ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 122 รายการ จากคำว่า 2533

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การวิเคราะห์หาปริมาณแคลเซียม ทองแดง เหล็กและแมงกานีสในดินที่ปลูกถั่วเหลือง / ศิริพัฒน์ จันทรศิริ / 2533 /Full Text
Subject
เคมีของดิน
ถั่วเหลือง -- ดิน
แคลเซียม -- การวิเคราะห์
ทองแดง -- การวิเคราะห์
เหล็ก -- การวิเคราะห์
แมงกานีส -- การวิเคราะห์
ดิน -- องค์ประกอบ
42 การวิเคราะห์หาปริมาณแมกนีเซียม เหล็ก แมงกานีสและสังกะสีในดินที่สูงที่ปลูกกาแฟอราบิก้า / กอบกิจ พานอ่อง / 2533 /Full Text
Subject
เคมีของดิน
กาแฟ -- ดิน
แมกนีเซียม -- การวิเคราะห์
เหล็ก -- การวิเคราะห์
แมงกานีส -- การวิเคราะห์
สังกะสี -- การวิเคราะห์
ดิน -- องค์ประกอบ
43 การศึกษาการดำเนินงานของศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / อาคม อนุกูล / 2533 /Full Text
Subject
ศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- การบริหาร
ครู -- เชียงใหม่
ศูนย์การเรียน
44 การศึกษาการพัฒนาของดอกว่านมหาลาภ / เรวดี วุฒิจำนงค์ / 2533 /Full Text
Subject
ว่านมหาลาภ
ไม้ตัดดอก
45 การศึกษาความคิดเรื่อง รูป ในพุทธศาสนา / นันทพร วรกุล / 2533 /Full Text
Subject
พุทธศาสนา
พุทธปรัชญา
สสาร (พุทธศาสนา)
46 การศึกษาโครงสร้างจุลภาคและสัมประสิทธิ์เชิงอุณหภูมิของสภาพต้านทานไฟฟ้าของ[Pb(1-x) Ba(x) Ti(1-y) Mn(y)]O3 / สมปอง มากเกษม / 2533 /Full Text
Subject
ความต้านทานไฟฟ้า
สารประกอบ
สารเฟร์โรอิเล็กทริก
47 การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปฏิบัติสมาธิของสำนักต่าง ๆ ในประเทศไทยกับการปฏิบัติสมาธิในพระไตรปิฎก / เรืองฤทธิ์ แสนนวล / 2533 /Full Text
Subject
สมาธิ
พระไตรปิฎก
48 การศึกษาถึงความพยายามในการจัดเก็บภาษีสรรพากรของจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย / กัญญา สุวรรณเสม / 2533 /Full Text
Subject
รัษฎากร
ภาษีอากร
49 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับสารขัดถูบางชนิดเพื่อการขัดสี / พรทิพย์ อารยะรัตน์ / 2533 /Full Text
Subject
สารขัดถู
เครื่องสีข้าว
50 การศึกษาประสิทธิผลของแบบทดสอบแบบเทเลอร์บางรูปแบบในการตัดสินความรอบรู้ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / สิทธิชัย หาญสมบัติ / 2533 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
แบบทดสอบ
คณิตศาสตร์ -- แบบทดสอบ
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- อุตรดิตถ์
51 การศึกษาปัญหาการจัดดำเนินการและพฤติกรรมการเรียนรู้ในสภาพห้องเรียนคณิตศาสตร์ที่จัดการสอนแบบเอกัตภาพ / อรพิน ละอองอินทร์ / 2533 /Full Text
Subject
การสอนรายบุคคล
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
นักเรียน -- พฤติกรรม
การเรียน
52 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการต่อชิ้นส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / เรวัต กาวีต๊ะ / 2533 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
การอ่านขั้นมัธยมศึกษา
ภาษาอังกฤษ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียน -- เชียงใหม่
การอ่าน
53 การศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูที่ส่งเสริมความเป็นอิสระในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นเด็กเล็กในอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย / วิเชียร ทองคุ้ม / 2533 /Full Text
Subject
ครู -- แม่สรวย (เชียงราย) -- พฤติกรรม
การสอน
การเรียนรู้
นักเรียน -- แม่สรวย (เชียงราย)
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน
54 การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตสุขาภิบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ / จินตนา ทองธรรมชาติ / 2533 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- จอมทอง (เชียงใหม่)
ผู้บริโภค -- จอมทอง (เชียงใหม่)
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์) -- จอมทอง (เชียงใหม่)
55 การศึกษาวิเคราะห์เรื่องกรรมในปรัชญาพุทธกับปรัชญาสางขยะ-โยคะ / ศิริรัตน์ ปุรณะพรรค์ / 2533 /Full Text
Subject
กรรม
พุทธปรัชญา
โยคะ (กายบริหาร)
ปรัชญาอินเดีย
56 การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประชากรที่ตั้งถิ่นฐานในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ / อรุณศรี สุวรรณโชติ / 2533 /Full Text
Subject
การตั้งถิ่นฐาน -- อุตรดิตถ์
อ่างเก็บน้ำ -- อุตรดิตถ์
เขื่อนสิริกิติ์
อุตรดิตถ์ -- ประชากร
อุตรดิตถ์ -- ภาวะสังคม
อุตรดิตถ์ -- ภาวะเศรษฐกิจ
57 การศึกษาสมบัติไดอิเลกตริกของสารผสมแบเรียมติตาเนตและสทรอนเชียมติตาเนตที่เจือสารโดป / ประครอง โคตรชุม / 2533 /Full Text
Subject
ไดอิเล็กทริก
แบเรียมไทเทเนต
สทรอนเชียมติตาเนต
58 การศึกษาสมบัติไดอิเลกตริกของสารผสมสทรอนเชียมติตาเนตและแคลเซียมติตาเนตที่เจือสารโดป / วสันต์ ลิ้มรังสรรค์ / 2533 /Full Text
Subject
ไดอิเล็กทริก
สทรอนเชียมติตาเนต
แคลเซียมติตาเนต
59 การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าของแผ่นฟิล์มบางอินเดียมซิลิเนียม / ชลิต วณิชยานันต์ / 2533 /Full Text
Subject
ฟิล์มบาง -- คุณสมบัติทางไฟฟ้า
อินเดียมซิลิเนียม
60 การสร้างคัลเลอริมิเตอร์ราคาถูกสำหรับใช้ในโพลอินเจคชันอะนาลิซิส / ธนูศักดิ์ ธนะสาร / 2533 /Full Text
Subject
คัลเลอริเมตรี
โฟลอินเจกชันอะนาลิซิส


Page : 1 2 3 4 5 6 7