ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 324 รายการ จากคำว่า 2536

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
281 พฤติกรรมการซื้อนมยูเอชทีของประชาชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / รวงทอง พุทธิกุล / 2536 /Full Text
Subject
บริโภคกรรม
น้ำนม -- การจัดซื้อ
นมพาสเจอร์ไรส์ -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
282 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพิษณุโลก / อรพรรณ อิศราภรณ์ / 2536 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- พิษณุโลก
Dissertations, Academic -- Nursing
Self care -- In old age
283 พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทฟาส์ทฟู๊ดของนักศึกษา ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Students consumption behavior for fast food in Amphoe Muang, Changwat Chiang Mai / นงเยาว์ แย้มเวช / 2536 /Full Text
Subject
บริโภคกรรม
นักศึกษา -- เชียงใหม่
ฟาสต์ฟูด
284 พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา / อัญชลี ดวงกลาง / 2536 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ครู -- โนนไทย (นครราชสีมา)
285 พฤติกรรมของกวางผา (Naemorhaedus griseus) ในสภาพกรงเลี้ยง / สำเริง การบรรจง / 2536 /Full Text
Subject
กวางผา
กวางผา -- พฤติกรรม
286 พฤติกรรมของข้าราชการกับภาวะสินเชื่อธนาคาร : กรณีศึกษาสินเชื่อ กรุงไทยธนวัฎ จังหวัดเชียงใหม่ / ไชยรัตน์ โครุบล / 2536 /Full Text
Subject
เงินกู้
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
ข้าราชการ -- เชียงใหม่ -- ภาวะเศรษฐกิจ
โครงการกรุงไทยธนวัฏ
287 พฤติกรรมของลูกค้าสินเชื่อที่มีต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่ / เสาวคนธ์ อุฎฐานชีวัน / 2536 /Full Text
Subject
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
288 พฤติกรรมทางการเมืองของนายปรีดี พนมยงค์ / เอกชัย พิมลศรี / 2536 /Full Text
Subject
ปรีดี พนมยงค์ 2443-2526
ผู้นำทางการเมือง -- ไทย
ผู้นำทางการเมือง -- พฤติกรรม
นายกรัฐมนตรี -- ไทย
289 พฤติกรรมทางการเมืองของประธานาธิบดี บิล คลินตัน / วิชัย ชัชวาลวิทย์ / 2536 /Full Text
Subject
คลินตัน, บิล, ค.ศ. 1946-
ประธานาธิบดี -- สหรัฐอเมริกา
290 พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามการรับรู้และคาดหวังของครูในกลุ่มบริหารและผู้สอนในจังหวัดเชียงใหม่ / อุดม สุริยาเดช / 2536 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- พฤติกรรม
ผู้นำ
ครู -- เชียงใหม่
291 พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการศูนย์การค้าในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ธีรวุฒิ ชูดำ / 2536 /Full Text
Subject
ศูนย์การค้า -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
292 พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการห้างสรรพสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่ / เฉลิมชัย คำแสน / 2536 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ห้างสรรพสินค้า -- เชียงใหม่
293 พฤติกรรมภาวะผู้นำของศึกษาธิการจังหวัดตามการรับรู้ของศึกษาธิการอำเภอในภาคเหนือ / ไพโรจน์ พากเพียร / 2536 /Full Text
Subject
ศึกษาธิการจังหวัด
ศึกษาธิการอำเภอ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ผู้นำ -- พฤติกรรม
294 พัฒนาการด้านอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ว่าราชการจังหวัด / มานิจ เหมจินดา / 2536 /Full Text
Subject
ผู้ว่าราชการจังหวัด
การบริหารรัฐกิจ -- ส่วนภูมิภาค
295 พุทธธรรมกับปรัชญาการรักษาโดยกิจกรรมบำบัด / เทียม ศรีคำจักร / 2536 /Full Text
Subject
พุทธศาสนา
กิจกรรมบำบัด
อาชีวบำบัด
296 มโนทัศน์ด้านสุขภาพของวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา / นิตยา ปัญจมีดิถี / 2536 /Full Text
Subject
วัยรุ่น -- สุขภาพและอนามัย
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
297 มูลค่าของที่ดินที่ใช้ในการเกษตร ในเขตพื้นที่รอบเมืองเชียงใหม่ : การวิเคราะห์ราคาขาย = Agricultural land values at the urban fringe of Chiang Mai: an analysis of sale price / โดม ศรีดาว / 2536 /Full Text
Subject
ที่ดินเพื่อการเกษตร -- ราคา
ที่ดิน -- เชียงใหม่
ที่ดิน -- ราคา
298 แม่เหล็กสี่ขั้วสำหรับลำไอออนหนักพลังงานต่ำ / เสวต อินทรศิริ / 2536 /Full Text
Subject
แม่เหล็ก
สนามแม่เหล็ก
ไอออน
299 ระดับความทุกข์ทรมานและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานในผู้ป่วย ระหว่างใช้เครื่องช่วยหายใจ / สุพัตรา อยู่สุข / 2536 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาลกับผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ความทุกข์
เครื่องช่วยหายใจ
300 รูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในพื้นที่ชนบทภาคเหนือ : กรณีศึกษาบ้านก้อทุ่ง ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / อุกฤษฎ์ อุปราสิทธิ์ / 2536 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดิน -- ไทย (ภาคเหนือ)
การใช้ที่ดิน -- ลี้ (ลำพูน)
ที่ดินเพื่อการเกษตร -- ลี้ (ลำพูน)
บ้านก้อทุ่ง (ลำพูน)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17