ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 160 รายการ จากคำว่า 2534

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 การสร้างชุดคำสั่งโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบันทึกประมวลผลและรายงานข้อมูลพื้นฐานสำหรับเขตการศึกษา 8 / ประโชติ เอี่ยมวัน / 2534 /Full Text
Subject
สำนักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 8 เชียงใหม่
การศึกษา -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การศึกษา -- การประมวลผลข้อมูล
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การศึกษา
ไมโครคอมพิวเตอร์
62 การสร้างฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี พ.ศ. 2527-2532 / วีระชาติ กุลสิทธิ์ / 2534 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูล
เทคโนโลยีทางการศึกษา -- การประมวลผลข้อมูล
เทคโนโลยีทางการศึกษา -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
63 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนที่เรียนช้าในวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / ธีรพงษ์ อินทร์พันธุ์ / 2534 /Full Text
Subject
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
64 การสร้างแบบทดสอบความพร้อมด้านสติปัญญาระดับชั้นเด็กเล็ก / เสาวลีย์ บุญเรือง / 2534 /Full Text
Subject
ปัญญา -- แบบทดสอบ
ปัญญา -- การทดสอบ
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน
65 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Construction of a diagnostic test on mathematics word problem solving for Parthom Suksa 5 students / ฤตินันท์ สมุทร์ทัย / 2534 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- แบบทดสอบ
นักเรียนประถมศึกษา
นักเรียน -- เชียงใหม่
66 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยเรื่องสมการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Construction of diagnostic test in Equation for Mathayom Suksa 2 / นงคราญ ตันตะละ / 2534 /Full Text
Subject
แบบทดสอบวินิจฉัย
สมการ -- แบบทดสอบ
67 การสร้างแบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูประถมศึกษา = Construction of a primary school teachers' desirable characteristics scale / เพลินพิศ ไชยยาสุข / 2534 /Full Text
Subject
ครู
การศึกษาขั้นประถม
บุคลิกภาพ
68 การสร้างแบบวัดจริยธรรมการอยู่ร่วมกันของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร / ชูศรี ศิรโรจน์สถิต / 2534 /Full Text
Subject
กรุงเทพมหานคร. สำนักการศึกษา
จริยธรรม -- แบบทดสอบ
นักเรียน -- กรุงเทพฯ
69 การสร้างแบบวัดวินัยและจริยธรรมสำหรับครูสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ = Construction of a measuring instruments on discipline and morale for teachers under the office of Chiang Mai Provincial Primary Education / ทองไหล สีสด / 2534 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ครู -- เชียงใหม่
ครู -- วินัย
ครู -- จรรยาบรรณ
จริยธรรม
70 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กในระดับอนุบาล = Designing a computer program for kindergarten children's readiness preparation / วาทินี ธีรภาวะ / 2534 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นอนุบาล -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ความพร้อมทางการเรียน
ภาษา -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภาษา -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
71 การสร้างห้องปฏิบัติการทางภาษาที่เหมาะสมเพื่อฝึกทักษะการฟังวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษา / มานพ ทูนไธสง / 2534 /Full Text
Subject
ห้องปฏิบัติการภาษา
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
การฟัง
72 การสังเคราะห์และการลักษณะเฉพาะของสารประกอบสังกะสีที่มีเวเลนซ์สองบางตัว / ฉวีวรรณ พรหมณะ / 2534 /Full Text
Subject
สังกะสี -- การวิเคราะห์
สารประกอบ
73 การหาความเข้มข้นแบบสัมบูรณ์ของยูเรเนียมในหินโดยวิธีแกมมาสเปกโทรสโกปี / พิเศษ ตู้กลาง / 2534 /Full Text
Subject
รังสีแกมมา -- การวัด
ยูเรเนียม (แร่) -- การวิเคราะห์
การวิเคราะห์สเปกตรัม
74 การออกแบบชุดการเรียนเรื่อง การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อใช้ในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในชนบท / อุดมสิทธิ์ จิตรวิจารณ์ / 2534 /Full Text
Subject
การสอนด้วยอุปกรณ์
ไก่ -- การเลี้ยง -- การสอนด้วยอุปกรณ์
โครงการอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในชนบท
นักเรียน -- แพร่
75 การออกแบบชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / เศรษฐชัย เด่นเหมือนวงศ์ / 2534 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านเชิงดอย
โรงเรียนบ้านป่าสัก
คณิตศาสตร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์ -- เชียงใหม่
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
76 กิจกรรมฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชาวเขาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / กิ่งดาว พุทธพันธ์ / 2534 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การเขียน
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียน -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
การเขียน
ชาวเขา
77 กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย / พรรณาภรณ์ อพิญชพงศ์ / 2534 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงราย
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
78 ขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายธุรการที่สังกัดคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ณรงค์ เขื่อนเพชร / 2534 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขวัญในการทำงาน
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
79 ขอบเขตบนของจำนวนแรมเซย์ R(m, n), 4 < M < n / พรรณี พุทธาภิบาล / 2534 /Full Text
Subject
กราฟ
ทฤษฎีจำนวนเลข
80 ความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดเชียงใหม่ / นาตยา ใจมหา / 2534 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม
นักเรียนมัธยมศึกษา
นักเรียน -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8