ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 324 รายการ จากคำว่า 2536

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 การพัฒนาไฮโดรไซโคลนเซรามิกเนื้ออลูมินาสูงสำหรับการล้างดิน ศักดิ์พล เทียนเสม / ศักดิพล เทียนเสม / 2536 /Full Text
Subject
เครื่องเคลือบดินเผา
เทคโนโลยีเคมี
82 การมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรีในกิจกรรมการศึกษาและการพัฒนาในชุมชนบ้านปวง กิ่งอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน / พิมานา บูรณินทุ / 2536 /Full Text
Subject
สตรีกับการพัฒนาชุมชน -- ทุ่งหัวช้าง (ลำพูน)
การศึกษา -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
สตรี -- ทุ่งหัวช้าง (ลำพูน)
บ้านปวง (ลำพูน)
83 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรรมในกิจกรรมกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดนครสวรรค์ / สุรีย์พร ไชยภักดี / 2536 /Full Text
Subject
โคเนื้อ
เกษตรกร -- นครสวรรค์
กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ
84 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาในโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) จังหวัดอุดรธานี / กิตติชัย การโสภา / 2536 /Full Text
Subject
การศึกษา -- การบริหาร -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
โรงเรียน -- อุดรธานี
85 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาในสังคมไทย : แนวคิด ปัญหา อุปสรรคและแนวทางในอนาคต / สฤษดิ์ มินทระ / 2536 /Full Text
Subject
นโยบายการศึกษา -- ไทย
การศึกษา -- การบริหาร -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
86 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่สูงเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / นพพร ต้อนรับ / 2536 /Full Text
Subject
การบริหารการพัฒนา -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
การพัฒนาชนบท -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
การพัฒนาชนบท -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการพัฒนาที่สูงเฉพาะพื้นที่
87 การมีส่วนร่วมของแม่บ้านเกษตรกรในการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ ณ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ / นิยม บัวบาน / 2536 /Full Text
Subject
สัตว์ -- การเลี้ยง -- วังชิ้น (แพร่)
ปศุสัตว์
เกษตรกร -- วังชิ้น (แพร่)
88 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษาเฉพาะการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2535 / สุกิจ ศุภกิจเจริญ / 2536 /Full Text
Subject
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
การเลือกตั้ง -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- การเลือกตั้ง
89 การเมืองระดับตำบลของชุมชนที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกระเหรี่ยง : กรณีศึกษาอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ / ชวลิต กิ่งเนตร / 2536 /Full Text
Subject
กำนัน
กะเหรี่ยง -- ความเป็นอยู่และประเพณี
การปกครองท้องถิ่น -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
ตำบล
90 การยกฐานะสภาตำบลเป็นนิติบุคคล : กรณีศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ / สวัสดิ์ ศรีสุวรรณดี / 2536 /Full Text
Subject
สภาตำบล
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
นิติบุคคล
เชียงใหม่ -- การเมืองและการปกครอง
91 การยอมรับสิ่งใหม่ของชาวเขาเผ่าม้งในชุมชนพื้นราบ : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยมะนาว กิ่งอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / ภาวนา ก้อนกลีบ / 2536 /Full Text
Subject
ม้ง -- แม่วาง (เชียงใหม่)
การแพร่กระจายนวัตกรรม
การแพร่กระจายวัฒนธรรม
การผสมกลมกลืนทางสังคม
บ้านสหกรณ์ห้วยมะนาว (เชียงใหม่)
92 การรับรู้กระบวนการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย / เสถียร แสนอุบล / 2536 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย
การนิเทศการศึกษา
ผู้บริหารโรงเรียน
93 การลดปริมาณโลหะหนักในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยการใช้เปลือกหอมแดง สาวิตรี รุจิธนพานิช / สาวิตรี รุจิธนพาณิช / 2536 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดโลหะหนัก
โลหะหนัก
หอมแดง
94 การวัดความจุความร้อนจำเพาะของสารตัวนำยวดยิ่ง YBaZCu3O7-x ในช่วง 20 ถึง 300 เคลวิน / พิศิษฐ์ สิงห์ใจ / 2536 /Full Text
Subject
ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด
ความร้อนจำเพาะ -- การวัด
95 การวัดและการวิเคราะห์ค่าดับเบิ้ลดิฟเฟอเรนเชียลครอสเซคชันของการปลดปล่อยนิวตรอนสำหรับเหล็กที่พลังงาน 14 ล้านอิเล็กตรอนโวลท์ / สมพงษ์ คนคล่อง / 2536 /Full Text
Subject
นิวตรอน -- การวัด
พลังงาน
เหล็ก
96 การวิเคราะห์การวางแผนกำลังคนของรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเชียงใหม่ / ประทุมทิพย์ ณ ลำพูน / 2536 /Full Text
Subject
การวางแผนกำลังคน
รัฐวิสาหกิจ -- เชียงใหม่
พนักงานรัฐวิสาหกิจ -- เชียงใหม่
97 การวิเคราะห์ความเป็นผู้นำทางการเมือง : ซัดดัม ฮุสเซน / แมน สารรัตน์ / 2536 /Full Text
Subject
ฮุสเซน, ซัดดัม, ค.ศ. 1937-
ผู้นำทางการเมือง -- อิรัก
ผู้นำทางการเมือง -- พฤติกรรม
ประธานาธิบดี -- อิรัก
98 การวิเคราะห์ความยากง่ายในการอ่านและการเขียนคำพื้นฐานภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน / บรรเลง สุปี / 2536 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การเขียน
ภาษาไทย -- การอ่าน
กะเหรี่ยง -- แม่ฮ่องสอน
ชาวเขา -- การศึกษา
99 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่เกิดกับผู้เอาประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ / เบญจวรรณ เขมะศักดิ์ชัย / 2536 /Full Text
Subject
ประกันชีวิต -- ค่าใช้จ่าย
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
ประกันชีวิต -- ต้นทุนและประสิทธิผล
100 การวิเคราะห์ทางสถิตศาสตร์สำหรับโครงสร้างแบบโครงข้อแข็งที่มีผนังรับแรงเฉือนโดยวิธีสไปลน์ไฟไนท์สทริป / ทินชาติ ลี้ตระกูล / 2536 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์โครงสร้าง (วิศวกรรมศาสตร์)
วิศวกรรมโครงสร้าง
แรงเฉือน (กลศาสตร์)
สถิตยศาสตร์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17