ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 160 รายการ จากคำว่า 2534

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 การเตรียมแมงกานีสคาร์บอเนตและตะกั่วคาร์บอเนตจากแร่เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทางอิเล็กทรอนิกเซรามิก / เสริมสกุล พจนการุณ / 2534 /Full Text
Subject
แมงกานีสคาร์บอเนต
ตะกั่วคาร์บอเนต
แร่
อิเล็กทรอนิกเซรามิกส์
22 การทำเฟอร์ริกออกไซด์บริสุทธิ์จากสนิมเหล็ก / วรวรรณ ธุลีจันทร์ / 2534 /Full Text
Subject
เหล็ก
เฟอร์ริกออกไซด์
23 การนิเทศงานการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี / สุทิน ศรีคำไทย / 2534 /Full Text
Subject
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี
การนิเทศการศึกษา
24 การนิเทศภายในของหมวดวิชาวิทยาศาสตร์โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา / พิสมัย ปัดไธสง / 2534 /Full Text
Subject
การนิเทศการศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- นครราชสีมา
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
25 การบริหารงานของวิทยาลัยการสาธารณสุขภาค ภายหลังการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง / ศักดา ศักดิ์ศรีพาณิชย์ / 2534 /Full Text
Subject
สถาบันอุดมศึกษา -- การบริหาร
วิทยาลัยการสาธารณสุขภาค
26 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูโรงเรียนชาวเขาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน / บัณฑิต ชุนสิทธิ์ / 2534 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน
ผู้บริหารโรงเรียน -- ลำพูน
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
ครู -- ลำพูน
ชาวเขา
27 การปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี / บุญธรรม ภูริศรี / 2534 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา -- อุดรธานี
28 การประเมินโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน / ประยุทธ ศรีทิพย์ / 2534 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่ออาหารกลางวัน
29 การประยุกต์แบบจำลองดิสแอกกรีเกทในการศึกษาการเลือกเดินทางระหว่างรถโดยสารขนาดเล็กกับรถโดยสารประจำทางในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ / อำนวย อัคคะเดชอนันต์ / 2534 /Full Text
Subject
แบบจำลองทางวิศวกรรม
การขนส่งทางบก -- แบบจำลอง
การขนส่งทางบก -- เชียงใหม่
รถประจำทาง -- เชียงใหม่
30 การปรับตัวของถั่วเหลืองพื้นเมืองภายใต้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ กัน / พิมพร โชติญาณวงษ์ / 2534 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง
ถั่วเหลือง -- แง่สิ่งแวดล้อม
31 การเปรียบเทียบผลที่เกิดจากการใช้แผนการสอนภาษาไทยที่ออกแบบโดยเน้นเนื้อหาเชิงวัฒนธรรมกับแผนการสอนภาษาไทยตามปกติในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ / ปรีดาวรรณ พรหมคำ / 2534 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ชาวเขา -- การศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
โรงเรียนประถมศึกษา -- เพชรบูรณ์
32 การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม-วัฒนธรรม-เศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบนกับการดำเนินงานการศึกษานอกระบบ = Socio-economic-cultural changes in Upper Northern Region and nonformal education / ศิริลักษณ์ ตนะวิไชย / 2534 /Full Text
Subject
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
การศึกษากับสังคม
การศึกษา -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ไทย (ภาคเหนือ) -- ภาวะสังคม
ไทย (ภาคเหนือ) -- ภาวะเศรษฐกิจ
33 การผลิตรายการเทปโทรทัศน์เรื่อง การรวมกันได้ของคลื่น / สัมพันธ์ จันทนากูร / 2534 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
โทรทัศน์ -- แม่จัน (เชียงราย) -- การผลิตและการกำกับรายการ
รายการโทรทัศน์ -- แม่จัน (เชียงราย)
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา -- แม่จัน (เชียงราย)
ฟิสิกส์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
34 การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสอนเรื่อง การเขียนสีลวดลายด้วยกรวยสำหรับนักเรียนแผนกศิลปประดิษฐ์ โรงเรียนสารพัดช่าง / ภุชงค์ ศรีจรูญ / 2534 /Full Text
Subject
โทรทัศน์ -- การผลิตและการกำกับรายการ
รายการโทรทัศน์
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
โรงเรียนสารพัดช่าง
35 การฝึกอบรมทักษะการดำเนินชีวิตเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย / กัลยา เฟื่องเพียร / 2534 /Full Text
Subject
นักศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การดำเนินชีวิต
36 การพัฒนาบทเรียนเพื่อเสริมการสอนอ่านโดยใช้นิทานพื้นบ้านในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / อัญชัญ เผ่าพัฒน์ / 2534 /Full Text
Subject
การอ่านขั้นประถมศึกษา -- ลำพูน
นิทานพื้นเมือง
การอ่าน -- แบบเรียนสำเร็จรูป
37 การพัฒนาวิธีการหาปริมาณทองแดง นิกเกิล โครเมียมและโคบอลต์ที่มีปริมาณน้อยในดินเพื่อประยุกต์ทางธรณีวิทยา / วนิดา สุภัควนิช / 2534 /Full Text
Subject
ทองแดง -- การวิเคราะห์
นิเกิล -- การวิเคราะห์
โครเมียม -- การวิเคราะห์
โคบอลต์ -- การวิเคราะห์
ดิน
ธรณีวิทยา
38 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนภายใต้โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเขตชนบทยากจน จังหวัดกาฬสินธุ์ / วีระวัฒน์ ไชยคำมิ่ง / 2534 /Full Text
Subject
การศึกษา -- หลักสูตร
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- กาฬสินธุ์
การศึกษาภาคบังคับ
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเขตชนบทยากจน
การขยายโอกาสทางการศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
39 การมีส่วนร่วมของผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในงานส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ / ถิรยุทธ ฉันติกุล / 2534 /Full Text
Subject
การส่งเสริมการเกษตร -- เชียงใหม่
ผู้นำ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
40 การย่อยสลายแป้งมันสำปะหลังโดยใช้เอ็นไซม์ผสมอัลฟาอะมิเลสและอะมิโลกลูโคซิเตส / หฤทัย จิตต์ภักดี / 2534 /Full Text
Subject
เอนไซม์
เอนไซม์อัลฟาอะไมเลส
เอนไซม์อะไมโลกลูโคซิเดส


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8