ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 122 รายการ จากคำว่า 2533

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 อิทธิพลของยีนริน ยีนนอร์ และยีนแอลกอบากาในการปรับปรุงคุณภาพของผลมะเขือเทศ / วัชระ ผดุงพจน์ / 2533 /Full Text
Subject
มะเขือเทศ -- พันธุ์
มะเขือเทศ -- พันธุศาสตร์
122 อิทธิพลของระยะการเก็บเกี่ยวที่มีต่อการฟักตัวของเมล็ดผักกาดขาว ปลีและผักกาดเขียวปลี / จรัญ ดิษฐไชยวงศ์ / 2533 /Full Text
Subject
ผักกาดขาวปลี -- การเก็บเกี่ยว
ผักกาดเขียวปลี -- การเก็บเกี่ยว
ผักกาดขาวปลี -- เมล็ดพันธุ์
ผักกาดเขียวปลี -- เมล็ดพันธุ์


Page : 1 2 3 4 5 6 7