ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 300 รายการ จากคำว่า 2535

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนคอปเปอร์ (I) ที่เสถียรโดยใช้ - แอซิดลิแกนด์ / วรนาถ บุญปลิก / 2535 /Full Text
Subject
ลิแกนด์
สารประกอบเชิงซ้อน
ทองแดง
42 การเตรียมสีเขียนใต้เคลือบเซรามิกและการใช้งาน / นิโลบล ชีวะสถาพร / 2535 /Full Text
Subject
สี
เครื่องเคลือบดินเผา
43 การแต่งตั้งข้าราชการกรมการปกครอง : ศึกษาเฉพาะกรณีตำแหน่งนายอำเภอ / อมร เวชการวิทยา / 2535 /Full Text
Subject
กรมการปกครอง
นายอำเภอ
ข้าราชการฝ่ายปกครอง -- การแต่งตั้ง
44 การทำความเย็นโดยวิธีระเหยในเรือนเพราะชำทดลอง / ธีระ กาญจนสินธุ / 2535 /Full Text
Subject
การระเหย
เรือนเพาะชำ
45 การนำระบบการสอนรายบุคคล พี เอส ไอ มาใช้ในการสอนกระบวนวิชาการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา / ประพันธ์ พันธุ์อนุกูล / 2535 /Full Text
Subject
การสอนรายบุคคล
46 การบริหารงานโครงการเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านแปลง 5 อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ / นิคม บุญโญรส / 2535 /Full Text
Subject
การศึกษา -- แง่การเมือง -- เชียงใหม่
โครงการเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน
บ้านแปลง 5 (เชียงใหม่)
47 การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของหัวหน้าสำนักงานกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง / จำเนียร สุจริต / 2535 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง
ผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
48 การประเมินโครงการการจัดกลุ่มสนใจของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ / รัตนะ เทพดลไชย / 2535 /Full Text
Subject
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- เชียงใหม่
โครงการการจัดกลุ่มสนใจ
49 การประเมินประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนของถั่วเหลืองพันธุ์ต่าง ๆ โดยเชื้อไรโซเบียมที่มีอยู่เดิมในดินในพื้นที่เกษตรกร / ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร / 2535 /Full Text
Subject
การตรึงไนโตรเจน
ถั่วเหลือง -- พันธุ์
ไรโซเบียม
ถั่วเหลือง -- ดิน -- เชียงใหม่
50 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาการใช้ที่ดินและความเหมาะสมของการใช้ที่ดิน กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยต่าง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย / สถล บุรารักษ์ / 2535 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดิน -- แม่จัน (เชียงราย)
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ลุ่มน้ำ -- แม่จัน (เชียงราย)
51 การประยุกต์แบบจำลองแบบพื้นฐานในการศึกษาอุปสงค์ของการเดินทางในเมืองเชียงใหม่ / อำนวย จริยายงค์ / 2535 /Full Text
Subject
การเดินทาง -- แบบจำลอง
แบบจำลองทางวิศวกรรม
เมือง -- เชียงใหม่
ผังเมือง -- เชียงใหม่
52 การประสานงานการศึกษานอกโรงเรียนของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดเชียงราย / ชุติทัต ตาบูรี / 2535 /Full Text
Subject
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงราย
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- เชียงราย
การประสานงาน
53 การปรับปรุงกระบวนการทำเลคตินจากเมล็ดคำบูชา (Crotalaria juncea) ให้บริสุทธิ์และการใช้เลคติน / ธนากร บุญโพธิ์ทอง / 2535 /Full Text
Subject
เลคติน
คำบูชา -- เมล็ด
54 การปรับปรุงโครงการพัฒนาคณาจารย์ด้านการเรียนการสอนในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ / เพ็ญพร มโนวรรณา / 2535 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ -- อาจารย์
การสอน
55 การปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรีย Zymomonas mobilis IFO 13756 เพื่อการผลิตซอร์บิทอล / ชาติชาย โขนงนุช / 2535 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
ซอร์บิทอล
56 การเป็นผู้นำในชนบท : ศึกษากรณีตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / กำธร ธิฉลาด / 2535 /Full Text
Subject
ผู้นำชนบท
ผู้นำชุมชน -- ลี้ (ลำพูน)
ชีวิตชนบท -- ลี้ (ลำพูน)
57 การเปรียบเทียบการเจริญและการผลิตเอทานอลของ Zymonomas mobilis ในน้ำอ้อยในสภาวะต่าง ๆ / กัลทิมา พิชัย / 2535 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
เอทานอล
อ้อย
58 การเปรียบเทียบการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนตามแนวการสอนแบบสร้างเสริมมโนทัศนที่ต่างกันสองแบบ / พิกุลทอง ศรีเมือง / 2535 /Full Text
Subject
การสอน
การบรรยาย
จริยธรรม
นักเรียนประถมศึกษา -- พะเยา
59 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างด้านกับมุม และพื้นที่ของรูปเหลี่ยมในระนาบเรขาคณิตยูคลิดกับระนาบเรขาคณิตไฮเพอร์โบลิก และเปรียบเทียบพื้นที่ของวงกลมรัศมี 1 หน่วยในระนาบเรขาคณิตยูคลิดกับระนาบเรขาคณิตไฮเพอร์โบลิก / เครือวัลย์ เอกอุดมพงษ์ / 2535 /Full Text
Subject
เรขาคณิต
เรขาคณิตไฮเพอร์โบลิก
60 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างด้านกับมุมและพื้นที่ของรูปเหลี่ยมในระนาบเรขาคณิตยูคลิดกับระนาบเรขาคณิตอีลิปติค และเปรียบเทียบพื้นที่ของวงกลมรัศมี 1 หน่วยในระนาบเรขาคณิตยูคลิดกับระนาบเรขาคณิตอีลิปติค / ประโยชน์ ถนอมศักดิ์ / 2535 /Full Text
Subject
เรขาคณิตระบบยุคลิด
เรขาคณิต


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15