่
โมนาไซต์
102 การวิเคราะห์นโยบายเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดบนพื้นที่สูงในประเทศไทย / วุฒิพงษ์ เหล่าจุมพล / 2536 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- ไทย (ภาคเหนือ)
ยาเสพติด -- นโยบายของรัฐ
ยาเสพติด -- การควบคุม -- ไทย (ภาคเหนือ)
103 การวิเคราะห์แนวความคิดและนโยบายการจัดตั้งและพัฒนาองค์กรสตรีในชนบท / อวยพร เขื่อนแก้ว / 2536 /Full Text
Subject
สตรีชนบท
สตรีกับการพัฒนาชุมชน
สตรี
104 การวิเคราะห์แผนแบบของราคาข้าวภายในประเทศ / กรองทิพย์ เขียนทอง / 2536 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การถดถอย
การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ
ข้าว -- ราคา
สถิติวิเคราะห์
105 การวิเคราะห์พฤติกรรมการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ของประชาชนในจังหวัดลำปาง / กฤษณพันธ์ เพ็งศรี / 2536 /Full Text
Subject
หนังสือพิมพ์และการอ่าน
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- ลำปาง
ลำปาง -- ประชากร
106 การวิเคราะห์รูปแบบการเรียบเรียงความคิดในบทอ่านเชิงอธิบายในหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / วิชชุดา ชูกิตติพงษ์ / 2536 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- แบบเรียน
การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
107 การวิเคราะห์สารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ชนิดออร์แกโนคลอรีนในน้ำแม่ปิงตอนบน โดยวิธี แก๊ส-ลิควิดโครมาโทกราพี / บรรเจิด ไชยมงคล / 2536 /Full Text
Subject
น้ำ -- การวิเคราะห์
ยากำจัดศัตรูพืช
แก๊ส-ลิควิดโครมาโตกราฟีย์
แม่น้ำปิง
108 การศึกษาการพัฒนาและการใช้หลักสูตรวิชาอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนโครงการนำร่องขยายการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดนครสวรรค์ / สมพงศ์ ธานีรัตน์ / 2536 /Full Text
Subject
การศึกษาทางอาชีพ -- หลักสูตร
หลักสูตร
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- นครสวรรค์
โครงการนำร่องขยายการศึกษาภาคบังคับ
109 การศึกษาการวางแผนการศึกษานอกโรงเรียนระดับจุลภาค : ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกระบวนการและความสำเร็จ / นรา เหล่าวิชยา / 2536 /Full Text
Subject
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การบริหาร
การวางแผนการศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
110 การศึกษาเปรียบเทียบ ปรัชญาการเมืองของซุ่นจื้อกับโธมัส ฮอบล์ / คำนวล คำมณี / 2536 /Full Text
Subject
ซุ่นจื้อ, 298-238
ฮอบส์,โธมัส, ค.ศ 1588-1697
ปรัชญาจีน
ปรัชญาอังกฤษ
การเมือง -- ปรัชญา
111 การศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธการส่งเสริมการปลูกและผลิตกาแฟอราบีก้าของโครงการพัฒนาที่สูง ไทย-นอรเว และโครงการพัฒนาเขตพื้นที่สูงไทย-ออสเตรเลีย / ธีระเดช พรหมวงศ์ / 2536 /Full Text
Subject
โครงการพัฒนาที่สูงไทย-นอรเวย์
โครงการพัฒนาเขตพื้นที่สูงไทย-ออสเตรเลีย
กาแฟ
เย้า -- ไทย (ภาคเหนือ)
112 การศึกษาเปรียบเทียบผลของการฝึกเฮมิ-ซิงค์ (Hemi-Sync) และการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อลดความวิตกกังวลในการถูกประเมิน / พจมาศ รัตนวิโรจน์ / 2536 /Full Text
Subject
ความวิตกกังวล
นักศึกษา -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
113 การศึกษาสมบัติของดินเหนียวเหลืองจากอำเภอแม่ริม เพื่อการทำผลิตภัณฑ์เซรามิกบางชนิด / อัจฉราวรรณ กันจินะ / 2536 /Full Text
Subject
ดินเหนียว -- แม่ริม (เชียงใหม่)
เครื่องเคลือบดินเผา
114 การศึกษาสมรรถภาพของครูประถมศึกษาที่สอนวิทยาศาสตร์ในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ / นุสรา ชำนินอก / 2536 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
ครู -- บุรีรัมย์
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
115 การสกัดและวิเคราะห์สารอินทรีย์บางตัวจากใบทองพันชั่ง / นภาพร ยังวิเศษ / 2536 /Full Text
Subject
ทองพันชั่ง (พืช) -- การวิเคราะห์
เคมีวิเคราะห์
116 การสนับสนุนทางสังคมและการปรับตัวทางสังคมของมารดาที่มีบุตรทุพพลภาพ / สุพิณ ชัยรัตนภิวงศ์ / 2536 /Full Text
Subject
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
เด็กพิการ
การปรับตัวทางสังคม
มารดา -- ภาวะสังคม
มารดาและเด็ก -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
117 การสร้างชุดการเรียนเรื่อง การเจ็บป่วยภายในบ้านสำหรับนักเรียนชาวเขาในระดับประถมศึกษา / แสงทอง วรรณแสงทอง / 2536 /Full Text
Subject
การสอนรายบุคคล
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
กะเหรี่ยง -- การศึกษา
ชาวเขา -- การศึกษา
118 การสร้างชุดการสอนการสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / ปราณี วงค์วุฒิ / 2536 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
119 การสร้างบทเรียนภาษาโลโกสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / จำลอง ยอดล้ำ / 2536 /Full Text
Subject
โลโก (ภาษาคอมพิวเตอร์)
แบบเรียนสำเร็จรูป
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
คอมพิวเตอร์กราฟิก
120 การสร้างบทเรียนโมดูลสื่อประสมวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / ศิราภรณ์ เขตสกุล / 2536 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17