ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 300 รายการ จากคำว่า 2535

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานตามโครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ต่อการป้องกันอาชญากรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีกองบัญชาการตำรวจภูธร 3 / บำรุง เกิดดี / 2535 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- ไทย (ภาคเหนือ)
โครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์
การป้องกันอาชญากรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
182 ทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตภาคเหนือที่มีต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สุรีย์ ชูประทีป / 2535 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ทัศนคติ
สถาบันอุดมศึกษา -- การสอบ
183 ทัศนคติของประชาชนอำเภอสารภีที่มีต่อการอนุรักษ์ต้นยาง / สุเมธ เจตปิยะวัฒน์ / 2535 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ไม้ยางนา
ต้นไม้
สารภี (เชียงใหม่) -- ประชากร -- ทัศนคติ
184 ทัศนะเชิงปฏิสัมพันธ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยวิธีการเรียนรู้แบบสหการในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / พิกุล ปิ่นแก้ว / 2535 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
185 นโยบายและการจัดการศึกษาโครงการศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา / เรณู ลีสุวรรณ์ / 2535 /Full Text
Subject
ชาวเขา -- การศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
โครงการศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา
186 บทบาทของนายอำเภอกับความคาดหวังของผู้นำท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = The Role of the district officer and the expectations of the community leaders : a case study of San Pa Tong District, Chiang Mai / อุดม พัวสกุล / 2535 /Full Text
Subject
นายอำเภอ
ผู้นำชุมชน -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
187 บทบาทของผู้นำท้องถิ่นต่อการพัฒนาจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ = The Role of local elites in provincial development : a case study of member of Changwat Council of Chiang mai / สุรสิทธิ์ วัฒนาอุดมชัย / 2535 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
ผู้นำชุมชน
สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
188 บทบาทของผู้ใหญ่บ้านหญิง ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผู้ใหญ่บ้านหญิงและผู้ใหญ่บ้านชายในเขตพื้นที่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ / เสรี หอมเกษร / 2535 /Full Text
Subject
ผู้ใหญ่บ้าน
สตรีกับการเมือง -- หล่มเก่า (เพชรบูรณ์)
189 บทบาทของพนักงานสอบสวนต่อการดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดเลือกตั้ง / สรรภัทร ปราบพุฒชา / 2535 /Full Text
Subject
ตำรวจ
การเลือกตั้ง
190 บทบาทของหอการค้าจังหวัดตากต่อการค้าชายแดนไทย-พม่า / ระดม สรรพพันธุ์ / 2535 /Full Text
Subject
หอการค้าจังหวัดตาก
หอการค้า -- ตาก
ตาก -- การค้ากับต่างประเทศ -- พม่า
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- พม่า
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
191 บทบาททหารกับปัญหาการพัฒนาการเมืองไทย / สอาด คุณยศยิ่ง / 2535 /Full Text
Subject
ทหาร -- กิจกรรมทางการเมือง
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
192 บทบาทและหน้าที่ของประชาชนและองค์กรประชาชนในการพัฒนาชุมชนแออัด : วิเคราะห์เชิงพฤติกรรมศาสตร์ / สุพล เลิศสกุลจินดา / 2535 /Full Text
Subject
ชุมชนแออัด -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ชุมชนแออัด -- เชียงใหม่
คนจน -- เชียงใหม่
193 บทบาทและอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองในการควบคุมการสอบสวนคดีอาญาเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรของชาติอื่น ๆ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเชียงใหม่ / รักเกียรติ วานิชพิพัฒน์ / 2535 /Full Text
Subject
การสอบสวนคดีอาญา -- เชียงใหม่
ข้าราชการฝ่ายปกครอง
ป่าไม้และการป่าไม้
ทรัพยากรธรรมชาติ
194 ประเมินโครงการพัฒนาสตรี : กรณีศึกษาศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ / วัลลภ พลอยทับทิม / 2535 /Full Text
Subject
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ
สตรี -- ไทย (ภาคเหนือ)
โครงการพัฒนาสตรี
195 ประสิทธิผลและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริการประชาชนของที่ทำการปกครองอำเภอ : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอเมืองและอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน / ประกาศิต มหาสิงห์ / 2535 /Full Text
Subject
ข้าราชการฝ่ายปกครอง
การปกครองท้องถิ่น -- ลำพูน
ลำพูน -- การเมืองและการปกครอง
196 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้บทบาทและการปฏิบัติจริงของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ราณี วิริยะเจริญกิจ / 2535 /Full Text
Subject
พยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Dissertations, Academic -- Nursing
Perception
Role
Nurses
197 ปัจจัยทางเกษตร เศรษฐกิจ สังคม และจิตวิทยาที่มีต่อการเป็นสมาชิกกลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผ่นและขายยาง ณ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา / บำเพ็ญ เขียวหวาน / 2535 /Full Text
Subject
ยาง
ยางพารา
เกษตรกร -- ตะกั่วทุ่ง (พังงา)
198 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินกิจกรรมของครอบครัวเกษตรกรในด้านที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน บ้านแม่โจ้ ต. บ้านเป้า อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ = Factors relating to practices of farming families in community development activities in Ban Maejo, Tambon Ban-Pao, Amphur Mae-Tang, Changwat Chiang Mai, Thailand / สรศักดิ์ ชำนาญแทน / 2535 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- แม่แตง (เชียงใหม่)
ครอบครัว
การพัฒนาชุมชน
บ้านแม่โจ้ (เชียงใหม่)
199 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะขาม / พันธ์ศักดิ์ แก่นหอม / 2535 /Full Text
Subject
มะขาม -- การเจริญเติบโต
กล้า
200 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการสัมผัสเสียงดังของผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมธานินทร์คอนเดนเซอร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the use of personal protective devices among noise exposed workers in Thanin condenser industry, Muang District, Chiang Mai Province / อรอนงค์ ภาคพิชเจริญ / 2535 /Full Text
Subject
โรงงานอุตสาหกรรมธานินทร์คอนเดนเซอร์
มลพิษทางเสียง
เสียง -- การป้องกันและควบคุม
กรรมกร -- เชียงใหม่
โรงงาน -- เชียงใหม่
Voice disorders -- Prevention & control


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15