ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 160 รายการ จากคำว่า 2534

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 เซตย่อยหนาแน่นของเซมิกรุ๊ป / สมชัย โกศล / 2534 /Full Text
Subject
เซต
เซมิกรุ๊ป
102 ทัศนคติของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีต่องานส่งเสริมเคหกิจเกษตร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน / พัฒน์กร ยาวิไชย / 2534 /Full Text
Subject
การส่งเสริมการเกษตร -- น่าน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร -- ทัศนคติ
103 ทัศนคติแบบอไญยนิยมในพุทธศาสนา / ชุติมา อุ่นวงศ์ / 2534 /Full Text
Subject
อไญยนิยม
พุทธศาสนา
104 บทบาทของพระอุปคุตในเรื่อง มหาอุปคุต ฉบับล้านนา / อภิชาติ ยอดสุวรรณ / 2534 /Full Text
Subject
วรรณคดีพุทธศาสนา -- ประวัติและวิจารณ์
วรรณกรรมพุทธศาสนา -- ประวัติและวิจารณ์
วรรณคดีไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติและวิจารณ์
วรรณกรรมไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติและวิจารณ์
พระอุปคุต
105 บทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดอ่างทอง = Actual and expected roles in academic affairs management of school administrators under the office of ang thong provincial primary education / สวัสดิ์ เมฆพยัพ / 2534 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียน -- การบริหาร
106 แบบอย่างการใช้จ่ายดัานสุขภาพของครัวเรือนในเขตเมืองเชียงใหม่ / สุพัตร์ กรุณามิตร / 2534 /Full Text
Subject
ค่าใช้จ่าย
เศรษฐศาสตร์การแพทย์ -- เชียงใหม่
สุขภาพ
ครัวเรือน -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ประชากร
107 ประสิทธิผลของการบริหารงานปกครองนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / ประหยัด ชิดทอง / 2534 /Full Text
Subject
นักเรียน -- พฤติกรรม
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
ผู้บริหารโรงเรียน
108 ปรัชญาการเมืองของเทียนวรรณ / โอม มาฟู / 2534 /Full Text
Subject
เทียนวรรณ, 2385-2458
การเมือง -- ปรัชญา
ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- ประวัติ
109 ปัจจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการการวางแผนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / สงกรานต์ พรหมวงศ์ / 2534 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่แตง
โรงเรียน -- การบริหาร -- เชียงใหม่
โรงเรียน -- แม่แตง (เชียงใหม่)
110 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงและการรักษาในเด็ก 0-4 ปี อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง : ความสัมพันธ์ระหว่างการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองกับการเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็ก 0-4 ปี = Factors associated with the occurence of diarrhea and treatment in 0-4 year children in Soem Ngam District, Lampang Province : The Association between child reaing practice and the occurence of diarrhea in 0-4 year children / ประทุมพร คันธรส / 2534 /Full Text
Subject
ท้องร่วง
เด็ก -- เสริมงาม (ลำปาง)
เด็ก -- การดูแล
ผู้ปกครองกับเด็ก -- เสริมงาม (ลำปาง)
Dissertations, Academic -- Nursing
Diarrhea -- In infancy & childhood
Child care
111 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงและการรักษาในเด็ก 0-4 ปี อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง : การรักษาโรคอุจจาระร่วงในเด็ก 0-4 ปี / ผ่องพรรณ สุเมธวานิชย์ / 2534 /Full Text
Subject
ท้องร่วง
เด็ก -- เสริมงาม (ลำปาง)
เด็ก -- การดูแล
Diarrhea
Children -- Diseases
Diarrhea -- Lampang -- Research
112 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงและการรักษาในเด็ก 0-4 ปี อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง : ภาวะโภชนาการของเด็ก 0-4 ปี = Factors associated with the occurence of diarrhea and treatment in 0-4 year children in Soem Ngam District, Lampang Province : Nutritional status of 0-4 year children / ภาณี วิภาศรีนิมิต / 2534 /Full Text
Subject
ท้องร่วง
เด็ก -- เสริมงาม (ลำปาง)
เด็ก -- โภชนาการ
เด็ก -- การดูแล
113 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงและการรักษาในเด็กอายุ 0-4 ปี อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง : ปัจจัยด้านสุขาภิบาลที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วง = Factors associated with the occurence of diarrhea and treatment in 0-4 year children in Soem Ngam District, Lampang Province : Sanitation Factors Associated with the occurrence of diarrbea / เสกสรร วิญญา / 2534 /Full Text
Subject
ท้องร่วง
เด็ก -- เสริมงาม (ลำปาง)
เด็ก -- การดูแล
สุขาภิบาล
114 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับงานส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้าของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน / วิทัศน์ เตชะบุญ / 2534 /Full Text
Subject
กาแฟ
กะเหรี่ยง -- แง่เศรษฐกิจ
การส่งเสริมการเกษตร -- ขุนยวม (แม่ฮ่องสอน)
กะเหรี่ยง -- แง่สังคม
กะเหรี่ยง
115 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดและการเจริญเติบโตของยอดจากข้อส้มโอที่เลี้ยงในสภาพหลอดแก้ว / สุรีย์พร เจรียงประเสริฐ / 2534 /Full Text
Subject
ส้มโอ -- การเจริญเติบโต
ส้มโอ -- การขยายพันธุ์
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
116 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการยอมรับวิทยาการเกษตรแผนใหม่ในการปลูกถั่วเหลืองของเกษตรกร อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / เจริญ สวัสดิวงศ์ / 2534 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง
นวัตกรรมทางการเกษตร
เกษตรกร -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
117 ปัญหาการใช้แว่นตาของผู้ป่วยหลังผ่าตัดต้อกระจก = Problems related to eyeglasses in patients after lens extraction / จันทร์ฉาย หวันแก้ว / 2534 /Full Text
Subject
แว่นตา
ต้อกระจก -- ศัลยกรรม
ต้อกระจก
Dissertations, Academic -- Nursing
Eyeglasses
Catarac -- Surgery
118 ปัญหาและการดำเนินงานศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่อยู่ในเขตภูเขาและห่างไกลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน / วันเพ็ญ ศิริจันทร์ / 2534 /Full Text
Subject
ศูนย์วิชาการ
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
โรงเรียน -- การบริหาร -- แม่ฮ่องสอน
119 ผลกระทบของการปลูกถั่วเหลืองและถั่วเขียวผิวมันที่มีต่อการใช้ไนโตรเจนและผลผลิตของข้าวโพดที่ปลูกตามหลัง / วีณา กลีบอุบล / 2534 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง
ถั่วเขียว
ปุ๋ยไนโตรเจน
ข้าวโพด
การตรึงไนโตรเจน
120 ผลของการให้ผลย้อนกลับ 3 วิธีในคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / ชัยวุฒิ สินธุวงศานนท์ / 2534 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8