ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 122 รายการ จากคำว่า 2533

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 การสร้างเครื่องมือวัดทักษะภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลพื้นฐาน 2 สำหรับนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ยุภาพร เม่งอำพัน / 2533 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
การวัดผลทางการศึกษา
นักศึกษาพยาบาล
62 การสร้างชุดการสอนแบบบูรณาการวิชาภาษาไทยสำหรับเด็กปัญญาอ่อนระดับพอเรียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พิกุล เสียวสิริพงศ์ / พิกุล เลียวสิริพงศ์ / 2533 /Full Text
Subject
โรงเรียนกาวิละอนุกูล
ภาษาไทย -- การสอนด้วยอุปกรณ์
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
เด็กปัญญาอ่อน
ปัญญาอ่อน
63 การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน / ปานศิริ รุ่งรัศมี / 2533 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
การสอนด้วยอุปกรณ์ -- เชียงใหม่
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
ความพร้อมทางการเรียน
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- เชียงใหม่
64 การสร้างชุดคำสั่งบนโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์ dBASE III เพื่ออำนวยความสะดวกในการบันทึกและรายงานความประพฤติและประวัตินักเรียน / วัฒน ศรีสว่าง / 2533 /Full Text
Subject
นักเรียน -- ชีวประวัติ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
นักเรียน -- พฤติกรรม -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
การจัดการฐานข้อมูล
ไมโครคอมพิวเตอร์
ดีเบส 3 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
65 การสร้างสิ่งพิมพ์ทางการศึกษาเรื่องการปฏิบัติตนหลังคลอดสำหรับมารดา / พรรณณิภา ทับทั่ง / 2533 /Full Text
Subject
หนังสือ
การคลอด
66 การสอนโดยใช้สัญญาการเรียน : การวิเคราะห์ทักษะการสอนการใช้เวลาเรียนของนักเรียนและผลการเรียนรู้ ทิพยวัลย์ คำคง / ทิพวัลย์ คำคง / 2533 /Full Text
Subject
การสอนรายบุคคล
การเรียน
67 การหาส่วนประกอบทางเคมีของเซรามิกส์โบราณภาคเหนือโดยวิธีเคมี / ประเสริฐ กิจเฉลา / 2533 /Full Text
Subject
เครื่องเคลือบดินเผา -- ไทย (ภาคเหนือ)
เครื่องปั้นดินเผา -- ไทย (ภาคเหนือ)
68 การออกแบบชุดการสอนเรื่อง การหาระดับและการพล็อตงานโปรไฟล์เลเวลลิงสำหรับนักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / สมบูรณ์ ภูมิราช / 2533 /Full Text
Subject
การสอนด้วยอุปกรณ์
การศึกษาทางอาชีพ
นักศึกษา
69 การออกแบบสร้างชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ความเข้าใจในโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ / วินาวรรณ จันทรังษี / 2533 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
70 การออกแบบสื่อประสมในการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเรื่อง โบราณสถาน โบราณวัตถุที่สำคัญในท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / นงลักษณ์ นันทโกวัฒน์ / 2533 /Full Text
Subject
โรงเรียนป่าไผ่
การสอนด้วยอุปกรณ์ -- ลี้ (ลำพูน)
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
โบราณสถาน -- การสอนด้วยอุปกรณ์ -- ลี้ (ลำพูน)
โบราณวัตถุ -- ลี้ (ลำพูน) -- การสอนด้วยอุปกรณ์
71 การออกแบบหน่วยการสอนแบบบูรณาการเรื่อง บ้านแสนรัก เพื่อการสอนเป็นคณะในกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / จุรีรัตน์ แผลงศร / 2533 /Full Text
Subject
การสอน
กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ
72 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูช่วยราชการในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน / อำนาจ กิตติวรรณ / 2533 /Full Text
Subject
ครู -- ลำพูน
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
ขวัญในการทำงาน
73 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด / วนิช พงศ์พัฒนจิต / 2533 /Full Text
Subject
ศึกษาธิการจังหวัด
ขวัญในการทำงาน
74 ความเข้ากันได้ระหว่างเชื้อไรโซเบียมสายพันธุ์พื้นเมืองที่มีอยู่ในพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองในเขตเกษตรน้ำฝนของภาคเหนือกับถั่วเหลืองพันธุ์ต่าง ๆ / อัจฉรา เพ็งหนู / 2533 /Full Text
Subject
ไรโซเบียม
การตรึงไนโตรเจน
ถั่วเหลือง
เกษตรน้ำฝน
เกษตรกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
75 ความคิดเห็นของกรรมการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลำพูนเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหัวหน้าสำนักงานกลุ่มโรงเรียน / วรพจน์ ลังกาพินธ์ / 2533 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน
โรงเรียนประถมศึกษา -- การบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
บุคลิกภาพ
76 ความคิดเห็นของคณะกรรมการสภาตำบลต่อการจัดการศึกษาวิชาชีพตามโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบท จังหวัดตาก / พิสุทธิ์ คงพันธุ์ / 2533 /Full Text
Subject
คณะกรรมการสภาตำบล
สภาตำบล
การศึกษาทางวิชาชีพ -- การบริหาร
โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบท จังหวัดตาก
โรงเรียนประถมศึกษา -- ตาก
77 ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรครูประจำการของผู้บริหารโรงเรียน ครู-อาจารย์และศึกษานิเทศก์ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9 / วรี สุโพธิ์ชัย / 2533 /Full Text
Subject
กรมสามัญศึกษา
ครู
ผู้บริหารโรงเรียน
ศึกษานิเทศก์
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
78 คุณค่าทางโภชนาการบางประการของสาหร่าย Spirulina platensis ที่เลี้ยงในน้ำกากส่าเหล้า / สุพัตรา จันทร์ศิริโพธา / 2533 /Full Text
Subject
สาหร่าย
โภชนาการ
น้ำกากส่าเหล้า
79 คุณลักษณะของผู้นิเทศที่พึงประสงค์ตามทัศนะของครูผู้สอนในจังหวัดเชียงใหม่ / สุมาลี จุลโพธิ์ / 2533 /Full Text
Subject
การนิเทศการศึกษา
ครู -- เชียงใหม่
ผู้บริหารโรงเรียน
80 โครงการพลศึกษาในชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ / วิไลรัตน์ เพชรรัตน์ / 2533 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองนครสวรรค์
พลศึกษาสำหรับเด็ก
โรงเรียนประถมศึกษา -- นครสวรรค์


Page : 1 2 3 4 5 6 7