ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 300 รายการ จากคำว่า 2535

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 การออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษภายใต้การจัดการของบุคลากรเป็นคณะในโรงเรียนมัธยมศึกษา / สุนทรี วัฒนาศิลป์ / 2535 /Full Text
Subject
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
122 การออกแบบโครงข่ายเส้นทางรถประจำทาง กรณีศึกษาเขตเมืองเชียงใหม่ / ธีรยุทธ ตันติวิญญูพงศ์ / 2535 /Full Text
Subject
เส้นทางรถประจำทาง -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รถประจำทาง -- เชียงใหม่
123 การออกแบบบทเรียนโปรแกรมสำหรับเด็กระดับประถมศึกษาเรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ / วิรัตน์ คำศรีจันทร์ / 2535 /Full Text
Subject
แบบเรียนสำเร็จรูป
อาหาร
นักเรียนประถมศึกษา
การ์ตูน
124 กำลังขวัญของตำรวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 4 / นันทวิทย์ เทียมบุญธง / 2535 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- เชียงใหม่
ตำรวจภูธร
ขวัญในการทำงาน
125 กิจกรรมการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ในจังหวัดแพร่ / ประพันธ์ หงษ์เจ็ด / 2535 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การสอนซ่อมเสริม
นักเรียนประถมศึกษา -- แพร่
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
126 กิจกรรมจริยศึกษาของโรงเรียนพุทธิโสภณ จังหวัดเชียงใหม่ / ประพันธ์ สุปินตา / 2535 /Full Text
Subject
โรงเรียนพุทธิโสภณ
จริยศึกษา
ศีลธรรมจรรยา
กิจกรรมของนักเรียน -- เชียงใหม่
127 คดีการทารุณกรรมเด็กในเชียงใหม่ : การหารูปแบบแก้ไขและการจัดการทางกฎหมาย / สายันตร์ แสงวณิช / 2535 /Full Text
Subject
เด็กที่ถูกทอดทิ้ง -- เชียงใหม่
เด็กที่เป็นปัญหา -- เชียงใหม่
เด็ก -- เชียงใหม่
128 ความเข้าใจในการอ่านหนังสือการ์ตูนสองแบบของนักเรียนชาวเขาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดเชียงใหม่ / ศิลา ศัพทะนาวิน / 2535 /Full Text
Subject
หนังสือและการอ่าน
การ์ตูน
การอ่านขั้นประถมศึกษา
นักเรียน -- เชียงใหม่
ชาวเขา
129 ความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนจังหวัดศรีสะเกษต่อการขยายการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี / อำนวย คงถอด / 2535 /Full Text
Subject
การศึกษาภาคบังคับ
ครู
ผู้ปกครองกับเด็ก
นักเรียน -- ศรีสะเกษ
130 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมในวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ / เพลิน กิจฉวี / 2535 /Full Text
Subject
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
สถาบันอุดมศึกษา -- แง่สิ่งแวดล้อม
นักศึกษา -- เชียงใหม่
131 ความคิดเห็นในการประกันสุขภาพตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ของผู้ใช้แรงงานในโรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ = Opinions toward health insurance according to The Social Security Act B.E. 2533 among workers in factories, Chiang Mai Province / ปราณี เจษฎาพร / 2535 /Full Text
Subject
ประกันสุขภาพ -- เชียงใหม่
กรรมกร -- เชียงใหม่
ประกันสังคม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Dissertations, Academic -- Nursing
Social security
132 ความต้องการของชุมชนและรูปแบบการให้บริการของโรงเรียนในชุมชนชาวเขา สังกัดงานการประถมศึกษา จังหวัดลำพูน / สุมาลี สายมณี / 2535 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน
ชุมชนกับโรงเรียน -- ลำพูน
โรงเรียน -- ลำพูน
ชาวเขา -- การศึกษา -- ลำพูน
133 ความต้องการใช้บริการของบริษัทตัวแทนโฆษณาในจังหวัดเชียงใหม่ / อัญชลี หงษาครประเสริฐ / 2535 /Full Text
Subject
บริษัทตัวแทนโฆษณา -- เชียงใหม่
นักธุรกิจ -- เชียงใหม่
โฆษณา
134 ความเป็นประโยชน์ของไนโตรเจนจากปุ๋ยและฟางที่มีต่อการผลิตพืชภายใต้ระบบการปลูกพืชที่มีข้าวเป็นหลัก / พรพิบูลย์ ธัมพิบูลย์ / 2535 /Full Text
Subject
ปุ๋ยไนโตรเจน
ข้าว -- ปุ๋ย
ไนโตรเจน
135 ความผันแปรของผลผลิตและคุณภาพผลผลิตถั่วเหลืองผักสดพันธุ์ต่าง ๆ ภายใต้ระยะเวลาปลูกและอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่แตกต่างกัน / คนึงนิจ กิตติวัฒน์ / 2535 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- พันธุ์
ถั่วเหลือง -- ปุ๋ย
ปุ๋ยไนโตรเจน
136 ความผันแปรของลักษณะเชิงปริมาณและคุณภาพของคาร์เนชั่นที่เกิดจากการฉายรังสีและการผสมพันธุ์ / สุพัตร ใจสิงห์ / 2535 /Full Text
Subject
คาร์เนชั่น -- การปรับปรุงพันธุ์
รังสีแกมมา
137 ความผิดปกติของโครโมโซมในเชื้ออสุจิของคนอายุระหว่าง 19-25 ปี และ 39-45 ปี / อัจฉราลักษณ์ สงศิริ / 2535 /Full Text
Subject
โครโมโซม
อสุจิ
Dissertations, academic -- Anatomy
Spermatozoa -- In adulthood
Chromosome abnormalities -- In adulthood
138 ความพร้อมของโรงเรียนประถมศึกษาในการใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ในอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย / มานพ ภัคเนียรนาท / 2535 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นประถม -- หลักสูตร
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่สรวย (เชียงราย)
139 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดระบบสายตรวจ : ศึกษากรณีสถานีตำรวจภูธรตำบลภูพิงค์ราชนิเวศน์ / อรรถกิจ กรณ์ทอง / 2535 /Full Text
Subject
สถานีตำรวจภูธรตำบลภูพิงค์ราชนิเวศน์
ตำรวจ -- เชียงใหม่
ตำรวจภูธร
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
140 ความรู้ ความคิดเห็น และการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กรณีศึกษาผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Knowledge, opinions and utilization of medical services under the social security act B.E. 2533: a case study of insured persons registered with Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ปิยพร โนตา / 2535 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
บริการทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
ประกันสังคม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ประกันสุขภาพ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15