ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 324 รายการ จากคำว่า 2536

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 การใช้หลักสูตรประถมศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ 2533 ในจังหวัดนครสวรรค์ / สุมล สุมังเกษตร / 2536 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นประถม -- หลักสูตร
โรงเรียนประถมศึกษา -- นครสวรรค์
หลักสูตร
22 การใช้หลักสูตรวิชา ศิลปะกับชีวิต ในโรงเรียนประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร / ทิพาภรณ์ ลักษณะหุต / 2536 /Full Text
Subject
หลักสูตร
การศึกษาขั้นมัธยม -- หลักสูตร
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- กรุงเทพฯ
23 การใช้หลักสูตรวิชาเลือกเสรีกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน / ไพรสัณฑ์ กันสิทธิ์ / 2536 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
เกษตรกรรม -- หลักสูตร
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
24 การใช้หลักสูตรวิชาอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครราชสีมา / นิษา สีน้อย / 2536 /Full Text
Subject
การศึกษาทางอาชีพ -- หลักสูตร
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- นครราชสีมา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
25 การใช้ห้องสมุดโรงเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / เอมอร นรเดชานันท์ / 2536 /Full Text
Subject
ห้องสมุดโรงเรียน
ห้องสมุด -- วิธีใช้
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
26 การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในการวิเคราะห์การถดถอยเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนไม่ปกติ ความแปรปรวนไม่คงที่ และสหสัมพันธ์ในตัวเอง / จรวยพร ลิ้มประยูร / 2536 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การถดถอย
สหสัมพันธ์ (สถิติ)
27 การตรึงไนโตรเจนในถั่วแดงหลวงพันธุ์หมอกจ๋าม / บุญชอบ แสงจันทร์ / 2536 /Full Text
Subject
ถั่วแดงหลวง
การตรึงไนโตรเจน
ปุ๋ยไนโตรเจน
28 การตลาดของธุรกิจบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่ / นที ดำรงค์ / 2536 /Full Text
Subject
บ้านจัดสรร -- เชียงใหม่
บ้านจัดสรร -- การตลาด
29 การตลาดของอุตสาหกรรมผักและผลไม้กระป๋องในจังหวัดเชียงใหม่ / นิคม ภัทราวราพันธ์ / 2536 /Full Text
Subject
ผลไม้กระป๋อง -- การตลาด -- เชียงใหม่
ผักกระป๋อง -- การตลาด -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมอาหาร -- การตลาด -- เชียงใหม่
30 การตอบสนองของเกษตรกรต่อเทคโนโลยีของการปลูกมะเขือเทศ ในระบบข้าวมะเขือเทศ / จตุรงค์ พวงมณี / 2536 /Full Text
Subject
มะเขือเทศ
เทคโนโลยีการเกษตร
เกษตรกร -- เชียงใหม่
31 การตอบสนองและการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมของถั่วเหลืองต่อสภาพดินเค็ม / ประภัสรา ปทุมรัตน์ / 2536 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- พันธุศาสตร์
ดินเค็ม
ถั่วเหลือง -- ดิน
32 การตั้งขึ้น การดำรงอยู่ และแนวโน้มของสหวิทยาลัย / ประไพจิต เนติศักดิ์ / 2536 /Full Text
Subject
สหวิทยาลัย
วิทยาลัยครู
สหวิทยาลัย -- การบริหาร
33 การตั้งถิ่นฐานของชาวอินเดียในเมืองเชียงใหม่ / มานิตย์ คณะโต / 2536 /Full Text
Subject
การตั้งถิ่นฐานมนุษย์ -- เชียงใหม่
การตั้งถิ่นฐาน -- เชียงใหม่
ชาวอินเดีย -- เชียงใหม่
การอพยพ
34 การตัดสินใจซื้อสินค้าคงทนของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเลย / ทัศนา กุลัตถ์นาม / 2536 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เลย
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
สินค้า
35 การต้านการเกิดไมโครนิวเคลียสในหนูของสารสกัดจากตะไคร้ / กนกกาญจน์ ปิ่นแสง / 2536 /Full Text
Subject
เซลล์
นิวคลีโอลัส
ตะไคร้
สารก่อมะเร็ง
Dissertations, academic -- Anatomy
Micronucleus tests
Cyclophosphamide
Animals, labaratory -- Rats
36 การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่ / เรไร ธราวิจิตรกุล / 2536 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ -- บัณฑิต
การศึกษา -- การบริหาร
37 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของสารตัวนำยวดยิ่ง Bi2 CaSr2 Cu2 09-x / ภควดี สุขอนันต์ / 2536 /Full Text
Subject
ธาตุ -- การวิเคราะห์
เคมีวิเคราะห์ -- เชิงปริมาณ
ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด
38 การเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนคอปเปอร์ (II) ไชยาไนต์ และคอปเปอร์ (II) ไธโอยูเรียที่เสถียรบางตัว / วาสนา บัวอ้น / 2536 /Full Text
Subject
ทองแดง
สารประกอบเชิงซ้อน
คอปเปอร์ไซยาไนต์
คอปเปอร์ไธโอยูเรีย
39 การเตรียมสีเขียนเซรามิกจากแร่บางชนิด / จินดา เข็มประสิทธิ์ / 2536 /Full Text
Subject
สี
เครื่องเคลือบดินเผา
แร่
40 การถดถอยโลจิสติกสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทวิ / พึ่งพร เนียมทรัพย์ / 2536 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การถดถอย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17