ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 300 รายการ จากคำว่า 2535

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
161 ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายทางสังคม การสนับสนุนทางสังคมและสุขภาพจิตของพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก / ชมนาด วรรณพรศิริ / 2535 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพุทธชินราช
พยาบาล -- สุขภาพจิต
พยาบาล -- ภาวะสังคม
พยาบาล -- พิษณุโลก
Dissertations, Academic -- Nursing
Social environment
Mental health
162 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับผลงานภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ = Relationships between personlity and perfomance achievement of nursing and midwifery students / ศรัณยา วรรณวงศ์ / 2535 /Full Text
Subject
แบบทดสอบ
การทดสอบความสามารถ
นักศึกษาพยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
บุคลิกภาพ
163 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจากการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความเครียด ภาวะเครียดจากการปฏิบัติงานและพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดของพยาบาลในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / พัชรินทร์ สุตันตปฤดา / 2535 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การพยาบาลศัลยศาสตร์
ความเครียด (จิตวิทยา)
พยาบาล -- เชียงใหม่
Disertations, Academic -- nursing
Stress
164 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคมกับแบบแผนชีวิตของผู้สูงอายุ / วรรณวิมล เบญจกุล / 2535 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- nursing
Social environment
Life style -- In old age
165 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / นัยนา พิพัฒน์วณิชชา / 2535 /Full Text
Subject
ไตวายเรื้อรัง
ผู้ป่วย -- การดูแล
เครื่องไตเทียม
Dissertations, Academic -- Nursing
166 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพพื้นฐานทางสมองกับแบบการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = Relationships between primary mental abilities and cognitive styles of lower secondary school students / เกียรติสุดา ศุภเวทย์เวหน / 2535 /Full Text
Subject
การทดสอบความสามารถ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
167 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ การสนับสนุนทางสังคมกับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ / ลำเนาว์ เรืองยศ / 2535 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพจิต
ผู้สูงอายุ -- ภาวะสังคม
ผู้สูงอายุ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
สัจจการแห่งตน
Dissertations, Academic -- Nursing
Social environment
Mental health -- In old age
168 ความสามารถในการเรียนรู้ของนกขุนทอง (Gracula religiosa) / ระบอบ ทองแท้ / 2535 /Full Text
Subject
นกขุนทอง
การเรียนรู้
169 คุณลักษณะการอัดตัวระบายน้ำภายใต้อัตราความเครียดคงที่ของดินเหนียวเชียงใหม่ในบริเวณที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง / สันชัย อินทพิชัย / 2535 /Full Text
Subject
ดินเหนียว -- เชียงใหม่
ความเครียดและความเค้น
กำลังวัสดุ
การระบายน้ำ
170 คุณสมบัติอันพึงประสงค์ของพนักงานสอบสวนในทัศนะของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมรัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณีในจังหวัดเชียงใหม่ / สมโภชน์ สนกนก / 2535 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- เชียงใหม่
ข้าราชการฝ่ายตุลาการ
การสอบสวน
กระบวนการยุติธรรม
171 คุรุสภากับการควบคุมจรรยาบรรณวิชาชีพครูในประเทศไทย : อดีต ปัจจุบัน อนาคต / นันทวัฒน์ กีติสิทธิ์ / 2535 /Full Text
Subject
คุรุสภา
ครู -- จรรยาบรรณ
172 คู่มือครูวิชาประยุกต์เจเนอเรตติงฟังก์ชันและสูตรอินคลูชัน-เอกซ์คลูชัน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / อดุลย์รัตน์ วีระพันธ์ยานนท์ / 2535 /Full Text
Subject
เซต
ฟังก์ชัน
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
173 โครงการพัฒนากรมที่ดินและเร่งรัดออกโฉนดที่ดิน : ผล ปัญหาและอุปสรรค / ดุสิต บริสุทธิ์ศรี / 2535 /Full Text
Subject
กรมที่ดิน
ที่ดิน -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
โฉนด -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
โครงการพัฒนากรมที่ดินและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน
174 โครงสร้างและฤทธิ์ฆ่าแมลงของสารประกอบจากก้านประยงค์ (Aglaia odorata Lour.) และผลดีปลี (Piper retrofractum Vahl.) / จันทร์ทิพย์ จันทร์ประเสริฐ / 2535 /Full Text
Subject
ยาฆ่าแมลง
ก้านประยงค์
ดีปลี
175 งานบริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามการรับรู้ของผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญและผู้รับผิดชอบโครงการ / สุชาดา ทองศุภผล / 2535 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชุมชนกับวิทยาลัย
176 เงื่อนไขการเป็นฟังก์ชันเปิด ปิด หรือต่อเนื่องของ f:(X, Tx ) (Y, Ty) เมื่อ f:(X, Tx) (Y, Ty) เป็นฟังก์ชันเปิด ปิด หรือต่อเนื่องตามลำดับ / ยงยุทธ สุยอย / 2535 /Full Text
Subject
ฟังก์ชัน
โทโพโลยี
ฟังก์ชันต่อเนื่อง
177 เงื่อนไขบางประการสำหรับการเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องแบบวิคลีเดลตา / อาดูลย์ จงรักษ์ / 2535 /Full Text
Subject
ฟังก์ชันต่อเนื่อง
178 จำนวนฟังก์ชันถอดแบบของฟิลด์จำกัด / มณีนาถ ณ บุญหลง / 2535 /Full Text
Subject
ฟิลด์ (คณิตศาสตร์)
ฟังก์ชัน
179 ชีววิทยาและวงชีวิตของ Amoebotaenia sp. Cohn, 1990 ในเชียงใหม่ / ชโลบล สุริยะเจริญ / 2535 /Full Text
Subject
พยาธิตัวตืด
พยาธิ
180 ทฤษฎีจุดคงที่ของแมปปิงซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขควอไซด์คอนแทรคทีฟ ลิปซิตเซียนซูโคคอนแทรคทีฟ หรือลิปซิตเซียนเฮมิคอนแทรคทีฟ / พรชัย ศิริรัตน์ / 2535 /Full Text
Subject
บริภูมิ
แมปปิง (คณิตศาสตร์)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15