ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 324 รายการ จากคำว่า 2536

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
221 ประสิทธิภาพการประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน / จินดา รัตนอังกูร / 2536 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน
การศึกษาขั้นประถม -- การบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
การศึกษา -- การบริหาร
222 ปัจจัยที่กำหนดการตัดสินใจลงทุนทางการศึกษาสำหรับบุตรหญิงในชนบทภาคเหนือของไทย / จุไรรัตน์ ศรีตระกูล / 2536 /Full Text
Subject
สตรี -- การศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
รายได้
สตรีชนบท -- ไทย (ภาคเหนือ)
สตรีชนบท -- การจ้างงาน
การลงทุน
223 ปัจจัยที่มีต่อการชำระคืนสินเชื่อการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / จันทร์ศรี สมวิลาศ / 2536 /Full Text
Subject
สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
สินเชื่อเกษตร -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- การเงินส่วนบุคคล
224 ปัจจัยที่มีผลต่อการแตกยอด และคุณภาพของปอสา ที่เลี้ยงในสภาพหลอดแก้ว / รังสิมา อัมพวัน / 2536 /Full Text
Subject
ปอสา
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ปอสา -- การปรับปรุงพันธุ์
225 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับคำแนะนำวิธีการปฏิบัติการปลูกกาแฟอราบิก้าของชาวเขาเผ่าม้งในจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษาหมู่บ้านขุนช่างเคี่ยนและหมู่บ้านม่อนเงาะ / เลอภพ คีรีสันติกุล / 2536 /Full Text
Subject
กาแฟ
ม้ง -- เชียงใหม่
ชาวเขา -- เชียงใหม่
บ้านขุนช่างเคี่ยน (เชียงใหม่)
บ้านม่อนเงาะ (เชียงใหม่)
226 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ทัศนีย์ ตั้งอารมณ์สุข / 2536 /Full Text
Subject
อาคารชุด -- การจัดซื้อ
อาคารชุด -- เชียงใหม่
227 ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / สายนันท์ จันทรศัพท์ / 2536 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- เชียงใหม่
228 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มเกษตรกรทำนาอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / สุริยา เผ่าจินดา / 2536 /Full Text
Subject
การทำนา -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
กลุ่มเกษตรกร
229 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรกรในจังหวัดปราจีนบุรี / ดุจเดี่ยว วงศ์ภักดิ์ / 2536 /Full Text
Subject
การส่งเสริมการเกษตร -- ปราจีนบุรี
ยุวเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
230 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก้าวขึ้นสู่บุคคลชั้นนำทางการเมืองท้องถิ่นของเชียงใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ (พ.ศ 2533-2538) / สราวุธ วรพงษ์ / 2536 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาล -- เชียงใหม่
สมาชิกสภาเทศบาล
ชนชั้นสูง -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- การเมืองและการปกครอง
231 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของโครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน : ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย / ชลัยสิน โพธิเจริญ / 2536 /Full Text
Subject
การบริหารการพัฒนา -- แม่สรวย (เชียงราย)
การพัฒนาชนบท -- แม่สรวย (เชียงราย)
โครงการพัฒนาที่สูงไทย -- เยอรมนี
232 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระยะเวลาการทำงานของพยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลลำปาง / สุนีย์ มหาพรหม / 2536 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพยาบาลลำปาง
พยาบาล -- ลำปาง
เวลา
Dissertations, academic -- nursing
233 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการฟอกสีสารสกัดจากหญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bertion) โดยจุลินทรีย์ / อุรัตน์ พิมลศรี / 2536 /Full Text
Subject
หญ้าหวาน
การฟอกสี
จุลินทรีย์
234 ปัญหาการใช้ นกต่อ ในการปราบปรามยาเสพติดในภาคเหนือของไทย / ดุษฎี อารยวุฒิ / 2536 /Full Text
Subject
สายลับ
ยาเสพติด -- ไทย (ภาคเหนือ)
เฮโรอีน
235 ปัญหาของคนงานในโรงงานเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปในจังหวัดเชียงใหม่ / สมศักดิ์ ตั้งสัมพันธ์ / 2536 /Full Text
Subject
แรงงาน -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมสิ่งทอ -- ลูกจ้าง
เสื้อผ้าสำเร็จรูป
โรงงาน -- เชียงใหม่
236 ปัญหาของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ชายแดน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบอำเภอแม่จัน และกิ่งอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย / ประกอบ ยศเสถียร / 2536 /Full Text
Subject
บริการสาธารณะ -- แม่จัน (เชียงราย)
บริการสาธารณะ -- แม่ฟ้าหลวง (เชียงราย)
เชียงราย -- ประชากรในชนบท
237 ปัญหาของฝ่ายนิติบัญญัติในการควบคุมฝ่ายบริหารในองค์การบริหารส่วนจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / สุวิวัฒน์ จันทร์ประเสริฐ / 2536 /Full Text
Subject
นิติบัญญัติ -- เชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
238 ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการประจำกับข้าราชการการเมืองระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ / พงศ์ สุภาวสิทธิ์ / 2536 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาล
ข้าราชการ
ข้าราชการการเมือง
เชียงใหม่ -- การเมืองและการปกครอง
239 ปัญหาในการจัดตั้งศาลปกครองไทย / วิโรจน์ เกษาพร / 2536 /Full Text
Subject
ศาลปกครอง -- ไทย
240 เปรียบเทียบความคาดหวังกับประสบการณ์จริงของผู้ป่วยเกี่ยวกับระดับความเจ็บป่วยและกิจกรรมการพยาบาลเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดหลังผ่าตัด / มยุลี สำราญญาติ / 2536 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาลกับผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ความเจ็บปวด


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17