ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 122 รายการ จากคำว่า 2533

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 เงื่อนไขที่ทำให้เซมิริงเป็นริง เซมิฟิลม์หรือฟิลด์ / ไพบูลย์ โคตรบ้านแข้ / 2533 /Full Text
Subject
เซมิริงส์
ริงส์ (พีชคณิต)
เซมิฟิลด์
ฟิลด์ (คณิตศาสตร์)
แมตริกซ์
82 จริยธรรมกับการพัฒนาท้องถิ่นภาคเหนือ / ชายณรงค์ ณ เชียงใหม่ / 2533 /Full Text
Subject
จริยธรรม
หมู่บ้าน -- ไทย (ภาคเหนือ)
การพัฒนาชุมชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
การพัฒนาชนบท -- ไทย (ภาคเหนือ)
83 เซมีเนียร์ฟิลด์ที่วางนัยทั่วไป / หทัยกาญจน์ วัฒนทวีกุล / 2533 /Full Text
Subject
เซมิเนียร์ฟิลด์
ฟิลด์ (คณิตศาสตร์)
84 เทคนิคการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ที่อุณภูมิต่ำ / สุริยา โก้พิมาย / 2533 /Full Text
Subject
การถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ -- เทคนิค
อุณหภูมิต่ำ
85 เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตถั่วเหลืองในเขตชลประทานของที่ราบลุ่มเชียงใหม่ / เบญจกุล มาลาเกษสุวรรณ / 2533 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง
เทคโนโลยีการเกษตร
ถั่วเหลือง -- เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ชลประทาน -- เชียงใหม่
86 นิเวศวิทยาของสาหร่ายบริเวณน้ำพุร้อน บ้านโป่งฮ่อม อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / ประวิทย์ พิทักษ์วาปี / 2533 /Full Text
Subject
สาหร่าย -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
น้ำพุร้อน
น้ำพุธรรมชาติ -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
นิเวศวิทยา
บ้านโป่งฮ่อม (เชียงใหม่)
87 บทบาทของโครงข่ายทางสังคมในการเคลื่อนย้ายแรงงานไปทำงานในประเทศมาเลเซีย : กรณีศึกษาหมู่บ้านจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี / นิสากร วิทยปรีชากุล / 2533 /Full Text
Subject
แรงงาน -- มาเลเซีย
แรงงาน -- ค่าใช้จ่าย
การเคลื่อนย้ายแรงงาน -- ยะหริ่ง (ปัตตานี)
บ้านจะรัง(ปัตตานี)
88 บทบาทที่พึงประสงค์ของนายทหารที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตามทัศนะของนายทหารอาวุโส / ยุทธดนัย งาทอง / 2533 /Full Text
Subject
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ทหาร
89 ปริภูมิธีต้า-เออริคิวซิเบิ้ล / สมเกียรติ พาน้อย / 2533 /Full Text
Subject
ธีต้าฟังก์ชั่น
ปริภูมิ
90 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของการประสานงานการวางแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมระดับจังหวัด ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในเขตการศึกษา 8 / เฉลิมชัย สุขจิตต์ / 2533 /Full Text
Subject
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นโยบายการศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
การวางแผนการศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
การศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การบริหาร
91 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าลำไย / มนตรี ทศานนท์ / 2533 /Full Text
Subject
ลำไย
ลำไย -- เมล็ดพันธุ์
กล้า -- การเจริญเติบโต
ลำไย -- พันธุ์
92 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเป็นไปได้ของการพัฒนาการผลิตข้าวสาลีในภาคเหนือของประเทศไทย / สุภาวดี อุทธิเสน / 2533 /Full Text
Subject
ข้าวสาลี -- การผลิต
ข้าวสาลี -- ไทย (ภาคเหนือ)
93 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมประเภทโรงงานในจังหวัดสุโขทัย / อภิวรรณ กิจสนาโยธิน / 2533 /Full Text
Subject
ค่าจ้างกับแรงงาน -- สุโขทัย
ค่าจ้าง
แรงงาน -- สุโขทัย
สุโขทัย -- อุตสาหกรรม
94 ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดรูปแบบและอัตราค่าเช่าที่นาในจังหวัดเชียงใหม่ / กาญจนา บุญชู / 2533 /Full Text
Subject
ค่าเช่า -- เชียงใหม่
การเช่านา -- เชียงใหม่
95 เปรียบเทียบความเจ็บปวดหลังผ่าตัดในผู้ป่วยที่ใช้และไม่ใช้การกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้าผ่านผิวหนัง / สมร ทินวงศ์ / 2533 /Full Text
Subject
ความเจ็บปวด
การกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้าผ่านผิวหนัง
ศัลยกรรม
Dissertations, Academic -- Nursing
Pain
Electric stimulation
Pain, postoperative
96 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการสื่อสาร 2 วิธี / ฐิติณัฏฐ์ ศศิฉาย / 2533 /Full Text
Subject
พยาบาลกับผู้ป่วย
การสื่อสารในการพยาบาล
การสื่อสาร
Dissertations, Academic -- Nursing
Patients
Communication
97 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของการเลี้ยวเบนโดยวัตถุอสัณฐานและผลึกขนาดเล็ก / วัชรินทร์ เดชกุลทอง / 2533 /Full Text
Subject
การเลี้ยวเบน -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
วัตถุอสัณฐาน
ผลึก
อะตอม -- การเลี้ยวเบน
โมเลกุล -- การเลี้ยวเบน
98 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของสถาพนำความร้อนของวัตถุประกอบ / สมประสงค์ อินทร์เจริญ / 2533 /Full Text
Subject
ความร้อน -- การนำ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
99 ผลกระทบของวันปลูกที่มีต่อการพัฒนาและผลผลิตของทานตะวัน / ประสงค์ ประไพตระกูล / 2533 /Full Text
Subject
ทานตะวัน
ทานตะวัน -- การเจริญเติบโต
100 ผลของการเคลือบผิวต่ออายุการเก็บรักษามะม่วงพันธุ์หนังกลางวัน / พนารัตน์ เดชกุลทอง / 2533 /Full Text
Subject
มะม่วง -- การเก็บและรักษา
มะม่วง -- การเคลือบผิว


Page : 1 2 3 4 5 6 7