ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 122 รายการ จากคำว่า 2533

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 ผลของสารกำจัดวัชพืชและการเตรียมดินที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวสาลี / เสรี ทรงศักดิ์ / 2533 /Full Text
Subject
ข้าวสาลี -- การเจริญเติบโต
ยากำจัดวัชพืช
102 ผลของสาหร่าย Spirulina spp. ที่มีต่อการเติบโตและการเกิดสีของนกกระทาพันธุ์ญี่ปุ่น (Coturnix coturnix japonica) / โอภาส วิชชุไตรภพ / 2533 /Full Text
Subject
สาหร่าย
นกกระทา -- อาหาร
นกกระทา -- การเจริญเติบโต
นกกระทา -- ไข่
103 ผลตอบแทนจากการลงทุนทางอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ / วิทยา กิตติเนาวสุนทร / 2533 /Full Text
Subject
การศึกษาทางอาชีพ -- แง่เศรษฐกิจ -- เชียงใหม่
การลงทุน
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่
104 ผลทางไซโตเจเนติคของสารดีจากไพล (Zingiber cassumunar Roxb.) ต่อโครโมโซมของมนุษย์ที่เตรียมจากลิมฟ์โฟซัยท์ที่เพาะเลี้ยง / สมภพ บุญทิม / 2533 /Full Text
Subject
โครโมโซม
ไพล
ลิย์มโฟซัยต์
Dissertations, academic -- Anatomy
Zingiberales
Genetics, medical
Chromosome abnormalities
Cytogenetics -- Drug effects
105 ผลิตภาพและความเสมอภาคในระบบชลประทานระดับคลองซอย โครงการชลประทานแม่แตง / พรทิพย์ ผลเพิ่ม / 2533 /Full Text
Subject
ชลประทาน -- เชียงใหม่
โครงการชลประทานแม่แตง
น้ำในการเกษตร
ชลประทาน
106 พฤติกรรมของไก่ฟ้าพญาลอ (Lophura diardi) ในสวนสัตว์เชียงใหม่ / ชัยวัฒน์ แสงจันทร์ / 2533 /Full Text
Subject
ไก่ฟ้าพญาลอ
ไก่ฟ้าพญาลอ -- พฤติกรรม
สวนสัตว์เชียงใหม่
107 พฤติกรรมของเนื้อทราย (Cervus porcinus) ในสภาพกักขังแบบต่าง ๆ / สิทธิชัย สิทธิไพบูลย์ / 2533 /Full Text
Subject
เนื้อทราย
เนื้อทราย -- พฤติกรรม
108 พฤติกรรมสังคมของละมั่ง (Cervus eldi) ในสวนสัตว์เชียงใหม่ / จรัล พรมเหลา / 2533 /Full Text
Subject
ละมั่ง
ละมั่ง -- พฤติกรรม
สวนสัตว์เชียงใหม่
109 พัฒนาการการจัดองค์กรบริหารการศึกษาของไทยในบริบททางการเมือง ช่วง พ.ศ. 2430-ปัจจุบัน / สุรพล แสงคำ / 2533 /Full Text
Subject
การศึกษา -- การบริหาร -- ประวัติ
การศึกษา -- ไทย -- ประวัติ
110 รังสีแกมมาที่เกิดต่อเนื่องจากการสลายตัวของ As-82 / สมเจตน์ เวียงนนท์ / 2533 /Full Text
Subject
รังสีแกมมา
รังสีแกมมา -- การวิเคราะห์
กัมมันตภาพรังสี
111 รูปแบบงานบริหารสื่อการสอนสำหรับศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช / สมพร หนูเอียด / 2533 /Full Text
Subject
การสอนด้วยอุปกรณ์ -- การบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา -- นครศรีธรรมราช
ศูนย์วิชาการ
112 ศักยภาพของทรัพยากรน้ำในจังหวัดภูเก็ต / วิมล จารุพงศ์โสภณ / 2533 /Full Text
Subject
น้ำ
การใช้น้ำ -- ภูเก็ต
แหล่งน้ำ -- ภูเก็ต
113 สภาพนำไฟฟ้าของสารเซรามิกส์ซิลิกอนไดออกไซด์-ลิเธียมออกไซด์ในช่วงความชื้นสัมพัทธ์ 60-100 เปอร์เซ็นต์ / สมพร ศรีพรชัย / 2533 /Full Text
Subject
ไฟฟ้า -- การนำ
วัสดุเซรามิก
ซิลิกา
ลิเธียมออกไซด์
ความชื้น
ความต้านทานไฟฟ้า
114 สภาพปัจจุบันและปัญหาการเรียนการสอนเกี่ยวกับการทดลองวิชาวิทยาศาสตร์คหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 8 / จักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ / 2533 /Full Text
Subject
คหกรรมศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
วิทยาศาสตร์ -- การทดลอง
115 สมบัติทางไฟฟ้าของแผ่นฟิล์มหนา YBa2CU307-x / ดวง ทองคำซุ่ย / 2533 /Full Text
Subject
ฟิล์มหนา -- คุณสมบัติทางไฟฟ้า
ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด
116 สมรรถภาพทางการสอนคณิตศาสตร์ตามการรับรู้ของตนเองของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดเพชรบูรณ์ สภาพที่เป็นอยู่จริงและความต้องการพัฒนา / อดุลย์ วังศรีคูณ / 2533 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ครู -- เพชรบูรณ์
117 สัมประสิทธิ์การแพร่ของโมเลกุล ณ จุดเปลี่ยนเฟสในของเหลวผสมเมทานอลเอนเฮกเซน / ธงชัย ศรชัยยืน / 2533 /Full Text
Subject
การกระเจิง (ฟิสิกส์)
แสง
เม็ทธานอล
เอนเฮกเซน
ของเหลว
โมเลกุล
118 สื่อการเรียนการสอนด้วยไมโครคอมพิวเตอร์เรื่อง การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค / ประเวศ พลเจริญ / 2533 /Full Text
Subject
การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิค
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ไมโครคอมพิวเตอร์
การสอนด้วยอุปกรณ์
119 อิทธิพลของไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโปแตสเซียมที่มีต่อการเติบโตของต้นและคุณภาพของดอกบานชื่นที่ปลูกเป็นไม้ตัดดอก / ชิต อินปรา / 2533 /Full Text
Subject
บานชื่น -- ปุ๋ย
ไม้ตัดดอก
บานชื่น -- การเจริญเติบโต
ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม
120 อิทธิพลของฟอสเฟต ความเป็นกรด-เบสของดิน ความชื้นและอุณหภูมิที่มีต่อการดูดและคายโบรอนในดิน / กนกพันธ์ พันธุ์สมบัติ / 2533 /Full Text
Subject
เคมีของดิน
ดิน
ความชื้นในดิน
ดุลกรด-ด่าง
ฟอสเฟต
โบรอน


Page : 1 2 3 4 5 6 7