ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 324 รายการ จากคำว่า 2536

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
241 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการหาลักษณะเฉพาะของสารตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิสูง / พรชัย รักษ์พงษ์สิริ / 2536 /Full Text
Subject
ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
242 ผลกระทบของการเต้นแอโรบิคต่อภาวะการบาดเจ็บข้อเข่า และข้อเท้าของผู้หญิง / อุมาภรณ์ คงอุไร / 2536 /Full Text
Subject
ข้อเข่า
ข้อเท้า
แอโรบิก (กายบริหาร)
243 ผลกระทบของการท่องเที่ยวเดินป่า : ศึกษาเฉพาะกรณีของอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / พิเชฐ พิมลศรี / 2536 /Full Text
Subject
การเดินป่า
การท่องเที่ยว -- แง่สิ่งแวดล้อม
แม่แจ่ม (เชียงใหม่) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
244 ผลกระทบของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงไหมจังหวัดแพร่ / ฐิติ์ปวีณ์ พันธ์เมือง / 2536 /Full Text
Subject
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
การศึกษาทางอาชีพ
การพัฒนาชนบท -- แพร่
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงไหม
245 ผลกระทบของระบบการเลือกตั้งแบบผสมต่อความเป็นสถาบันพรรคการเมืองไทย ฮักแล ลี / ลี, ฮักแล / 2536 /Full Text
Subject
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- การเลือกตั้ง
พรรคการเมือง -- ไทย
246 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เปรียบเทียบกับระดับประเทศ / สการินทร์ โพธิวาสวาริน / 2536 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยว -- ค่าใช้จ่าย
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- รายได้
247 ผลการใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาระคนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน / สนิท ศิริ / 2536 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
248 ผลการสอนเรื่อง เพศสัมพันธ์ในระยะตั้งครรภ์สองวิธีต่อความรู้และพฤติกรรมทางเพศของคู่สมรสที่ภรรยาตั้งครรภ์แรก / ประกายรัตน์ เชี่ยววานิช / 2536 /Full Text
Subject
เพศสัมพันธ์
ครรภ์
เพศศึกษา
สามีและภรรยา -- ลำปาง
Dissertations, Academic -- Nursing
Sex education -- In pregnancy
Sex behavior -- In pregnancy
249 ผลของกระบวนการประชุมปฏิบัติการที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การใช้สารกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ / นิรชรา กาวีสรรพ์ / 2536 /Full Text
Subject
ยากำจัดศัตรูพืช
เกษตรกร -- ร้องกวาง (แพร่)
250 ผลของการใช้กิจกรรมฝังความสัมพันธ์ของความหมายที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน เพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / วิฑูร ตั้งพงษ์ / 2536 /Full Text
Subject
การอ่าน
นักเรียนมัธยมศึกษา
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
251 ผลของการใช้กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / นิตยา มะลิสุวรรณ / 2536 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ความคิดสร้างสรรค์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
252 ผลของการใช้เกมการแข่งขันเป็นทีมที่มีต่อการเรียนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปรียานุข ชีววิทยานันท์ / ปรียานุช ชีววิทยานันท์ / 2536 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การฟัง
การพูด
นักเรียนประถมศึกษา
253 ผลของการใช้ชุดฝึกทักษะการสังเกตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีรูปแบบการคิดต่างกัน / ยงยุทธ ยะบุญธง / 2536 /Full Text
Subject
การสังเกต (การศึกษา)
ความคิดและการคิด
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
การสอนด้วยอุปกรณ์
254 ผลของการใช้เทคนิคการต่อบทเรียนที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านและทัศนคติด้านการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / เพ็ญศรี กันทาสุวรรณ์ / 2536 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
การอ่าน
255 ผลของการใช้เทคนิคการผ่อนคลายต่อการลดความเจ็บปวด ขณะได้รับการล้างแผลในผู้ป่วยแผลไหม้ / จุไรพร โสภาจารีย์ / 2536 /Full Text
Subject
พยาบาลกับผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ความเจ็บปวด
Dissertations, Academic -- Nursing
256 ผลของการใช้ภาพประกอบเรื่อง 2 แบบในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พรรณราย เทียมกัน / พรรณราย เทียมทัน / 2536 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน -- ภาพ
ภาษาอังกฤษ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
นักเรียนประถมศึกษา -- นครสวรรค์
257 ผลของการใช้วิธีสอนโครงสร้างระดับยอดที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านและความสามารถทางการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / สายพิณ สมุทรทัย / 2536 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การอ่านขั้นประถมศึกษา
ภาษาไทย -- การเขียน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
258 ผลของการเตรียมญาติเพื่อดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งล่างที่บ้านต่อการป้องกันแผลกดทับ / ยุวราณี สุขวิญญาณ์ / 2536 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาลกับผู้ป่วย -- เชียงใหม่
อัมพาต -- ผู้ป่วย
แผลกดทับ
259 ผลของการนำเสนอเนื้อหาในบทเรียนโปรแกรม 2 รูปแบบที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้โครงสร้างไวยากรณ์อังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / อัจฉรา อุมาแสงทองกุล / 2536 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- แบบเรียนสำเร็จรูป
ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์
นักเรียนมัธยมศึกษา
260 ผลของการแพร่และความโน้มถ่วงที่มีต่อการแปรค่าความหนาแน่นเฉพาะตำแหน่งในของเหลวผสมโดยวิธีอินเตอร์เฟียโรเมตรี / อำพล วงศ์จำรัส / 2536 /Full Text
Subject
ของเหลว -- ความหนาแน่น
อินเตอร์เฟียโรเมตรี
การแพร่กระจาย
ความโน้มถ่วง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17