ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 324 รายการ จากคำว่า 2536

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
301 วิเคราะห์การลงทุนในหุ้นกลุ่มเงินทุนหลักทรัพย์ / เอนก เลิศรมยานันท์ / 2536 /Full Text
Subject
การลงทุน
หุ้นและการเล่นหุ้น
302 วิธีการเอาชนะความเครียดและความคิดเห็นต่อภาวะสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลพะเยา / อำภร ประคองจิต / 2536 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพยาบาลพะเยา
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
ความเครียด (จิตวิทยา)
นักศึกษาพยาบาล -- สุขภาพและอนามัย
นักศึกษาพยาบาล -- พะเยา
Dissertations, academic -- nursing
303 สถานภาพและบทบาทของหัวคะแนนในการซื้อ-ขายเสียงในการเลือกตั้งทั่วไป 13 กันยายน 2535 : ศึกษากรณีเขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ / พงษ์สนิท คุณนะลา / 2536 /Full Text
Subject
การเลือกตั้ง -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- การเลือกตั้ง
304 สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 กับการพิทักษ์สิทธิของประชาชนในท้องถิ่น : กรณีศึกษาก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์รั่วไหลจาก โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Television channel 8 and the protection of local people's rights : A Case study of sulphur dioxide leakage from Mae Moh electricity plant, Lampang Province / สายพิณ เชิงเชาว์ / 2536 /Full Text
Subject
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
สิทธิของพลเมือง
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ลำปาง -- ประชากร
305 สถิติวิเคราะห์ปัจจัยของการเกิดโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ต่อพงศ์ รุจาคม / 2536 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
สถิติวิเคราะห์
โรคติดต่อ -- เชียงใหม่
306 สภาพ ปัญหา และความต้องการของการนิเทศภายในหมวดวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดเชียงใหม่ / ภวฤทธิ์ กาญจนเกตุ / 2536 /Full Text
Subject
การนิเทศการศึกษา
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
307 สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยตามความคิดเห็นของครูผู้สอน / เสาวคนธ์ โอภาสถิรกุล / 2536 /Full Text
Subject
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
การศึกษา -- การบริหาร
ครู -- เชียงใหม่
308 สภาพความต้องการและรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคคลกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในจังหวัดศูนย์กลางพัฒนาอุตสาหกรรม / ปัญญา กมลมาลย์ / 2536 /Full Text
Subject
สุขภาพ
อาชีพ
309 สภาพทางเศรษฐกิจสังคม การได้รับการเลี้ยงดูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานในโรงเรียนประถมศึกษา กิ่งอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน / มนัส วงค์คม / 2536 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- elementary education
นักเรียน -- ลำพูน -- ภาวะเศรษฐกิจ
นักเรียน -- ลำพูน -- ภาวะสังคม
โรงเรียนประถมศึกษา -- บ้านธิ (ลำพูน)
310 สภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรประถมศึกษา กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / วีระเดช เชื้อนาม / 2536 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การศึกษาขั้นประถม -- หลักสูตร
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
โรงเรียนประถมศึกษา -- ประจวบคีรีขันธ์
311 สภาพและปัญหาการสอนงานเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / รุ่งเรือง ลำนวล / 2536 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
เกษตรกรรม -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
312 สภาพและปัญหาการสอนภาษาไทยโดยใช้วิธีมุ่งประสบการณ์ภาษาในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน / แก้วตา ยศอิ / 2536 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
313 สภาพและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี / วรรณะ วงศ์สวัสดิ์ / 2536 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
314 สภาพและผลการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตรสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน มณี จันทร์คุณา / มณีนาถ จันทร์คุณา / 2536 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน
การสอน
กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย
โรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตร
โรงเรียน -- ลำพูน
ครู -- ลำพูน
315 สมรรถภาพการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษาในโครงการคุรุทายาท / อมรรัตน์ วัฒโนกูล / 2536 /Full Text
Subject
ครูประถมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
โครงการคุรุทายาท
316 สมรรถภาพทางการสอนของครูสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / ยุวรรณ ภู่จีนาพันธุ์ / 2536 /Full Text
Subject
การสอน
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
โรงเรียนประถมศึกษา -- สารภี (เชียงใหม่)
ครู -- สารภี (เชียงใหม่)
317 สังคมประกิตของการเป็นหมอชาวบ้าน / บุญทวี อุปละกูล / 2536 /Full Text
Subject
แพทย์แผนโบราณ -- ลำพูน
สังคมประกิต
318 เหตุผลในการตัดสินใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตเมืองเชียงใหม่ / ศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล / 2536 /Full Text
Subject
เพศสัมพันธ์ -- การตัดสินใจ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พฤติกรรมทางเพศ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
319 องค์ประกอบของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดกาฬสินธุ์ / อุดร กล้าขยัน / 2536 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- กาฬสินธุ์
320 องค์ประกอบบางประการที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดลำพูน / จงกลณี เวสุวรรณ์ / 2536 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17