ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 160 รายการ จากคำว่า 2534

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การแยกน้ำตาลโอลิโกแซกคาร์ไรด์โดยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวแบบสมรรถนะสูงด้วยคอลัมน์ C-18 / ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง / 2534 /Full Text
Subject
น้ำตาล -- การวิเคราะห์
ลิควิดโครมาโตกราฟี
42 การรับรู้ของครูสังคมศึกษาจังหวัดแพร่ เกี่ยวกับรายวิชา ท้องถิ่นของเรา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) / นันทกา แก้วกัน / 2534 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นมัธยม -- หลักสูตร
ครูสังคมศึกษา -- แพร่
การรับรู้
สังคมศึกษา
43 การวัดเจตคติต่อการกีฬาตามแนวของลิเคอร์ทกับแนวของอ๊อสกูด / วิลาศ ศรีพายัพ / 2534 /Full Text
Subject
ทัศนคติ -- แบบทดสอบ
กีฬา
44 การวิเคราะห์การกระถดถอยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์จากคุณลักษณะส่วนตัวและสิ่งแวดล้อมบางประการของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน / ไพบูลย์ ไหวดี / 2534 /Full Text
Subject
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียน -- แม่ฮ่องสอน
ชาวเขา -- การศึกษา
45 การวิเคราะห์การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลขององค์การขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ / ชำนาญ แออ่วม / 2534 /Full Text
Subject
การบริหารงานบุคคล -- เชียงใหม่
องค์การ
46 การวิเคราะห์โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมจังหวัด / เจตย์ สะสะรมย์ / 2534 /Full Text
Subject
คณะกรรมการการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม
การศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การบริหาร
47 การวิเคราะห์ทางโฟโตเมตรีของดาวคู่อุปราคาแบบใกล้ชิดไอยูออริจึโดยใช้แบบจำลองทางกายภาพของวิลสันร่วมกับเทคนิคซีอาร์เอส / นิพนธ์ กสิพร้อง / 2534 /Full Text
Subject
โฟโตเมตรีทางดาราศาสตร์
ดาวคู่อุปราคา
48 การวิเคราะห์ไนเตรตและเหล็กในน้ำโดยวิธีโฟลอินเจคชั่นคัลเลอริเมตรี / อนุวัฒน์ โพธิดา / 2534 /Full Text
Subject
ไนเตรต -- การวิเคราะห์
เหล็ก -- การวิเคราะห์
โฟลอินเจกชันคัลเลอริเมตรี
49 การวิเคราะห์ประสิทธิผลและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การศึกษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / อุทัย สันติสกุล / 2534 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การบริหาร
องค์การ
การจัดการองค์การ
พฤติกรรมองค์การ
50 การวิเคราะห์สภาวะทางกายภาพในบรรยากาศของดาวยักษ์แดงโดยเทคนิคทางโฟโตเมตรี / นวลวรรณ สงวนศักดิ์ / 2534 /Full Text
Subject
ดาวยักษ์แดง
โฟโตเมตรีทางดาราศาสตร์
51 การศึกษาการจัดหลักสูตรวิชาพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / วิไลภรณ์ พานอ่อง / 2534 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- หลักสูตร
52 การศึกษาการปฏิบัติงานของประธานกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / สินอาจ ลำพูนพงศ์ / 2534 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
53 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมภายในบ้านกับบุคลิกภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดสุพรรณบุรี / สมพิต โฉมงาม / 2534 /Full Text
Subject
นักเรียน -- ความสัมพันธ์ในครอบครัว
บุคลิกภาพ
นักเรียน -- สุพรรณบุรี
54 การศึกษาเปรียบเทียบกองทุนหมุนเวียนหมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้าระหว่างระบบการส่งเสริมบนสู่ล่าง และระบบล่างสู่บนในจังหวัดพะเยา / มนตรี ศรีสมบัติ / 2534 /Full Text
Subject
การส่งเสริมการเกษตร -- พะเยา
กองทุนหมู่บ้าน
เย้า
55 การศึกษาลักษณะและการประเมินประชากรดาวเรืองในภาคเหนือของประเทศไทย / พูลทรัพย์ สุภา / 2534 /Full Text
Subject
ดาวเรือง -- ไทย (ภาคเหนือ)
56 การศึกษาลักษณะสมบัติของสัมประสิทธิ์ความต้านทานไฟฟ้าตามอุณหภูมิทางบวกในแบเรียมสตรอนเซียมติตาเนตที่จุดคูรีระหว่าง 50-150 ซ / กมล พลคำ / 2534 /Full Text
Subject
ความต้านทานไฟฟ้า
แบบเรียมสตรอนเซียมติตาเนต
อุณหภูมิ
เทอร์มิสเตอร์
57 การศึกษาสมการไดโอแฟนทีนบางแบบในจำนวนเต็มเกาส์ / ณรงค์ฤทธิ์ ปุตุรงค์ / 2534 /Full Text
Subject
สมการไดโอแฟนทีน
จำนวนเชิงซ้อน
58 การศึกษาอันตรกิริยานิวเคลียร์สปินของคาร์บอนอะตอม / ปรัชญา มาลาศรี / 2534 /Full Text
Subject
นิวเคลียร์สปิน
คาร์บอนอะตอม
59 การสกัดและผลของสารที่สกัดได้จากพืชสมุนไพรบางชนิดที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ Neisseria gonorrhoeae / สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ / 2534 /Full Text
Subject
พืชสมุนไพร
สมุนไพร
หนองใน
ยาสมุนไพร
กามโรค
60 การสร้างชุดการสอนประกอบการบรรยายเพื่อใช้ในการสอนวิชาคณิตศาสคร์เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / ชัยวัฒน์ ต่อมดวงแก้ว / 2534 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านต๋อม
คณิตศาสตร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์ -- พะเยา
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- พะเยา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8