ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 324 รายการ จากคำว่า 2536

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
201 ทัศนคติของเกษตรกรผู้ปลูกชา (เมี่ยง) ที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / ปฐวี แสงฉาย / 2536 /Full Text
Subject
ชา -- แม่แตง (เชียงใหม่)
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- แม่แตง (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- แม่แตง (เชียงใหม่)
202 ทัศนคติของเกษตรตำบลต่อการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอของสำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันตก, ประเทศไทย / เชาวลิต นาคสุวรรณ / 2536 /Full Text
Subject
สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันตก
การส่งเสริมการเกษตร
203 ทัศนคติของเกษตรตำบลต่อระบบส่งเสริมการเกษตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / สุภาพ บุญรัตนัง / 2536 /Full Text
Subject
การส่งเสริมการเกษตร -- ไทย (ภาคใต้)
เกษตรตำบล -- ทัศนคติ
204 ทัศนคติของเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่ต่อการใช้โครงสร้างสถานีตำรวจภูธรรูปแบบใหม่ : ศึกษากรณีกองบังคับการตำรวจภูธร 7 / อัมพล วงศ์ใหญ่ / 2536 /Full Text
Subject
กองบังคับการตำรวจภูธร 7
ตำรวจ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ตำรวจภูธร
สถานีตำรวจ
205 ทัศนคติของประชาชนต่อพรรคการเมือง : กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ / อร่าม จันทร์เพ็ญ / 2536 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
พรรคการเมือง
เชียงใหม่ -- ประชากร -- ทัศนคติ
206 ทัศนคติของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดลำพูนต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด = Attitude of Lamphun local leaders toward orovincial administration organization / ยุทธพงศ์ ไชยศร / 2536 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้นำชุมชน -- ทัศนคติ -- ลำพูน
กำนัน
207 ทัศนคติของพนักงานรัฐวิสาหกิจต่อการยุบเลิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะสำนักงานการสื่อสารโทรคมนาคมเขตภาคเหนือ / ณรงศักดิ์ ไชยศรี / 2536 /Full Text
Subject
การสื่อสารแห่งประเทศไทย -- พนักงานรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานการสื่อสารโทรคมนาคมเขตเหนือ
สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจ
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ไทย (ภาคเหนือ) -- ข้าราชการ
208 ทัศนคติของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรสตรีที่มีต่อการประกอบอาชีพในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา / ชูชาติ บุญยัง / 2536 /Full Text
Subject
ยุวเกษตรกร
สตรีในเกษตรกรรม -- ดอกคำใต้ (พะเยา)
โสเภณี -- พะเยา
209 ทัศนคติทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดแม่ฮ่องสอน / ประพันธ์ สุริวงศ์ / 2536 /Full Text
Subject
ชาวเขา -- กิจกรรมทางการเมือง
กะเหรี่ยง -- แม่ฮ่องสอน
210 ทัศนคติและพฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์ของหญิงอาชีพพิเศษ : กรณีศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน / สุเทพ ฐาปนวรกุล / 2536 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- การป้องกันและควบคุม
โสเภณี -- แม่ฮ่องสอน
โรคเอดส์ -- แม่ฮ่องสอน
211 ทางเลือกในการบริหารกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลำพูน / พายัพ สราภิรมย์ / 2536 /Full Text
Subject
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน -- การบริหาร
212 ไทยมุสลิมกับความมั่นคงแห่งชาติ : ศึกษากรณีชาวไทยมุสลิมในอำเภอรามัน จังหวัดยะลา / พิเชฎฐ์ ทองศรีนุ่น / 2536 /Full Text
Subject
ชาวไทยมุสลิม -- รามัน (ยะลา)
ความมั่นคงแห่งชาติ -- แง่ศาสนา -- ศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามกับการเมือง
ความมั่นคงแห่งชาติ -- ไทย
ไทย (ภาคใต้) -- นโยบายของรัฐ
213 นโยบายการรวมพวกชาวเขากับเอกลักษณ์ประจำเผ่า : ศึกษาเชิงวัฒนธรรมทางการเมือง / พิมล แสงสว่าง / 2536 /Full Text
Subject
ชาวเขา -- เชียงราย
ชาวเขา -- กิจกรรมทางการเมือง
214 แนวทางลดปัญหาการตกซ้ำชั้นของนักเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน / ศิริราวรรณ์ นิลวรณ์ / 2536 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน
การเรียนซ้ำชั้น
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
215 บทบาทของทางราชการในการแก้ปัญหาโสเภณี : กรณีศึกษาเปรียบเทียบจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย / ชำนาญ จันทร์เรือง / 2536 /Full Text
Subject
โสเภณี -- พะเยา
โสเภณี -- เชียงราย
216 บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในโครงการอบรมประชาชนประจำตำบล จังหวัดเชียงใหม่ / ทวี สุทรารมณ์ลักษณ์ / 2536 /Full Text
Subject
การพัฒนาชุมชน -- เชียงใหม่
สงฆ์กับการพัฒนาชุมชน
โครงการอบรมประชาชนประจำตำบล
217 บทบาทขององค์กรท้องถิ่นในการขยายโอกาสทางการศึกษานอกระบบ / นิคม เหมะสุทธินันท์ / 2536 /Full Text
Subject
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- แม่เมาะ (ลำปาง)
ชุมชนในหมู่บ้าน
218 บทบาทผู้นำท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีหัวหน้าบ้านของเทศบาลเมืองน่าน / สุรชัย จงรักษ์ / 2536 /Full Text
Subject
เทศบาลเมืองน่าน
เทศบาล
ผู้นำชุมชน -- น่าน
น่าน -- การเมืองและการปกครอง
219 บทวิเคราะห์ความเป็นประชาธิปไตยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 / สมบัติ สิทธิสถาพรกุล / 2536 /Full Text
Subject
ประชาธิปไตย
ไทย -- รัฐธรรมนูญ
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
220 ไบโอเซนเซอร์อิเล็กโทรดสำหรับการวัดปริมาณน้ำตาลกลูโคส / วิรัช เรืองศรีตระกูล / 2536 /Full Text
Subject
เคมีไฟฟ้า
ไบโอเซนเซอร์อิเล็กโทรด
กลูโคส


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17