ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 300 รายการ จากคำว่า 2535

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
201 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของนักเรียนระดับประถมศึกษปีที่ 6 อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย = Factors affecting self practices in Iodine deficiency prevention among 6th grade primary school students in Chiang Khong District, Chiang Rai Province / รัชนี มิตกิตติ / 2535 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Iodine
โรคขาดสารไอโอดีน -- การป้องกันและควบคุม
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงของ (เชียงราย)
202 ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ / วีระยุทธ เศรษฐเสถียร / 2535 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
การลงทุนของต่างประเทศ -- ไทย (ภาคเหนือ)
การลงทุน -- ไทย (ภาคเหนือ)
203 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยมาลาเรีย : กรณีศึกษาหมู่บ้านห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / เชฎฐชัย ศรีชุชาติ / 2535 /Full Text
Subject
บริการทางการแพทย์ -- ลี้ (ลำพูน)
มาลาเรีย
ผู้ป่วย
บ้านห้วยต้ม (ลำพูน)
204 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดของหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มารับบริการ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 10 เชียงใหม่ = Factors affecting selection of contraceptive methods among reproductive women in health promotion center region 10 Chiang Mai / ทองอยู่ บุญยการ / 2535 /Full Text
Subject
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 10 เชียงใหม่
คุมกำเนิด
ภาวะเจริญพันธุ์
สตรี -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Public Health
205 ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้และการปฏิบัติด้านโคนมของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ / วิชิต อุทัยวรรณ / 2535 /Full Text
Subject
โคนม
เกษตรกร -- เชียงใหม่
206 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา / จันทรวรรณ ชมวัน / 2535 /Full Text
Subject
โคเนื้อ, การเลี้ยง
โคเนื้อ -- ด่านขุนทด (นครราชสีมา)
207 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Factors affecting health volunteer's health behavior in Chiang Mai Municipality / จารุพรรณ ผลโภค / 2535 /Full Text
Subject
สุขภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข -- สุขภาพและอนามัย
อาสาสมัครสาธารณสุข -- เชียงใหม่
208 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการงอกและการพัฒนาโปรโตคอร์มของรองเท้านารีเหลืองปราจีน / ธีรพล พรสวัสดิ์ชัย / 2535 /Full Text
Subject
รองเท้านารี
กล้วยไม้
209 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพาบุตรไปรับวัคซีนขั้นพื้นฐานของมารดาหมู่บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing acceptance of basic immunization program among mothers in Arunotai Village, Tambon Moang-Na, Chiang Dao District, Chiang Mai Province / พัชโรบล นาถประทาน / 2535 /Full Text
Subject
วัคซีน
มารดาและเด็ก -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
บ้านอรุโณทัย (เชียงใหม่)
210 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชาวเขาเผ่าม้ง บ้านแม้วใหม่ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก / พิทักษ์ สาเขตร์ / 2535 /Full Text
Subject
ม้ง -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ม้ง -- กิจกรรมทางการเมือง
ม้ง -- ตาก
บ้านแม้วใหม่ (ตาก)
211 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ขวัญชัย อรรถวิภานนท์ / 2535 /Full Text
Subject
บ้านจัดสรร
ที่อยู่อาศัย -- เชียงใหม่
212 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการดำเนินงานของโรงเรียนประถมศึกษาภายใต้โครงการนำร่องขยายการศึกษาภาคบังคับในจังหวัดเชียงใหม่ / อำนวย สุนันต๊ะ / 2535 /Full Text
Subject
โรงเรียนประถมศึกษา -- การบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
โครงการนำร่องขยายการศึกษาภาคบังคับ
213 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสำเร็จขององค์กรเพื่อการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจในชุมชนแออัด : กรณีศึกษาสหกรณ์ เครดิตยูเนียนชุมชนฟ้าใหม่ = Factors relating to success of self-reliance economic organization in congested area : a case study of Fah Mai Credit Union Cooperatives / สมศักดิ์ อุปพันธ์ / 2535 /Full Text
Subject
สหกรณ์เครดิตยูเนียนชุมชนฟ้าใหม่
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
ชุมชนแออัด -- เชียงใหม่
214 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่ออัตราการผ่านวัตถุประสงค์ทางการเรียนของผู้เรียนชาวเขาในจังหวัดเชียงใหม่ / ชัยวัฒน์ ตรีโรจนานนท์ / 2535 /Full Text
Subject
ชาวเขา -- การศึกษา -- เชียงใหม่
การศึกษา -- เป้าหมายและวัตถุประสงค์
การศึกษาขั้นประถม
215 ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้มของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อการส่งออกของภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย / รุ่งโรจน์ โพธิ์วิจิตร / 2535 /Full Text
Subject
เพชร
เครื่องประดับ
การควบคุมสินค้าขาออก -- ไทย (ภาคเหนือ)
216 ปัญหาของเด็กด้อยโอกาสใน 17 จังหวัดภาคเหนือ / ชวลิต อิศรางกูร ณ อยุธยา / 2535 /Full Text
Subject
เด็กที่เป็นปัญหา -- ไทย (ภาคเหนือ)
เด็กจรจัด
เด็กที่ถูกทอดทิ้ง
217 ปัญหางานบุคลากรของกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลำพูน / ยูจวน ทองวัฒนานนท์ / 2535 /Full Text
Subject
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
การบริหารงานบุคคล
218 ปัญหาในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกิจกรรมคิวซีซี : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / สมชัย ตันติพัฒนานันต์ / 2535 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
กลุ่มสร้างคุณภาพงาน -- ลำปาง
219 ปัญหารูปแบบการปกครองท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลนครเชียงใหม่ = Problems in the form of local government : a case study of Chiang Mai Municipality / อรรถชา กัมปนาทแสนยากร / 2535 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
เทศบาล -- การบริหาร
เชียงใหม่ -- การเมืองและการปกครอง
220 ปัญหาแรงงานต่างชาติ : ศึกษากรณีกะเหรี่ยงหลบหนีเข้าเมือง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก / เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม / 2535 /Full Text
Subject
แรงงาน -- แม่สอด (ตาก)
กะเหรี่ยง -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ชนกลุ่มน้อย -- พม่า


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15