ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 300 รายการ จากคำว่า 2535

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 การวางแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา / สมภพ ทิพย์เวียง / 2535 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนประถมศึกษา -- การบริหาร
การวางแผนการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- นครราชสีมา
82 การวางแผนและบริหารแผนของสำนักงานศึกษาธิการอำเภอเขตการศึกษา 8 / วันชัย วิเชียรวรรณ์ / 2535 /Full Text
Subject
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ
การวางแผนการศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
การศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การบริหาร
83 การวิเคราะห์การบริหารงานทะเบียนราษฎรเชิงระบบ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดอุตรดิตถ์ / สุชาติ ธีระวงษ์พิทักษ์ / 2535 /Full Text
Subject
ทะเบียนราษฎร์
อุตรดิตถ์ -- การเมืองและการปกครอง
84 การวิเคราะห์การสั่นอิสระสำหรับโครงสร้างรูปแบบโครงข้อแข็งที่มีผนังรับแรงเฉือนโดยวิธีสไปลน์ไนท์ทริป / พงศ์ธร รักธรรม / 2535 /Full Text
Subject
การสั่นสะเทือน
วิศวกรรมโครงสร้าง
แรงเฉือน (กลศาสตร์)
85 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณของเกลือที่เกิดขึ้นระหว่างการอะโนไดซ์ของโลหะผสมอลูมิเนียม / วิไลวรรณ รอดเวียง / 2535 /Full Text
Subject
เกลือ -- การวิเคราะห์
อลูมิเนียม -- การวิเคราะห์
86 การวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของธุรกิจนำเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / วันทนี วุฒิดนัยราษฎร์ / 2535 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
87 การวิเคราะห์ตะกั่วโดยวิธีสตริปปิงโวลแทมเมตรีและวิธีอะตอมมิกแอบซอพชันสเปคโตรสโคปี / สราวุธ เดชมณี / 2535 /Full Text
Subject
ตะกั่ว -- การวิเคราะห์
โวลแทมเมตรี
อะตอมมิคแอ็บซอพชันสเปกโทรสโกปี
88 การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งอุตสาหกรรมเชิงพฤติกรรม : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดเชียงใหม่ / วัลลภ ทองอ่อน / 2535 /Full Text
Subject
โรงงาน -- สถานที่ตั้ง
อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา -- สถานที่ตั้ง
อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรม -- เชียงใหม่ -- สถานที่ตั้ง
89 การวิเคราะห์ลำดับมาตรฐาน ยู บี วี อาร์ ไอ ของดาวบริเวณขั้วเหนือของท้องฟ้า / สุรจิตร์ พระเมือง / 2535 /Full Text
Subject
ดาว
ดาราฟิสิกส์
90 การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินชุดหางดงและสันทรายโดยเทคนิคนิวตรอนแอคติเวชันและเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนซ์ / อุษณี เกิดพินธ์ / 2535 /Full Text
Subject
เคมีวิเคราะห์ -- เชิงปริมาณ
นิวตรอน แอคติเวชัน
เอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์
ดิน -- เชียงใหม่
91 การวิเคราะห์หุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มเงินทุนหลักทรัพย์ / สุโลจนี ศรีแกล้ว / 2535 /Full Text
Subject
หุ้นและการเล่นหุ้น
ดัชนีราคา
ธนาคารและการธนาคาร
92 การวิเคราะห์อัตรากำลังครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / สุทัศน์ วัฒนพูน / 2535 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ครู -- เชียงใหม่
กำลังคน
93 การศึกษาการใช้งานไมโครคอมพิวเตอร์ในสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ในเขตการศึกษา 7 / สงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร / 2535 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ไมโครคอมพิวเตอร์
การศึกษาขั้นประถม -- การบริหาร
การศึกษาขั้นประถม -- ไทย (ภาคเหนือ)
94 การศึกษาความดันแก๊สของบรรยากาศของดาวฤกษ์ที่อยู่ในแถบขบวนหลัก / เยียน สังสิริ / 2535 /Full Text
Subject
ดาราฟิสิกส์
ดาวฤกษ์
ก๊าซ
95 การศึกษาความต้องการและปัญหาในการนำนวัตกรรมทางหลักสูตรและการสอนไปใช้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 8 / สุภาพ จันต๊ะคาด / 2535 /Full Text
Subject
การสอน
นวัตกรรมทางการศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
96 การศึกษาความหมายในกฎหมายจารีต มังรายศาสตร์ / ทูนศรี บัวนุช / 2535 /Full Text
Subject
กฎหมายล้านนา
มังรายศาสตร์
97 การศึกษาคำเรียกขานในภาษาถิ่นเชียงใหม่ตามแนวภาษาศาสตร์เชิงสังคม / รังสรรค์ จันต๊ะ / 2535 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- ภาษาถิ่น -- เชียงใหม่
ภาษาศาสตร์เชิงสังคมวิทยา
98 การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่อง อลองเจ้าสามลอ / ศิริวรรณ อ่อนเกตุ / 2535 /Full Text
Subject
วรรณกรรมไทเขิน -- ประวัติและวิจารณ์
อลองเจ้าสามลอ -- ประวัติและวิจารณ์
99 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไล่แมลง / พร จันทร์ด่านกลาง / 2535 /Full Text
Subject
สมุนไพร
ยาฆ่าแมลง
น้ำมันหอมระเหย
100 การศึกษาแบบพึ่งตนเองของโรงเรียนศูนย์ปางมะผ้า กิ่งอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน / สายทอง จันทร์เต็ม / 2535 /Full Text
Subject
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้า
โรงเรียนประถมศึกษา -- การบริหาร
โรงเรียน -- ปางมะผ้า (แม่ฮ่องสอน)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15