ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 324 รายการ จากคำว่า 2536

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การบริโภคอาหารนอกบ้านของครัวเรือนผู้บริโภคในเขตเมืองเชียงใหม่ / เยาวเรศ เชาวนพูนผล / 2536 /Full Text
Subject
บริโภคกรรม
ครัวเรือน -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
เชียงใหม่ -- ภาวะเศรษฐกิจ
42 การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / สุทิน ร่มเย็น / 2536 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่แตง
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
โรงเรียน -- แม่แตง (เชียงใหม่)
43 การบริหารโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน / สำรวย ปันดอนตอง / 2536 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ทา
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน -- การบริหาร
โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษา
44 การบริหารงานบุคคลของโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ สุภากรณ์ มูสิกะโสภณ / สุภาภรณ์ มูสิกะโสภณ / 2536 /Full Text
Subject
การบริหารงานบุคคล
โรงแรม -- เชียงใหม่
45 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 8 / ประสงค์ ปัญธิยา / 2536 /Full Text
Subject
โรงเรียนเอกชน -- การบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
โรงเรียนเอกชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
46 การบำบัดน้ำเสียชุมชนโดยใช้ถังหมักแบบอัปโฟลว์แอนแอโรบิคสลัดจ์แบลงเก็ต / สมพงษ์ นิลประยูร / 2536 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด
47 การบำบัดน้ำเสียโดยการใช้ไบโอรีแอกเตอร์แบบปริมาตรแปรเปลี่ยน / ศุภเกียรติ ศรีพนมธนากร / 2536 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกรอง
น้ำเสีย -- การบำบัด
48 การปฏิบัติงานและความต้องการพัฒนางานของผู้บริหารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภาคเหนือ / กิตติศักดิ์ จันทรเสนา / 2536 /Full Text
Subject
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภาคเหนือ
ผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียน -- ไทย (ภาคเหนือ)
49 การประเมินความมีระเบียบวินัย โดยการวัดความคิด พฤติกรรม และเหตุผลเบื้องหลังพฤติกรรม = Discipline evaluation through measurement of thinking, behaviors, and background reason underlying the behaviors / พูลทรัพย์ ตื้อแปง / 2536 /Full Text
Subject
จริยธรรม -- แบบทดสอบ
วินัย
พฤติกรรม
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
50 การประเมินโครงการการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเด็กด้อยโอกาสของโรงเรียนสาขา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ / วัฒนา ชุมผล / 2536 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภออมก๋อย
การศึกษา -- การบริหาร
การศึกษาขั้นประถม -- การบริหาร
การศึกษาพิเศษ -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
51 การประเมินโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / สมใจ อุดมศรี / 2536 /Full Text
Subject
นโยบายการศึกษา
การศึกษา -- การบริหาร
การศึกษาขั้นมัธยม -- หลักสูตร
โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนฯ
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- สกลนคร
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
52 การประเมินสมรรถวิสัยของครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงใหม่ = Competency-based evaluation of Mathematic teachers at the lower secondary school level in Chiang Mai Province / ประเทือง เย็นทรวง / 2536 /Full Text
Subject
ครูคณิตศาสตร์ -- เชียงใหม่
53 การประเมินสมรรถวิสัยของครูประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ = Competency-based evaluation of primary school teachers in Chiang Mai Province / ยุพิน ไชยวงค์ / 2536 /Full Text
Subject
ครูประถมศึกษา -- เชียงใหม่
54 การประเมินสมรรถวิสัยของนักวิชาการศึกษาประจำสำนักงานศึกษาธิการอำเภอในเขตการศึกษา 8 = Competency-based evaluation of educators in the district education offices in Educational Region 8 / วิฑูรย์ วังตาล / 2536 /Full Text
Subject
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ
นักการศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
การทดสอบความสามารถ
55 การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง สุขศึกษา พุทธศักราช 2529 (ปรับปรุง พ.ศ 2534) ของวิทยาลัยพลศึกษา / พรทิพย์ อินสมพันธ์ / 2536 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพลศึกษา
การประเมินหลักสูตร
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- หลักสูตร
สุขศึกษา -- หลักสูตร
56 การประเมินหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ = An Evaluation of the Master's degree program in Agricultural Extension at Maejo Institute of Agricultural Technology / อาบทิพย์ กาญจนวงศ์ / 2536 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้. สาขาส่งเสริมการเกษตร
การประเมินหลักสูตร
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- หลักสูตร
57 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวางแผนการใช้ที่ดิน : กรณีศึกษาพื้นที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ / ปิยฉัตร สำเภาลอย / 2536 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดิน -- เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ที่ดินเพื่อการเกษตร -- เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
58 การประยุกต์แนวคิดด้านการตลาดของผู้บริหารการพยาบาลในหน่วยงานบริการพยาบาลของโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ / ศิริพร สุริยะ / 2536 /Full Text
Subject
บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
Maketing
Nursing, Supervisory
59 การประยุกต์แบบจำลองโลจิตในขั้นตอนการเลือกยานพาหนะเดินทาง สำหรับเขตเมืองเชียงใหม่ / สุทธิพงษ์ มีใย / 2536 /Full Text
Subject
การเดินทาง -- แบบจำลอง
แบบจำลองทางวิศวกรรม
การขนส่งทางบก -- เชียงใหม่
60 การประยุกต์ไมโครคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และออกแบบพื้นไร้คานอัดแรงภายหลังแบบอัดแรงบางส่วนและอัดแรงเต็มกำลัง / วิรัช ตั้งมั่นคงวรกูล / 2536 /Full Text
Subject
การออกแบบโครงสร้าง -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การออกแบบวิศวกรรม
คาน
คอนกรีตอัดแรง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17