ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 300 รายการ จากคำว่า 2535

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
221 ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด้านการจราจร : กรณีศึกษาเฉพาะในเขตสถานีตำรวจภูธรตำบลภูพงค์ราชนิเวศน์ / ประจวบ วงศ์สุข / 2535 /Full Text
Subject
สถานีตำรวจภูธรตำบลภูพิงค์ราชนิเวศน์
ตำรวจจราจร -- เชียงใหม่
ตำรวจภูธร
ตำรวจ -- เชียงใหม่
222 ปัญหาและอุปสรรคของพนักงานสอบสวนในกระบวนงานยุติธรรม / วีระสิทธิ์ สทรลักษณ์ / 2535 /Full Text
Subject
กระบวนการยุติธรรม
ข้าราชการฝ่ายตุลาการ
223 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานสุขาภิบาลที่ประธานกรรมการสุขาภิบาลจากการเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีสุขาภิบาลชมภู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง / วิทยา กามนต์ / 2535 /Full Text
Subject
สุขาภิบาล -- ลำปาง -- การบริหาร
การปกครองท้องถิ่น -- ลำปาง
การเลือกตั้ง
สุขาภิบาลชมพู (ลำปาง)
224 เปรียบเทียบการหายของแผลในผู้ป่วยผ่าตัดซ่อมแซมไส้เลื่อนที่ได้รับการเตรียมผิวหนังก่อนผ่าตัด 3 วิธี / วัชรี อาภาธีรพงศ์ / 2535 /Full Text
Subject
การพยาบาลศัลยศาสตร์
ไส้เลื่อน
ผู้ป่วย
Dissertations, Academic -- Nursing
Wound healing
Hernia
225 เปรียบเทียบบทบาทที่องค์การกำหนดกับการปฏิบัติงานจริงของพยาบาลผู้ชำนาญ เฉพาะทาง โรงพยาบาลศูนย์กระทรวงสาธารณสุข / สายสวาท เผ่าพงษ์ / 2535 /Full Text
Subject
พยาบาล
โรงพยาบาล
Dissertations, Academic -- Nursing
Nurses
Role
226 เปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวกับการมาตรวจเพื่อค้นหามะเร็งปากมดลูกในสตรี 2 กลุ่ม / แสงมณี อะโข / 2535 /Full Text
Subject
คอมดลูก -- มะเร็ง
มดลูก -- มะเร็ง
Disertations, academic -- nursing
Cervix neoplasms
227 โปรแกรมการฝึกพฤติกรรมเหมาะสมในการแสดงออกและความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองสำหรับนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ / 2535 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
ความกล้าแสดงออก (จิตวิทยา)
ความนับถือตนเอง
นักศึกษาพยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
Social behavior
Self -- Esteem
Dissertations, academic -- Psychiarty
Self concept
Students, nursing
228 ผลกระทบของการเกษตรแบบมีสัญญาผูกพันต่อเทคโนโลยีการผลิตของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ / จันทร์จิรา สุขเกษม / 2535 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ
เทคโนโลยีการเกษตร
เกษตรกร -- เชียงใหม่
229 ผลกระทบของการใช้น้ำต่างระดับต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพันธุ์ถั่วเขียว / สมชาย บุญประดับ / 2535 /Full Text
Subject
ถั่วเขียว -- พันธุ์
ถั่วเขียว -- การเจริญเติบโต
น้ำในการเกษตร
230 ผลกระทบของการใช้วิทยุสื่อสารเพื่อบริหารการประถมศึกษาในทัศนะของบุคลากรสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / ปฏิวัติ ปัญญาชัย / 2535 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาขั้นประถม -- การบริหาร
วิทยุ
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่
231 ผลกระทบของวันปลูกที่มีต่อการตรึงไนโตรเจนการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลือง / สุนันท์ รัตนวิชัย / 2535 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- เชียงใหม่
ถั่วเหลือง -- การเจริญเติบโต
การตรึงไนโตรเจน
ถั่วเหลือง -- พันธุ์
232 ผลกระทบของอุณหภูมิรากที่มีต่อการเจริญเติบโตของมะม่วง / พาวิน มะโนชัย / 2535 /Full Text
Subject
มะม่วง -- การเจริญเติบโต
ราก
233 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดการสอนเรื่องพลังงานและสารเคมี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / นิปภา นันธิ / 2535 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
234 ผลการสอนเรื่องการป้องกันการติดเชื้อต่อความรู้และการปฏิบัติตัวของเด็กวัยเรียนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง / พรรณี บุญเป็ง / 2535 /Full Text
Subject
มะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก -- เชียงใหม่
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
ต่อมน้ำเหลือง -- มะเร็ง
เด็ก -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
235 ผลการสอนเรื่องโรคธาลัสซีเมียต่อความรู้และการปฏิบัติตัวของเด็กวัยเรียนที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย / พินทอง ปินใจ / 2535 /Full Text
Subject
ธาลัสซีเมีย
เด็ก -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
236 ผลของ Vesicular - Arbuscular Mycorrhizae ต่อการเติบโตผลผลิตและความต้านทานต่อเชื้อ Rhizoctonia fragariae ของสตรอเบอรี่ / เกศสุคนธ์ ศรีสารคาม / 2535 /Full Text
Subject
สตรอเบอรี่ -- โรคและศัตรูพืช
สตรอเบอรี่ -- การเจริญเติบโต
เชื้อรา
237 ผลของการเขตกรรมต่อสมบัติทางกายภาพของดินและผลผลิตพืชในระบบการปลูกข้าว-ถั่วเหลือง / โพธิ์งาม ภู่ทอง / 2535 /Full Text
Subject
ฟิสิกส์ของดิน
ดิน -- ลำปาง
ข้าว -- ดิน
ถั่วเหลือง -- ดิน
238 ผลของการจัดท่านอนต่อค่าความดันออกซิเจนในเลือดแดงของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปิดทรวงอก / นิตยา ว่องกลกิจศิลป์ / 2535 /Full Text
Subject
การพยาบาลศัลยศาสตร์
ออกซิเจน
ท่านอน
Dissertations, Academic -- Nursing
Lying/Oxygen/Thoraeic surgery
239 ผลของการจัดประสบการณ์ต่อจิตสำนึกของนักเรียนในการป้องกันอุบัติภัยจราจร = The Effect of contrived experience on student's awareness in traffic accident prevention กัลยานี วัชโรสิทธุ์ / กัลยานี วัชโรสินธุ์ / 2535 /Full Text
Subject
อุบัติเหตุทางถนน
อุบัติเหตุ -- การป้องกัน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Public health
Accidents -- Prevention & Control
240 ผลของการใช้ระบบความเย็นต่อเนื่องต่อการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของกระเทียมต้นและปวยเหล็ง / วิลาวัลย์ คำปวน / 2535 /Full Text
Subject
กระเทียมต้น -- การเก็บและรักษา
ปวยเล้ง (พืช) -- การเก็บและรักษา
กระเทียมต้น -- การขนส่ง
ปวยเล้ง (พืช) -- การขนส่ง
อุณหภูมิ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15