ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 300 รายการ จากคำว่า 2535

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 การเปรียบเทียบค่าสถิติที่ใช้สรุปคุณลักษณะของประชากรเมื่อใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างผู้สอบเพียงอย่างเดียว กับการสุ่มตัวอย่างแบบเมตริกซ์เชิงพหุคูณ / กัมพล ไชยนันท์ / 2535 /Full Text
Subject
การศึกษา -- วิจัย
การสุ่มตัวอย่าง (สถิติ)
แมตริกซ์
62 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระหว่างนักเรียนที่ไม่ได้รับและนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์โดยกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง / นิเวศ ยิ้มขาว / 2535 /Full Text
Subject
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กิจกรรมของนักเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ระยอง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
63 การเปรียบเทียบระดับภาพลักษณ์การรับรู้ในเรื่องรัฐและอำนาจรัฐ : กรณีศึกษากลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดพะเยา / เรืองฤทธิ์ จอมสืบ / 2535 /Full Text
Subject
รัฐ
นักเรียนประถมศึกษา -- พะเยา
64 การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเรื่อง แม่ไม้มวยไทย / วิชัย โรจนานนท์ / 2535 /Full Text
Subject
โทรทัศน์ -- การผลิตและการกำกับรายการ
รายการโทรทัศน์
มวยไทย
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
65 การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสอนเรื่องการทำคลอดสุกร / ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร / 2535 /Full Text
Subject
โทรทัศน์ -- การผลิตและการกำกับรายการ
รายการโทรทัศน์
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
66 การพัฒนาชุดสื่อประสมเพื่อฝึกทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / พริ้งพงษ์ ไชยซาววงษ์ / 2535 /Full Text
Subject
การสอนด้วยอุปกรณ์
ภาษาอังกฤษ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
การศึกษาขั้นประถม -- ลำพูน
67 การพัฒนาแบบฝึกหัดการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / ศศิธร อินตุ่น / 2535 /Full Text
Subject
การอ่านขั้นประถมศึกษา
นักเรียนประถมศึกษา
นักเรียน -- เชียงใหม่
68 การพัฒนารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อชาวชนบท / วันทนา บุศยวงษ์ / 2535 /Full Text
Subject
การศึกษา -- วิจัย
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อชาวชนบท
69 การพัฒนาและการใช้แบบฝึกการคัดลายมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / รัตนา คุณาธรรม / 2535 /Full Text
Subject
การคัดลายมือ -- แบบฝึกหัด
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
70 การพัฒนาวิธีโฟลอินเจคชันอะนาลิซิสสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณทองแดง / อุไร ชาตรีวงศ์สิน / 2535 /Full Text
Subject
ทองแดง -- การวิเคราะห์
เคมีวิเคราะห์ -- เชิงปริมาณ
โฟลอินเจกชันอะนาลิซิส
71 การเพาะเลี้ยงและปริมาณโปรตีนของสาหร่าย Spirulina platensis ที่เลี้ยงในน้ำกากส่าเหล้าผสมน้ำหมักผักตบชวา / ณรงค์ สุนิลหงษ์ / 2535 /Full Text
Subject
สาหร่าย
โปรตีน
น้ำกากส่าเหล้า
ผักตบชวา
72 การแพร่กระจายและการยอมรับผงน้ำตาลเกลือแร่ของมารดาชาวกะเหรี่ยงในการรักษาโรคอุจจาระร่วงสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี : กรณีศึกษาบ้านขุนป๋วย ตำบลแม่วิน กิ่งอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / สมเกียรติ เบญจศาสตร์ / 2535 /Full Text
Subject
ผงน้ำตาลเกลือแร่
กะเหรี่ยง -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ท้องร่วง
มารดาและเด็ก -- แม่วาง (เชียงใหม่)
บ้านขุนป๋วย (เชียงใหม่)
73 การมีส่วนร่วมของกรรรมการพัฒนาเด็กและผู้ปกครองเด็กในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กของหมู่บ้านจังหวัดปราจีนบุรี / ชาคริต คล้ายพิมพ์ / 2535 /Full Text
Subject
ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การศึกษาของเด็ก -- ปราจีนบุรี
74 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน : ศึกษากรณีบ้านไม้ตะเคียน ตำบลตะเคียนปม กิ่งอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน / นพพร นิลณรงค์ / 2535 /Full Text
Subject
การพัฒนาชุมชน -- ทุ่งหัวช้าง (ลำพูน)
การพัฒนาชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
บ้านไม้ตะเคียน (ลำพูน)
75 การมีส่วนร่วมของหัวหน้าครัวเรือนในงานสาธารณสุขมูลฐานของตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ = Head of household's participation in primary health care in Tambon Fai Laung Laplae District, Uttaradit Province / นิรมล อัมพาผล / 2535 /Full Text
Subject
สาธารณสุขมูลฐาน
สาธารณสุขมูลฐาน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ครัวเรือน -- ลับแล (อุตรดิตถ์)
76 การแยกพนักงานรัฐวิสาหกิจออกจากพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ : ศึกษาเฉพาะผลกระทบต่อพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด / ไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ / 2535 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) -- ข้าราชการและพนักงาน
แรงงานสัมพันธ์
รัฐวิสาหกิจ
77 การแยกและคัดเลือกเชื้อราที่สามารถผลิตแอลฟาแมนโนซิเดส / ทรงยศ อนุชปรีดา / 2535 /Full Text
Subject
เอนไซม์
เชื้อรา
แอลฟาแมนโนซิเดส
78 การรณรงค์ต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2535 : ศึกษาเฉพาะกรณีของเทศบาลนครเชียงใหม่ = Campaigns against vote-buying in the election on March 22, 1992 : a case study of Chiang Mai Municipality / นิศารัตน์ วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา / 2535 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
79 การรับรู้และความต้องการเกี่ยวกับการแนะแนวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกิ่งอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ / ปรารถนาดี มณีวัง / 2535 /Full Text
Subject
การแนะแนว
นักเรียนประถมศึกษา -- เวียงแหง (เชียงใหม่)
80 การรับรู้และความต้องการเกี่ยวกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของครูภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสระบุรี / มงคล ออกแมน / 2535 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- สระบุรี
ครู -- สระบุรี


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15