ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 300 รายการ จากคำว่า 2535

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
141 ความรู้ ความคิดเห็น และการใช้บริการที่สถานีอนามัยของประชาชนอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Knowledge, opinions and utilization of health center services by villagers in Bang Pahan District, Pra Nakhon Si Ayuttaya Province / จักรินทร์ ฆ้องวงษ์ / 2535 /Full Text
Subject
สถานีอนามัย
บางปะหัน (พระนครศรีอยุธยา) -- ประชากร
142 ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ของทันตแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge, attitude and practice in AIDS prevention by dentists in Chiang Mai Province / ปาริชาต ประวัติเมือง / 2535 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- การป้องกันและควบคุม
ทันตแพทย์ -- เชียงใหม่
วิทยานิพนธ์
Acquired Immune deficiency syndrome -- Thesis
143 ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรงความดันโลหิตสูงของประชาชนบ้านหนองอาบช้าง ตำบลสังโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge and practice in prevention of hypertension among villagers in Nongarbchang village, Tambon San Pong, Mae Rim District, Chiang Mai Province / ชูจิตต์ ญาณทักษะ / 2535 /Full Text
Subject
ความดันเลือดสูง -- การป้องกันและควบคุม
ความดันเลือดสูง -- แม่ริม (เชียงใหม่)
บ้านหนองอาบช้าง (เชียงใหม่)
แม่ริม (เชียงใหม่) -- ประชากร
144 ความรู้และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของชาวบ้านสันโป่ง ตำบลบ้านกาด กิ่งอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ : ความรู้และการปฏิบัติตนของมารดาในการให้อาหารเสริมแก่เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี = Knowledge and practices on health among villagers in Sanpong Village Tambon Bankaad, Mae Wang Sub-district, Chiang Mai Province : knowledge and practice of the mother in feeding supplementary food to the children age under one year / ผกาวรรณ วัชรประดิษฐ์ / 2535 /Full Text
Subject
มารดาและเด็ก -- แม่วาง (เชียงใหม่)
เด็ก -- การดูแล
อาหารเสริม
บ้านสันโป่ง (เชียงใหม่)
Dissertations, Academic -- Nursing
Health
Food fortitied
145 ความรู้และการปฏิบัติตนในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ในผู้ใช้แรงงานชาย โรงงานอุตสาหกรรมธานินทร์คอนเดนเซอร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge and practice of AIDS prevention among male workers in Thanin condenser industry, Muang District, Chiang Mai Province / ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง / 2535 /Full Text
Subject
โรงงานอุตสาหกรรมธานินทร์คอนเดนเซอร์
โรคเอดส์ -- การป้องกันและควบคุม
กรรมกร -- เชียงใหม่
Dissertainon, Academic -- Public health
146 ความรู้และการปฏิบัติตนในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกของชาวบ้านหมู่บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge and practice on the prevention and control of dengue hemorrhagic fever among Villagers in Arunotai Village, Tambon Muang Na Chiang Dao District Chiang Mai Province / ปทุม คำวิเศษ / 2535 /Full Text
Subject
ไข้เลือดออก -- การป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
บ้านอรุโณทัย (เชียงใหม่)
147 ความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา / วิญญู สันติภาพวิวัฒนา / 2535 /Full Text
Subject
นักเรียนประถมศึกษา
นักเรียน -- พะเยา
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
148 ความสนใจของนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีต่อรูปแบบการผลิตรายการเสียงตามสายเพื่อการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน / เขื่อนทอง อุดมศิลป์ / 2535 /Full Text
Subject
วิทยุ -- การจัดรายการ
โรงเรียน -- การประชาสัมพันธ์
นักเรียนมัธยมศึกษา
นักเรียน -- พะเยา
วิทยุกระจายเสียง
149 ความสอดคล้องของกิจกรรมการประเมินโครงการทางการศึกษาในระดับอำเภอกับความต้องการของผู้มีอำนาจตัดสินใจในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / สำราญ บุญหมั้น / 2535 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
การศึกษา -- เชียงใหม่ -- การประเมิน
150 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพ บทบาทหน้าที่และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ / รวีวรรณ ยศวัฒน / 2535 /Full Text
Subject
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- โรค
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
Perception
Coronary disease
Heart diseases
151 ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / รอยพิมพ์ อิสระพงศ์พันธ์ / 2535 /Full Text
Subject
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
เด็ก -- การดูแล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
152 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัยด้านการทำงานและปัจจัยส่วนบุคคลของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / พิมผกา สุขกุล / 2535 /Full Text
Subject
การพยาบาลศัลยศาสตร์
ความเครียด (จิตวิทยา)
โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
การทำงาน
Dissertations, Academic -- Nursing
Stress
153 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพและการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง = Relationship between health beliefs and self-care in hypertensive patients / กรรณิกา เรือนจันทร์ / 2535 /Full Text
Subject
ความดันเลือดสูง
ผู้ป่วย -- การดูแล
ผู้ป่วย -- พะเยา
Dissertations, Academic -- Nursing
Self care
Quality of life
Hypertention
154 ความสัมพันธ์ระหว่างความซื่อสัตย์กับทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / นภาพร ชทิสาจารย์ / 2535 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา
ความซื่อสัตย์
155 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ กับการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของพยาบาลวิชาชีพในการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Relationship between knowledge, attitude toward AIDS and AIDS prevention practice of professional nurses in obstetric and gynecological nursing section, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / พรพรรณ เธียรปัญญา / 2535 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การพยาบาลสูติศาสตร์
โรคเอดส์ -- การป้องกันและควบคุม
พยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
Acquired immunodeficiency syndrome -- Prevention & control
156 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้การปฏิบัติตัวระหว่างตั้งครรภ์และน้ำหนักแรกเกิดของบุตรในหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมธานินทร์คอนเดนเซอร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Relationship between knowledge, practice during pregnancy and neonatal birth weight in reproductive woman workers at Thanin condenser industry, Muang District, Chiang Mai Province / ภารณี คูวัฒนะศิริ / 2535 /Full Text
Subject
โรงงานอุตสาหกรรมธานินทร์คอนเดนเซอร์
Dissertations, academic -- nursing
ครรภ์
ภาวะเจริญพันธุ์
สตรี -- เชียงใหม่
157 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจกับทักษะภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการทดลองวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / คงศักดิ์ วัฒนะโชติ / 2535 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- เครื่องมือและอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ -- การทดลอง
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
158 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับเพศศึกษาของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ = The Relationship between knowledge and practices of sex education among secondary school students at Non-formal Education Center, Chiang Mai Province / ทวีวรรณ สัมพันธสิทธิ์ / 2535 /Full Text
Subject
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่
เพศศึกษา
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Public health
159 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และการปฏิบัติตนในงานสาธารณสุขมูลฐานของแม่บ้านชุมชนศรัทธาวัดหัวฝาย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Relationship between knowledge and practices on primary health care of housewives in Satha Wat Hua-Fai Commnity, Tambon Chang Khlan, Muang District, Chiang mai Province / กัลยา สุคำวัง / 2535 /Full Text
Subject
สาธารณสุขมูลฐาน
แม่บ้าน -- เชียงใหม่
ชุมชนศรัทธาวัดหัวฝาย (เชียงใหม่)
Dissertations, Academic -- Public health
160 ความสัมพันธ์ระหว่างความหวังกับพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดในผู้ป่วยมะเร็งระหว่างรับรังสีรักษา / ละเอียด ภักดีจิตต์ / 2535 /Full Text
Subject
มะเร็ง -- การรักษาด้วยรังสี
ความเครียด (จิตวิทยา)
Dissertations, Academic -- Nursing
Stress
Radiotherapy


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15