ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 160 รายการ จากคำว่า 2534

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 ความต้องการโบรอนของทานตะวันที่ปลูกบนที่ดอนในจังหวัดเชียงใหม่ / ประสาตร์ ล้อมลาย / 2534 /Full Text
Subject
ทานตะวัน
โบรอน
ทานตะวัน -- พันธุ์
ทานตะวัน -- เชียงใหม่
ทานตะวัน -- ดิน
82 ความเป็นพิษของอะลูมินั่มในถั่วเหลือง / กนิษฐา ขัติรัตน์ / 2534 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง
อะลูมินัม -- พิษวิทยา
83 ความพึงพอใจในการทำงานของศึกษานิเทศก์อำเภอ เขตการศึกษา 8 / พงษ์ชัย คำเมรุ / 2534 /Full Text
Subject
ศึกษานิเทศก์
นักการศึกษา -- ความพอใจในการทำงาน
ความพอใจในการทำงาน
84 ความรู้และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพของชาวบ้านสันโป่ง ตำบลบ้านกาด กิ่งอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ : ความรู้และการปฏิบัติตนในการไปรับบริการอนามัยเมื่อเจ็บป่วย = Knowledge and practices on health among Villagers in Sanpong Village, Tambon Bankaad, Mae Wang Sub-district, Chiang Mai Province : Knowledge and practice of health services on utilization / สุขชัย ศุภเวชกรกิจ / 2534 /Full Text
Subject
บริการทางการแพทย์ -- แม่วาง (เชียงใหม่)
สุขภาพ
บ้านสันโป่ง (เชียงใหม่)
Health service areas
Medical care
85 ความรู้และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของชาวบ้านสันโป่ง ตำบลบ้านกาด กิ่งอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ : ความรู้และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงวัยเจริญพันธุ์ / ทัศนัย วงศ์จักร / 2534 /Full Text
Subject
คอพอก -- แม่วาง (เชียงใหม่)
ไอโอดีน
ภาวะเจริญพันธุ์
สตรี -- แม่วาง (เชียงใหม่)
บ้านสันโป่ง (เชียงใหม่)
Dissertation, Academic -- Nursing
Health
Deficiency diseases
Iodine
86 ความรู้และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของชาวบ้านสันโป่ง ตำบลบ้านกาด กิ่งอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ : ความรู้และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวของหญิงวัยเจริญพันธุ์ = Knowledge and practices on health among Villagers in Sanpong Village, Tambon Bankaad, Mae Wang Sub-district, Chiang Mai Province : Knowledge and practice on family planning among reproductive female / ดรุณี ทายะติ / 2534 /Full Text
Subject
การวางแผนครอบครัว -- แม่วาง (เชียงใหม่)
ภาวะเจริญพันธุ์
สตรี -- แม่วาง (เชียงใหม่)
บ้านสันโป่ง (เชียงใหม่)
Dissertations, Academic -- Nursing
Health
Family planning
87 ความรู้และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของชาวบ้านสันโป่ง ตำบลบ้านกาด กิ่งอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ความรู้และการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพอนามัยตนเองของผู้สูงอายุ = Knowledge and practices on health among Villagers in Sanpong Village, Tambon Bankaad, Mae Wang Sub-district, Chiang Mai Province : Knowledge and practice in self health care of the elderly / นริศรา ลีลามานิตย์ / 2534 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- แม่วาง (เชียงใหม่)
ผู้สูงอายุ -- การดูแล
บ้านสันโป่ง (เชียงใหม่)
Dissertations, Academic -- Nursing
Health -- In old age
88 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจคำศัพท์กับการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ทัศนีย์ พันธ์โยธาชาติ / 2534 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
นักเรียนประถมศึกษา
89 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการคิดคำนวณและทักษะการแก้โจทย์ปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษา / สนิท พรหมมา / 2534 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
90 ความสัมพันธ์ระหว่างความว้าเหว่ และภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ / สุพรรณี นันทชัย / 2534 /Full Text
Subject
ความว้าเหว่
ผู้สูงอายุ -- การดูแล
ผู้สูงอายุ
Dissertations, Academic -- Nursing
Loneliness
Aging
91 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำกับชนิดและปริมาณของสาหร่ายในอ่างเก็บน้ำของการประปาเชียงราย / สุคนธ์ คล่องดี / 2534 /Full Text
Subject
การประปาจังหวัดเชียงราย
สาหร่าย -- เชียงราย
คุณภาพน้ำ
อ่างเก็บน้ำ -- เชียงราย
92 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตกับเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดพัทลุง / โอฬาร อัตปัญญา / 2534 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
นักเรียน -- พัทลุง
93 ความหมายเชิงรูปธรรมของการอินทิเกรด / จรีรัตน์ สุวรรณ์ / 2534 /Full Text
Subject
อินทิกรัลแคลคูลัส
94 ค่าเวิร์ดฟังก์ชันของนิกเกิลเคลือบด้วยออกไซด์ / วีระศักดิ์ ซอมขุนทด / 2534 /Full Text
Subject
อิเล็กตรอน
นิเกิล
95 คุณค่าทางโภชนาการและดัชนีการเก็บเกี่ยวผักพื้นเมืองที่มีแนวโน้มเป็ยผักเศรษฐกิจของเชียงใหม่ / จันทรา เล็กเกิ้ม / 2534 /Full Text
Subject
ผัก -- เชียงใหม่
ผัก -- การเก็บเกี่ยว
โภชนาการ
96 คู่มือครูวิชาการประยุกต์ทฤษฎีกราฟและการวางแผนงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / อนุสรณ์ จิตมนัส / 2534 /Full Text
Subject
กราฟ
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
97 เคลือบเหล็กชนิดเทมโมกุสำหรับผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ / ขนิษฐา สุวรรณลิขิต / 2534 /Full Text
Subject
เครื่องปั้นดินเผา
เครื่องเคลือบดินเผา
น้ำเคลือบ
98 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจำวิทยาลัยครูที่เอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่น / อำนวย สอนภักดี / 2534 /Full Text
Subject
วิทยาลัยครู -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การบริหาร
สหวิทยาลัยล้านนา
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยครู
การพัฒนาชุมชน
99 โคลเชอร์สำหรับโทโพโลยีต่าง ๆ บนปริภูมิของลำดับของจำนวนจริง / ชานันก์ สุดสุข / 2534 /Full Text
Subject
ปริภูมิของลำดับ
จำนวนจริง
โทโพโลยี
100 เจตคติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการสนับสนุนของผู้ปกครองของนักเรียนที่ร่วมทำและไม่ร่วมทำโครงงานวิทยาศาสตร์ / ปัทมา สมิตะสิริ / 2534 /Full Text
Subject
ทัศนคติ
ผู้ปกครองกับเด็ก
โครงงานวิทยาศาสตร์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8