ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 122 รายการ จากคำว่า 2533

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในภาคคณะสงฆ์ 9 / สุแทน โคตรภูเวียง / 2533 /Full Text
Subject
โรงเรียนพระปริยัติธรรม -- การบริหาร
วัดกับการศึกษา
สงฆ์ -- การศึกษา
โรงเรียน -- การบริหาร
22 การบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / ปริศนา ชัยดวง / 2533 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
หลักสูตร
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- หลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษา -- หลักสูตร
23 การประเมินความต้องการเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิกนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ / อุดม สมบูรณ์ / 2533 /Full Text
Subject
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์
การศึกษาทางอาชีพ -- อุตรดิตถ์
การศึกษาทางวิชาชีพ -- อุตรดิตถ์
นิคมสร้างตนเอง
24 การประเมินความต้องการด้านข่าวสารข้อมูลในชนบทจังหวัดลำปาง / ยุทธวรรณ ภัทรเลาห / 2533 /Full Text
Subject
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- ลำปาง
สื่อมวลชน
บริการสารสนเทศ
ลำปาง -- ประชากรในชนบท
25 การประเมินพฤติกรรมที่คาดหวังตามหลักสูตรกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ / เชี่ยวชาญ ใจอ่อน / 2533 /Full Text
Subject
นักเรียน -- พฤติกรรม
นักเรียน -- นามน (กาฬสินธุ์)
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
การศึกษาขั้นประถม -- หลักสูตร
26 การประยุกต์เทคนิครังสีเอกซ์เพื่อศึกษาสารเชิงซ้อน / ยุพา วัฒนกาญจนา / 2533 /Full Text
Subject
ทองแดง -- การวิเคราะห์
สารประกอบเชิงซ้อน
รังสีเอกซ์ -- การเลี้ยวเบน
รังสีเอกซ์
27 การประสานงานในการจัดการศึกษานอกระบบของคณะทำงานชาวเขาอำเภอ จังหวัดเชียงราย / ไพฑูรย์ สุวรรณทา / 2533 /Full Text
Subject
คณะทำงานชาวเขาอำเภอ
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- เชียงราย
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- การบริหาร
ชาวเขา -- การศึกษา -- เชียงราย
28 การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยพายัพ ให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงาน / กาญจนา ปองทอง / 2533 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ
การตลาด -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) -- เชียงใหม่
ธุรกิจศึกษา -- หลักสูตร
ตลาดแรงงาน -- เชียงใหม่
29 การเปรียบเทียบค่าความดันเลือดดำส่วนกลางของผู้ป่วยในท่านอน 3 ระดับ / กุลดา เชื้อดำรง / 2533 /Full Text
Subject
ความดันเลือดดำส่วนกลาง
ท่านอน
Dissertations, Academic -- Nursing
Central venous pressure
30 การเปรียบเทียบระดับความคิดในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยวิธีสอนแบบให้เรียนเป็นคณะ กับวิธีสอนแบบครูนำอภิปราย / มานิต เขียวศรี / 2533 /Full Text
Subject
การสอน
การแก้ปัญหา
นักเรียน
การศึกษาขั้นมัธยม
31 การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การนับลดและการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / สนิท ฟูจันทร์ / 2533 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านแม่คะ
คณิตศาสตร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์ -- ฝาง (เชียงใหม่)
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- ฝาง (เชียงใหม่)
32 การพัฒนาฐานข้อมูลนิยามศัพท์ทางวิชาการด้านเกษตรที่ใช้ในหลักสูตรประเภทวิชาเกษตรกรรมระดับอาชีวศึกษา / รัชนีกร จำปาเทศ / 2533 /Full Text
Subject
การจัดการฐานข้อมูล
เกษตรกรรม -- ศัพท์บัญญัติ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- เกษตรกรรม
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
33 การเพาะเลี้ยงและปริมาณโปรตีนของสาหร่าย Spirulina platensis ที่เลี้ยงในน้ำเวย์เต้าหู้ / สถิตย์ วงศ์สว่าง / 2533 /Full Text
Subject
สาหร่าย
โปรตีน
นมถั่วเหลือง
34 การรับรู้ของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อบทบาทของครูประถมศึกษา จังหวัดลำปาง / สุรพันธ์ สืบฟัก / 2533 /Full Text
Subject
ครู -- ลำปาง
การศึกษาขั้นประถม -- ลำปาง
ผู้บริหารโรงเรียน -- ลำปาง
35 การวัดความเข้มข้นเรดอนใต้ผิวดินเปรียบเทียบ ณ ดอยแปปอมัก บ้านดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ / บุญฤทธิ์ วรรคจันทร์ / 2533 /Full Text
Subject
ดิน -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)
เรดอน
ดอยแปปอมัก (เชียงใหม่)
บ้านดอยเต่า (เชียงใหม่)
36 การวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าโดยวิธีวัดแบบสี่จุด / นิพนธ์ ชาวนา / 2533 /Full Text
Subject
ความต้านทานไฟฟ้า -- การวัด
ความต้านทานไฟฟ้า
37 การวิเคราะห์ปริมาณโลหะบางชนิดในทองบรอนซ์โดยใช้เทคนิคเอกซเรย์ฟปลูออเรสเซนต์ / บุษบา รัตนคุณากร / 2533 /Full Text
Subject
โลหะ -- การวิเคราะห์
ทองบรอนซ์
การวิเคราะห์สเปกตรัม
38 การวิเคราะห์พันธุศาสตร์ปริมาณของลักษณะถั่วเหลืองจากคู่ผสม / พิชัย สุรพรไพบูลย์ / 2533 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- พันธุศาสตร์
39 การวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตรเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ : กรณีศึกษาตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ / บดินทร์ สิงหะชัย / 2533 /Full Text
Subject
โคเนื้อ -- การเลี้ยง
นิเวศวิทยาเกษตร
โคเนื้อ -- ปะคำ (บุรีรัมย์)
40 การวิเคราะห์เวลาสัมผัสของดาวคู่อุปราคายูเซฟาย / สุวิทย์ นามมหาจักร / 2533 /Full Text
Subject
ดาวคู่อุปราคา
เวลา


Page : 1 2 3 4 5 6 7