ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 300 รายการ จากคำว่า 2535

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ในโรงเรียนชาวเขา : กรณีโรงเรียนบ้านปางตอง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน / สมภพ พงษากุล / 2535 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอขุนยวม
โรงเรียนบ้านปางตอง
การศึกษาขั้นประถม -- หลักสูตร
ชาวเขา -- การศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
102 การศึกษาเปรียบเทียบลัทธินิติธรรมนิยมของ หัน เฟย จื้อ กับ ลัทธิ เหมา / นิวัติ ทองวล / 2535 /Full Text
Subject
หัน, เฟย จื้อ
เหมา, เจ๋อ ตุง, ค.ศ. 1893-1976
ปรัชญาจีน
ลัทธิคอมมิวนิสต์
103 การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่อง นางอุทธรา / วรปฐมา คำหมู่ / 2535 /Full Text
Subject
วรรณกรรมไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติและวิจารณ์
วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ไทย (ภาคเหนือ)
ค่าว
104 การศึกษาพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารดีเด่น โรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2531 / กัมปนาท จันต๊ะคาด / 2535 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารดีเด่น
โรงเรียนมัธยมศึกษา
105 การศึกษาพฤติกรรมนักเรียนและพฤติกรรมครู ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2530 ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน / มังกร รู้ประโยชน์ศิลป์ / 2535 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นักเรียน -- แม่ฮ่องสอน -- พฤติกรรม
ครู -- แม่ฮ่องสอน -- พฤติกรรม
การศึกษาขั้นประถม -- หลักสูตร
106 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารตัวนำยิ่งยวด Bi-Ca-Sr-Cu-O / สมศักดิ์ ทัดทอง / 2535 /Full Text
Subject
สารตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด
107 การศึกษาอิสโทเคมีของพยาธิใบไม้ Ganeo sp. Klein, 1905 (Digenea : Lecithodendriidae) / กฤต ปทุมวรรณ / 2535 /Full Text
Subject
พยาธิใบไม้
พยาธิ
108 การสร้างชุดการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชาวเขาชั้นเด็กเล็ก / ศิริพร สล่าปัน / 2535 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ชาวเขา -- การศึกษา -- เชียงใหม่
109 การสร้างแบบทดสอบอิงเกณฑ์วิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Construction of criterion-reference tests in mathematics for Prathom Suksa 6 students / ดวงจันทร์ สมณะ / 2535 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทศบาล
แบบทดสอบ
คณิตศาสตร์ -- แบบทดสอบ
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
110 การสร้างแบบวัดจริยธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = A Construction of morality tests for Prathom Suksa 6 student / เปรมจิต ชมชื่น / 2535 /Full Text
Subject
จริยธรรม -- แบบทดสอบ
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
111 การสร้างแบบสังเกตคุณธรรม ด้านความขยัน ความมีวินัย และความรับผิดชอบ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดอุดรธานี = Costruction of moral observation forms concerning industriousness, discipline and responsibility for Mathayom Suksa 5 students in Udon Thani province / สุรชาติ วงศ์อารีย์ / 2535 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา
นักเรียน -- อุดรธานี
112 การสร้างรายวิชาเลือกเสรีวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) โดยใช้ความรู้จากแหล่งวิชาการชุมชนในจังหวัดลำปาง / บรรจง วรรณสุริยะ / 2535 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ครูวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- ลำปาง
113 การสังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษ 2527-2533 / สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ / 2535 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์ -- วิทยานิพนธ์
การศึกษา -- การบริหาร
วิทยานิพนธ์ -- บรรณานุกรม
114 การสังเคราะห์และศึกษาทางรังสีเอกซ์ของสารประกอบเชิงซ้อนคอบเปอร์ (I) ไธโอยูเรียและซับสติติวเตตไธโอยูเรียบางตัว / นิธิมา เคารพาพงศ์ / 2535 /Full Text
Subject
รังสีเอกซ์ -- การเลี้ยวเบน
ทองแดง
สารประกอบเชิงซ้อน
ผลึก
115 การสังเคราะห์สาร 1- ฟินิล - 3- (ไพริดิล) ยูเรียและสารอนุพันธ์ / เฉลียว เพชรทอง / 2535 /Full Text
Subject
สารประกอบ
ยูเรีย -- การวิเคราะห์
116 การสัมฤทธิ์ผลของการขยายกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นตำรวจภูธรจังหวัด ... เขต / รักชาติ ราชกิจ / 2535 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- เชียงราย
ตำรวจภูธร
117 การแสวงหาทางเลือกในการวางแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / สวัสดิ์ อินแถลง / 2535 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่แตง
การวางแผนการศึกษา
การศึกษา -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
118 การหาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกกาแฟอราบิก้าด้วยวิธีนิวตรอนแอคติเวชันโดยใช้ Cf-252 เป็นแหล่งกำเนิดรังสี / ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล / 2535 /Full Text
Subject
ธาตุ -- การวิเคราะห์
ดิน -- เชียงใหม่
กาแฟ -- ดิน
นิวตรอน แอคติเวชัน
119 การหาปริมาณโปรตีนในน้ำปลาโดยวิธีโฟลอินเจคชันอะนาลิซีส / ศศิธร แท่นทอง / 2535 /Full Text
Subject
โปรตีน -- การวิเคราะห์
โฟลอินเจกชันอะนาลิซิส
น้ำปลา
120 การออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมความสามารถทางความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย / ผาณิต เลียวฤวรรณ์ / 2535 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
การแก้ปัญหา
ความคิดสร้างสรรค์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15