ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 300 รายการ จากคำว่า 2535

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
261 พฤติกรรมการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลินที่โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Drug-taking behavior among non-insulin dependent diabetic patients at Nakorn Ping Hospital, Mae Rim District, Chiang Mai Province / สมศักดิ์ วราอัศวปติ / 2535 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์
การใช้ยา
การรักษาด้วยยา
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- แม่ริม (เชียงใหม่)
อินซูลิน
Drug behavior
Diabetics
262 พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารบางประเภทที่แสดงเครื่องหมายเลขทะเบียนอาหารในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer buying behavior for some food products carrying the food registration mark in Muang District, Chiang Mai Province / ปกรชัย ดีเป็นธรรม / 2535 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การคุ้มครองผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์อาหาร
Consumers
Food registration
263 พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ในทหารเกณฑ์ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ = Preventive behavior toward agaist AIDS by conscripts at Wing Command 41, Chaing Mai Province / พิภูษณา มั่นเกษตรกิจ / 2535 /Full Text
Subject
กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่
โรคเอดส์ -- การป้องกันและควบคุม
ทหาร -- เชียงใหม่
Acquired immunodeficiency syndrome
264 พฤติกรรมการสอนของครูคณิตศาสตร์ดีเด่นในระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / จินดา จิโน / 2535 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ครูคณิตศาสตร์ดีเด่น
ครูคณิตศาสตร์ -- พฤติกรรม
ครู -- เชียงใหม่
265 พฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนดนตรีไทยดีเด่นในระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / กิตติมาพร ตุ้ยหล้า / 2535 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ครู -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
ครูผู้สอนดนตรีไทยดีเด่น
ดนตรีไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
266 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนสหสัมพันธ์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / ประดิษฐ์ อินทร์บุรี / 2535 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ครูคณิตศาสตร์ -- พฤติกรรม
โรงเรียน -- หางดง (เชียงใหม่)
267 พฤติกรรมการสอนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / วารี รัตนวราหะ / 2535 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ครู -- พฤติกรรม
ความคิดสร้างสรรค์
268 พฤติกรรมการสอนแบบอภิปรายกลุ่มใหญ่และลักษณะการอบรมเลี้ยงดูทางบ้านที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่ทะวิทยา จังหวัดลำปาง / โสภณ อินต๊ะศรี / 2535 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่ทะวิทยา
การสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา
นักเรียน -- ลำปาง
269 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2535 = Smoking behavior of first year Chiang Mai University students in academic year 1992 / สิวนันท์ ศิริวนารังสรรค์ / 2535 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
การสูบบุหรี่ -- พฤติกรรม
การสูบบุหรี่ -- เชียงใหม่
270 พฤติกรรมการเสพยาเสพติดกับสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน : กรณีศึกษาชาวเขาเผ่าม้ง บ้านแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / สมเกียรติ วรรณสิริวิไล / 2535 /Full Text
Subject
การติดยาเสพติด -- แม่ริม (เชียงใหม่)
ม้ง -- ภาวะเศรษฐกิจ
ม้ง -- แม่ริม (เชียงใหม่)
บ้านแม่สาใหม่ (เชียงใหม่)
271 พฤติกรรมของนกแก้วโม่ง (Psittacula eupatria) ในสวนสัตว์เชียงใหม่ / สุขุม วิเวก / 2535 /Full Text
Subject
นกแก้วโม่ง
นกแก้วโม่ง -- พฤติกรรม
สวนสัตว์เชียงใหม่
272 พฤติกรรมทางการเมืองของนายกรัฐมนตรี พลเอกชาติชาย ชุณหะวัน : วิเคราะห์เชิงจิตวิทยา / มณีรัตน์ ธรรมพัฒนากูล / 2535 /Full Text
Subject
ชาติชาย ชุณหะวัณ, 2465-2541
นายกรัฐมนตรี -- ไทย
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
273 พฤติกรรมทางการเมืองของนายสมาน ชมภูเทพ / ทรงศักดิ์ ฉลาดพงศ์พันธ์ / 2535 /Full Text
Subject
สมาน ชมภูเทพ
นักการเมือง -- พฤติกรรม
นักการเมือง -- ลำพูน
274 พฤติกรรมทางการเมืองของพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา / วีระชัย ภู่เพียงใจ / 2535 /Full Text
Subject
พหลพลพยุหเสนา (พจน์), พระยา, 2430-2490
ผู้นำ
ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- กรุงรัตนโกสินทร์, 2475-2499
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์, 2475-
275 พฤติกรรมและการรับรู้ของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ : กรณีศึกษาบ้านแพะ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านทุ่งยาว อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / กิตติ จรรยาวัฒน์ / 2535 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- ลำพูน
บ้านแพะ (เชียงใหม่)
บ้านทุ่งยาว (ลำพูน)
276 พืชที่ใช้เป็นเครื่องเทศและปรุงแต่งอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ / จิรพงษ์ ขุมคำ / 2535 /Full Text
Subject
เครื่องเทศ -- เชียงใหม่
สมุนไพร
277 พุทธเสนกะ : การวินิจฉัยต้นฉบับและการศึกษาพฤติกรรมของตัวละคร / วิบูลย์วรรณ มุสิกะนุเคราะห์ / 2535 /Full Text
Subject
วรรณกรรมพุทธศาสนา -- ประวัติและวิจารณ์
ชาดก
วรรณกรรมไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติและวิจารณ์
ตัวละครและลักษณะนิสัยในวรรณคดี
พุทธเสนกะ -- ประวัติและวิจารณ์
278 ภาวะสมองไหลของข้าราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ศึกษาเฉพาะสาขาวิชาที่ขาดแคลน ในช่วงปี พ.ศ. 2530-2534 / ทิพวรรณ ตระการศิรินนท์ / 2535 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- ข้าราชการ
สมองไหล
ข้าราชการพลเรือน -- การลาออก
279 ระดับความเครียดของประชาชนชุมชนแออัดฟ้าใหม่ประตูก้อม เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = The Stress level among the residents of Fah Mai Pratukom Slum Community, Chiang Mai Municipality Area, Chiang Mai Province / กาญจนา สมะวรรธนะ / 2535 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา)
ชุมชนแออัดฟ้าใหม่ประตูก้อม (เชียงใหม่)
เชียงใหม่ -- ประชากร
280 รีมานน์อินทิกรัลของฟังก์ชันต่อเนื่องเอปซิลอน (0,1) / เยาวลักษณ์ โยรฤทธิ์ / 2535 /Full Text
Subject
รีมานน์อินทิกรัล
ฟังก์ชันต่อเนื่อง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15