ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 170 รายการ จากคำว่า 2532

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
161 ศึกษาการดูดซับแก๊สของถ่านกัมมันต์ / พิทักษ์พงศ์ อุณพรรณ / 2532 /Full Text
Subject
การดูดซับก๊าซ
คาร์บอนกัมมันต์ -- การดูดซับ
162 ศึกษาระบบควบคุมการระเหยสารในระบบสุญญากาศ / สุนิตย์ โรจนสุวรรณ / 2532 /Full Text
Subject
การควบคุมการระเหย
สุญญากาศ
163 ศึกษาเฮตเทอโรซีสของข้าวพันธุ์ลูกผสม (Oryza sativa L.) / อาจอง เลี้ยงล่ำ / 2532 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุ์
ข้าว -- การปรับปรุงพันธุ์
เฮตเทอโรซีส
164 สภาพความต้องการและปัญหาใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร / ธนกร สมสมาน / 2532 /Full Text
Subject
ไมโครคอมพิวเตอร์
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- กรุงเทพฯ
165 สภาพปัจจุบันและสภาพที่ควรจะเป็นของการบริหารงาน ด้านการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / สุรีวรรณ วงศ์หล่อ / 2532 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะศึกษาศาสตร์
การฝึกสอน
การฝึกหัดครู
166 สรีรวิทยาของการออกดอกและการติดเมล็ดของหอมหัวใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ / ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ / 2532 /Full Text
Subject
หอม
หอม -- สรีรวิทยา
หอม -- เมล็ดพันธุ์
การออกดอก
167 สูตรโครงสร้างและฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารจากใบ Aglaia argentea Bl. / เกษร นันทจิต / 2532 /Full Text
Subject
เภสัชเวท
มะเร็ง
สมุนไพร
เภสัชเคมี
168 องค์ประกอบทางเคมีของเซรามิกโบราณภาคเหนือ / เลิศณรงค์ ศรีพนม / 2532 /Full Text
Subject
เครื่องเคลือบดินเผา
เครื่องปั้นดินเผา -- ไทย(ภาคเหนือ)
ดิน -- การวิเคราะห์
น้ำเคลือบ
169 องค์ประกอบทางเคมีและเทคนิคการผลิตของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาหางดง / พรพิรุณ กลิ่นมาลี / 2532 /Full Text
Subject
เครื่องปั้นดินเผาหางดง
ดิน -- การวิเคราะห์
น้ำเคลือบ
เครื่องปั้นดินเผา
170 อุตสาหกรรมการแปรรูปผักและผลไม้ในจังหวัดเชียงใหม่ : การวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ / พัฒนา ราชวงศ์ / 2532 /Full Text
Subject
การพัฒนาอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูปผัก -- เชียงใหม่
โรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูปผลไม้ -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรม -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9