ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 300 รายการ จากคำว่า 2535

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
281 โรคของผลลำไยพันธุ์ดอก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว / ธิดา ไชยวังศรี / 2535 /Full Text
Subject
ลำไย -- โรคและศัตรูพืช
โรคพืช
ลำไย -- การเก็บเกี่ยว
282 โรคใบม้วนหงิกและผลของโรคที่มีต่อผลลำไยพันธุ์ดอก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว / เสาวรัตน์ คุณยศยิ่ง / 2535 /Full Text
Subject
ลำไย -- โรคและศัตรูพืช
โรคใบม้วนหงิก
ลำไย -- การเก็บเกี่ยว
283 วัฒนธรรมทางการเมืองของนักศึกษาวิทยาลัยครูในเขตภาคเหนือตอนบน = The Political culture of the teachers college student in Upper Northern Thailand / สุรศักดิ์ วัฒนาอุดมชัย / 2535 /Full Text
Subject
นักศึกษาวิทยาลัยครู -- ไทย (ภาคเหนือ)
นักศึกษา -- กิจกรรมทางการเมือง
284 วิเคราะห์รูปแบบและกระบวนการจัดทำโครงการการศึกษานอกระบบของสถาบันการศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา / อำนวย เถาตระกูล / 2535 /Full Text
Subject
กรมอาชีวศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- ไทย (ภาคเหนือ)
โครงการการศึกษานอกระบบ
285 วิธีการตรึงลิแกนด์บนซิลิกาเจลเพื่อการวิเคราะห์โลหะปริมาณน้อย / ณัฐินี โมพันธุ์ / 2535 /Full Text
Subject
ลิแกนด์
ซิลิกาเจล
โลหะ -- การวิเคราะห์
286 ศึกษาการทำกิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพงานของธุรกิจในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สุชิน รัตนมีชัย / 2535 /Full Text
Subject
กลุ่มสร้างคุณภาพงาน -- เชียงใหม่
ธุรกิจ
287 สถิติวิเคราะห์ผลกระทบของความรู้ด้านโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคระหว่างตั้งครรภ์ของมารดาที่มีต่อน้ำหนักทารกแรกเกิด / วิญญาณ สุขแสง / 2535 /Full Text
Subject
สถิติวิเคราะห์
ทารก
มารดา -- โภชนาการ -- เชียงใหม่
288 สภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มทักษะ (ภาษาไทย) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรประถมศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ในโรงเรียนที่มีนักเรียนชาวเขาในจังหวัดเชียงใหม่ / สุเมธ สุกิน / 2535 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การศึกษาขั้นประถม -- หลักสูตร
ชาวเขา -- การศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียน -- เชียงใหม่
289 สภาพการดำเนินการวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดชัยนาท / บุญยืน มานะกิจ / 2535 /Full Text
Subject
การวางแผนการศึกษา -- ชัยนาท
290 สภาพและปัญหาการเรียนการสอนเกี่ยวกับการทดลองวิทยาศาสตร์ในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร / กาญจนา บุบผา / 2535 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การทดลอง
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
โรงเรียนประถมศึกษา -- กรุงเทพฯ
291 สภาวะขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ / สาธิต เจริญพิภพ / 2535 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- เชียงใหม่
ตำรวจภูธร
ขวัญในการทำงาน
292 สมบัติการนำไฟฟ้าซิลิกอนไดออกไซด์ที่เจือปนด้วยลิเธียมคาร์บอเนตในช่วงความชื้นสัมพันธ์ 60-90 เปอร์เซนต์ / จำลอง ปราบโรค / 2535 /Full Text
Subject
ความต้านทานไฟฟ้า
ซิลิกา
ลิเธียมคาร์บอเนต
ไฟฟ้า -- การนำ
293 สมรรถภาพพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์สูง / วาสนา ยิสุ / 2535 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
294 สารออกฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงที่ได้จากพืชสกุลพริกไทย / อำไพ เกตุสถิตย์ / 2535 /Full Text
Subject
ดีปลี
ลูกน้ำ
ยุง
ยากันยุง
295 สาระทางการศึกษาในกระบวนการส่างลองของชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน / ดนัย สิทธิเจริญ / 2535 /Full Text
Subject
ไทใหญ่ -- การศึกษา
ไทใหญ่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
การศึกษาพิเศษ -- แม่ฮ่องสอน
296 สาระทางการศึกษาในพิธีกรรมของชาวไทยภูเขาเผ่าเมี่ยน (เย้า) บ้านป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน / สีวิกา จรัสแสงเพชร / 2535 /Full Text
Subject
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- ปัว (น่าน)
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- เย้า
เย้า -- ความเป็นอยู่และประเพณี
บ้านป่ากลาง (น่าน)
297 องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของนักเรียนชาวเขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน / พัฒนพงศ์ พวงทอง / 2535 /Full Text
Subject
ชาวเขา -- การศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
การศึกษาขั้นมัธยม -- แม่ฮ่องสอน
298 องค์ประกอบบางประการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอิสระตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ / สมสุข ทรัพย์สิน / 2535 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นมัธยม -- หลักสูตร
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- อุตรดิตถ์
299 เอนไซม์กลูโคอะมิเลสจากเชื้อรา Sporothrix sp. KS20 และการประยุกต์ / อาภรณ์ ดาราพงษ์ / 2535 /Full Text
Subject
เอนไซม์
เชื้อรา
กลูโคอะไมเลส
300 แอนไอโซโทรปีของกำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำของดินเหนียวแข็งเชียงใหม่ (ในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) / ถาวร สุทธิพันธุ์ / 2535 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดินเหนียว -- เชียงใหม่
แรงเฉือน (กลศาสตร์)
แรงเฉือนของดิน
แอนไอโซโทรปี


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15