ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 324 รายการ จากคำว่า 2536

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 การปรับโค้งฟังก์ชันความน่าจะเป็น / ทนงศักดิ์ ยาทะเล / 2536 /Full Text
Subject
ความน่าจะเป็น
ฟังก์ชัน
62 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนระหว่างการอ่านบทเรียนที่มีภาพประกอบ ไม่มีภาพประกอบ และมีการวาดภาพประกอบด้วยตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี / อุบลวรรณ อินทาภรณ์ / 2536 /Full Text
Subject
สำนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี
การอ่าน
การอ่านขั้นประถมศึกษา
โรงเรียน -- จันทบุรี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
63 การเปรียบเทียบวิธีสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับวิธีสอนเพื่อการสื่อสารร่วมกับการฝึกแบบฟัง-พูด / กมลวรรณ นิ่มวรรณัง / 2536 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
64 การเปรียบเทียบอายุการเก็บรักษาและการเปลี่ยนแปลงปริมาณของก๊าซที่สะสมภายในของผลสาลี่ (Pyrus pyrifolia Nakai) พันธุ์ Pathanak ที่มีการหุ้มผลด้วยแผ่นพลาสติกบางและการเคลือบไข / มารศรี แสนก่ำ / 2536 /Full Text
Subject
สาลี่ -- การเก็บและรักษา
ก๊าซ
65 การเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดิน : กรณีศึกษา ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / บัณฑิต เผ่าวัฒนา / 2536 /Full Text
Subject
การถือครองที่ดิน -- หางดง (เชียงใหม่)
66 การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของผู้นำรุ่นใหม่ : ศึกษาตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / สมาน ปางวัชรากร / 2536 /Full Text
Subject
ผู้นำ -- หางดง (เชียงใหม่)
ผู้นำเยาวชน -- หางดง (เชียงใหม่)
ผู้นำ -- ทัศนคติ
ผู้นำ -- พฤติกรรม
67 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ-เคมีระหว่างการสุกของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ หนังกลางวัน และแรด / ธีราพร ไชยวรรณะ / 2536 /Full Text
Subject
มะม่วง
มะม่วง -- พันธุ์
68 การไปทำงานต่างประเทศของสตรีภาคเหนือ : กรณีศึกษาสตรีอำเภอจุน จังหวัดพะเยา / เติมศักดิ์ จันทรประยูร / 2536 /Full Text
Subject
โสเภณี -- ไทย (ภาคเหนือ)
สตรี -- จุน (พะเยา)
แรงงานสตรี
69 การผลิตบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องการพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านการคิดและการรับรู้ / วาสนา มั่งคั่ง / 2536 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
การพยาบาล -- แบบเรียนสำเร็จรูป
แบบเรียนสำเร็จรูป
70 การผลิตรายการเทปโทรทัศน์เพื่อการสอนเรื่อง หน้าที่และการปฏิบัติในการตัดสินกีฬาเทนนิส / สุรพล วงษ์สถิตย์ / 2536 /Full Text
Subject
วีดิทัศน์
โทรทัศน์ -- การผลิตและการกำกับรายการ
เทนนิส -- การสอนด้วยอุปกรณ์
นักศึกษา -- เชียงใหม่
71 การผลิตและการหาลักษณะเฉพาะของไลเปสที่ทนความร้อนจากเทอร์มอพิลิค Thermus / กนกพร บุญเผื่อน / 2536 /Full Text
Subject
ไลเปส
แบคทีเรีย
72 การเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน จังหวัดพะเยา / เสริมศักดิ์ โควานนท์ / 2536 /Full Text
Subject
ประชาธิปไตย
โครงการเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน
การเลือกตั้ง -- พะเยา
73 การพยากรณ์เงินคงคลังของคลังจังหวัดลำพูน / พรสวรรค์ ศรีบุญเพ็ง / 2536 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การถดถอย
การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ
การวิเคราะห์ความแปรปรวน
เงินคงคลัง
การเงิน -- ลำพูน
74 การพัฒนาการสอนดนตรีพื้นเมือง วงสะล้อ-ซึง ตามทักษะกระบวนการ 9 ประการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / ยุพิน มูลสืบ / 2536 /Full Text
Subject
ดนตรี -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ดนตรีพื้นบ้าน -- ไทย (ภาคเหนือ)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
วงดนตรี -- ไทย (ภาคเหนือ)
75 การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / รัชนี สมบุตร / 2536 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
76 การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนแบบพึ่งตนเองภายในโรงเรียนบ้านร่องเผียว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย / ผ่องเพ็ญ ปานสีทา / 2536 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านร่องเผียว
การฝึกสอน
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
การสอน
การนิเทศการศึกษา
77 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเยาวชนในชุมชนย่อยเทศบาลเมืองสระบุรี / นิฤมน งามจตุรวรรณ / 2536 /Full Text
Subject
เทศบาลเมืองสระบุรี
เยาวชน -- การฝึกอบรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
78 การพัฒนารูปแบบศูนย์พัฒนาการสอนสำหรับมหาวิทยาลัยพายัพ / สิริเลิศ กระแสชัย / 2536 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ
ศูนย์พัฒนาการสอน
การสอน
หลักสูตร
79 การพัฒนาและวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารตัวนำยวดยิ่ง ระบบ Bi-Ca-Sr-Cu-O / วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ / 2536 /Full Text
Subject
ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด
เคมีวิเคราะห์
80 การพัฒนาวิธีโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสสำหรับหาปริมาณทองแดง เหล็กและสังกะสีในน้ำ / วินัย อวงพิพัฒน์ / 2536 /Full Text
Subject
โฟลอินเจกชันอะนาลิซิส
ทองแดง -- การวิเคราะห์
เหล็ก -- การวิเคราะห์
สังกะสี -- การวิเคราะห์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17