ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 160 รายการ จากคำว่า 2534

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 ผลของเกมการแข่งขันเป็นทีม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ความคงทนในการจำและเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / เพ็ชรชาย โชคประเสริฐ / 2534 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านเมืองกี๊ด
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- แม่แตง (เชียงใหม่)
ความจำ
นักเรียน -- ทัศนคติ -- แม่แตง (เชียงใหม่)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- แม่แตง (เชียงใหม่)
122 ผลของปัจจัยบางประการต่อการผลิตกรดอินทรีย์ของเชื้อรา Monascus sp.003 / พัฒนา นวกะคาม / 2534 /Full Text
Subject
เชื้อรา
กรดอินทรีย์
123 ผลของวันปลูกถั่วดำและถั่วแปยีที่ปลูกเหลื่อมข้าวโพดต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดและถั่วทั้งสองภายใต้สภาพที่ดอนอาศัยน้ำฝน / อรรณพ คณาเจริญพงษ์ / 2534 /Full Text
Subject
ถั่วดำ
ถั่วแปยี
ข้าวโพด -- การเจริญเติบโต
เกษตรน้ำฝน
124 ผลของสารละลายซูโครสและความชื้นของดินที่มีต่อประสิทธิภาพการให้ปุ๋ยยูเรียทางใบของถั่วเหลือง / โยธิน อุนาสิทธิ์ / 2534 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- ปุ๋ย
ความชื้นในดิน
ถั่วเหลือง -- ดิน
ซูโครส
125 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนโปรแกรมที่ใช้การปูพื้นชนิดธีมเมติก (Thematic) กับฟอร์มอล (Formal) / นิทัศน์ ดีพิจารณ์ / 2534 /Full Text
Subject
แบบเรียนสำเร็จรูป
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
126 พฤติกรรมการใช้ยาและยาเสพติดของชาวบ้านห้วยน้ำดัง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ : ความคิดเห็นของครอบครัวผู้ติดฝิ่นและเฮโรอินที่มีต่อการป้องกันและการบำบัดรักษา = Medicine and drug users behavior in Huay Num Dung Village, Mae Tang District, Chiang Mai Province : Opinions about prevention and treatment in families of opium and heroin addicts / เกษร สมพฤกษ์ / 2534 /Full Text
Subject
การใช้ยา -- แม่แตง (เชียงใหม่)
ยาเสพติด
ยาเสพติด -- การควบคุม
การติดฝิ่น
การติดเฮโรอีน -- แม่แตง (เชียงใหม่)
บ้านห้วยน้ำดัง (เชียงใหม่)
127 พฤติกรรมการใช้ยาและยาเสพติดของชาวบ้านห้วยน้ำดัง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ : ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยและวิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดฝิ่นและเฮโรอินของชาวบ้าน = Medicine and drug users behavior in Huay Num Dung Village, Mae Tang District, Chiang Mai Province : Knowledge of villagers about the hazard and preventive practice of villagers on opium and heroin addiction / วรกมล รักสวน / 2534 /Full Text
Subject
การใช้ยา -- แม่แตง (เชียงใหม่)
ยาเสพติด
ยาเสพติด -- การควบคุม
การติดฝิ่น
การติดเฮโรอีน -- แม่แตง (เชียงใหม่)
บ้านห้วยน้ำดัง (เชียงใหม่)
Narcotics
Heroin
Opium
Dissertations, Academic -- Public health
Substance dependence
Opium
Heroin dependence
128 พฤติกรรมการใช้ยาและยาเสพติดของชาวบ้านห้วยน้ำดัง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ : สาเหตุการเสพซ้ำของผู้ติดฝิ่นและเฮโรอินที่ได้รับการบำบัดรักษาในปี พ.ศ. 2533 = Medicine and drug users behavior in Huay Num Dung Village, Mae Tang District, Chiang Mai Province : Causes of relapse among opium and haroin addicts treated during B.E. 2533 / รัตนา สุกุมลจันทร์ / 2534 /Full Text
Subject
การใช้ยา -- แม่แตง (เชียงใหม่)
ยาเสพติด
การติดฝิ่น
การติดเฮโรอีน -- แม่แตง (เชียงใหม่)
บ้านห้วยน้ำดัง (เชียงใหม่)
129 พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ : ศึกษาเฉพาะกรณีหญิงอาชีพพิเศษในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / อุไรวรรณ วุทธานนท์ / 2534 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursng
Acqired immunodeficiency syndrome
โรคเอดส์ -- การป้องกันและควบคุม
โสเภณี -- เชียงใหม่
130 พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ พ.ศ. 2533 : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สิทธิ / กิตติพงษ์ เตชะพันธุ์ / 2534 /Full Text
Subject
สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ -- การเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
สมาชิกเทศบาล -- การเลือกตั้ง
131 พฤติกรรมของหมีควาย (Selenarctos thibetanus) ในสภาพกักขัง / สายสุนีย์ กิตติโอภากร / 2534 /Full Text
Subject
หมีควาย -- พฤติกรรม
หมีควาย
132 พฤติกรรมในการใช้ยาของชาวบ้าน ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ : พฤติกรรมของมารดาในการดูแลสุขภาพเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เมื่อมีไข้ / สุภาพร บัวเจตธรรม / 2534 /Full Text
Subject
การใช้ยา -- หางดง (เชียงใหม่)
ยา
การใช้ยา -- พฤติกรรม
เด็ก -- การดูแล
มารดาและเด็ก -- หางดง (เชียงใหม่)
133 พฤติกรรมในการใช้ยาของชาวบ้านตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ : ความรู้ ทัศนคติและการใช้ยาสามัญประจำบ้าน = Drug-use behavior of villagers in Tambom Kunkhong, Hang Dong District, Chiang mai Province : Knowledge. attitude and practice concerning household medicines / ปัทมา อินทะวงศ์ / 2534 /Full Text
Subject
การใช้ยา -- หางดง (เชียงใหม่)
ยาสามัญประจำบ้าน
การใช้ยา -- พฤติกรรม
Dissertations, Academic -- Nursing
Drug, Therapy
134 พฤติกรรมในการใช้ยาของชาวบ้านตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินงานกองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้าน = Drug-use behavior of villagers in Tambom Kunkhong, Hang Dong District, Chiang mai Province : Factors associated with the performance of village drug co-operatives / สุทธิสิทธิ์ ไมตรีจิตร์ / 2534 /Full Text
Subject
การใช้ยา -- หางดง (เชียงใหม่)
ยา
การใช้ยา -- พฤติกรรม
กองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้าน
135 พฤติกรรมสังคมของเก้ง (Muntiacus muntjak) ในสวนสัตว์เชียงใหม่ / เพิ่มสุข วิสุทธิธรรม / 2534 /Full Text
Subject
เก้ง -- พฤติกรรม
เก้ง
สวนสัตว์เชียงใหม่
136 พฤติกรรมสังคมเปรียบเทียบระหว่างนกแว่นสีน้ำตาลและนกแว่นสีเทา / สุทธิลักษณ์ วิทยาเมธีวงศ์ / 2534 /Full Text
Subject
นกแว่น
นกแว่น -- พฤติกรรม
137 พฤติกรรมสุขภาพของผู้ใช้แรงงานสตรี ในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า 2 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ : ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ยาเม็ดและยาฉีดคุมกำเนิด / ศรันยา งามศิริอุดม / 2534 /Full Text
Subject
ยาคุมกำเนิด
คุมกำเนิด -- เชียงใหม่
สตรี -- การจ้างงาน
โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า
โรงงาน -- เชียงใหม่
138 พฤติกรรมสุขภาพของผู้ใช้แรงงานสตรี ในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า 2 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ : เปรียบเทียบความรู้ด้านทันตสุขภาพก่อนและหลังการให้ทันตสุขศึกษาด้วยวิธีเสียงตามสายและแบบเรียนด้วยตนเอง = Health behavior of woman in 2 garment in Chiang Mai Provice : Comparison of dental health knowledge before and after dental health education approach through public address system and self-instructional materials / ทิพาพร เสถียรศักดิ์พงศ์ / 2534 /Full Text
Subject
ทันตานามัย
ทันตสุขภาพ
แรงงานสตรี
โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า
โรงงาน -- เชียงใหม่
Health education, dental -- Chiangmai -- Research
Dissertation, academic
139 พฤติกรรมสุขภาพของผู้ใช้แรงงานสตรีในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ : เปรียบเทียบระดับความเครียดของผู้ใช้แรงงานสตรีที่ได้รับค่าตอบแทนแตกต่างกัน = Health behavior of woman workers at two garment Factories in Chiang Mai Provice : Comparison of stress in woman workers receiving different methods of payment / กฤษติญา ทองกลัด / 2534 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา)
สตรี -- การจ้างงาน
โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า
โรงงาน -- เชียงใหม่
ค่าจ้าง -- สตรี -- เชียงใหม่
140 พฤติกรรมอนามัยของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง บ้านหนองหอยเก่า ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ : พฤติกรรมการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย = Health behavior Among Hmong Hill-Tribe people in Nonghoy Kaow Village, Tambon Mae Ram, Mae Rim District, Chiang Mai Provice : Self care behavior in illness / เชิดชัย อริยานุชิตกุล / 2534 /Full Text
Subject
สุขภาพ
ม้ง
ชาวเขา -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ยาสมุนไพร
บ้านหนองหอยเก่า (เชียงใหม่)
Health behavior
Self-care behavior
Hmong (Asian people)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8