ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 170 รายการ จากคำว่า 2532

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
141 เปรียบเทียบค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงระหว่างการให้อากาศภายในห้อง การให้ออกซิเจนที่มีอัตราไหล 5, 10, และ 15 ลิตรต่อนาที ร่วมกับการทำให้ปอดขยายตัวภายหลังการดูดเสมหะทางท่อหลอดลมคอ / วัลภา คุณทรงเกียรติ / 2532 /Full Text
Subject
ออกซิเจน
การหายใจ
เลือด
Dissertations, Academic -- Nursing
Oxygen
Suction
142 ผลการจัดท่านอนของผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องน้ำไขสันหลังต่อการปวดศีรษะ / ศิริลักษณ์ กิจศรีไพศาล / 2532 /Full Text
Subject
การพยาบาลศัลยศาสตร์
พยาบาลกับผู้ป่วย
ปวดศีรษะ
การนอนหลับ
ยาระงับความรู้สึก
Dissertations, Academic -- Nursing
Lying
Anesthesia, Spinal
143 ผลการฝึกทำแบบทดสอบความถนัดในระยะเวลาต่าง ๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / สมชาย ไกรศุทธิกานต์ / 2532 /Full Text
Subject
ความสามารถ -- แบบทดสอบ
นักเรียน
การศึกษาขั้นมัธยม
การวัดความถนัดทางการเรียน
144 ผลการสอนอย่างมีแบบแผนต่อการเคลื่อนไหวของข้อเข่าในผู้ป่วยผ่าตัดเข่าโดยใช้กล้องส่องข้อ / สิริรัตน์ หาญวงศ์ / 2532 /Full Text
Subject
การพยาบาลศัลยศาสตร์
ข้อ -- โรค
ข้อเข่า -- ศัลยกรรม
ข้อ -- ศัลยกรรม
Dissertations, Academic -- Nursing
Knee joint
Arthroscopy -- Surgery
145 ผลของการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง สารรอบตัวที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ธีระวัฒน์ วรรณนุช / 2532 /Full Text
Subject
การสอน
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน(มัธยมศึกษา)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความคิดสร้างสรรค์
146 ผลของความดันและอุณหภูมิต่ำต่ออายุการเก็บรักษามะม่วงพันธุ์หนังกลางวันและเขียวเสวย / ธีระ โอ่งวัลย์ / 2532 /Full Text
Subject
มะม่วง -- การเก็บและรักษา
อุณหภูมิต่ำ
147 ผลของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียมที่มีต่อการเติบโตของต้นกล้าดอกบานชื่น / ณัฐา ควรประเสริฐ / 2532 /Full Text
Subject
กล้า -- การเจริญเติบโต
บานชื่น -- การเจริญเติบโต
ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม
148 ผลของปริมาณน้ำที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของสตรอเบอรี่ / ดารณี เกียรติสกุล / 2532 /Full Text
Subject
สตรอเบอรี่
น้ำในการเกษตร
สตรอเบอรี่ -- การเจริญเติบโต
149 ผลของวันปลูกและช่วงการเก็บเกี่ยวที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในสภาพไร่นา / อรรณพ กสิวิวัฒน์ / 2532 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- เมล็ดพันธุ์
ถั่วเหลือง -- ฤดูเก็บเกี่ยว
ถั่วเหลือง -- ฤดูการปลูก
ไร่นา
150 ผลของสารสกัดจากกวาวขาว [Pueraria mirifica Shaw and Suvatabandhu] ต่ออวัยวะสืบพันธุ์และสารบางอย่างในเลือดของหนูขาว [Rattus norvegicus] / อนุสรณ์ วนาสัณฑ์ / 2532 /Full Text
Subject
กวาวเครือขาว
อวัยวะสืบพันธุ์
เลือด
หนูขาว
สารสกัดจากพืช
151 ผลของอุณหภูมิรากที่มีต่อการเจริญเติบโตของส้มโอ / ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์ / 2532 /Full Text
Subject
ส้มโอ -- การเจริญเติบโต
อุณหภูมิ
ราก
152 ผลที่เกิดจากการใช้แผนการสอนคณิตศาสตร์ที่ออกแบบโดยจัดลำดับเนื้อหาย้อนกลับสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / บัญญัติ เพ็ญจันทร์ / 2532 /Full Text
Subject
แผนการสอน
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียน
การศึกษาขั้นมัธยม
153 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเป็นผู้นำของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เรียนเนื้อหากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตด้วยแบบเรียนสำเร็จรูปของโครงการส่งเสริมสมรรถภาพการสอน (RIT) เปรียบเทียบกับแผนการสอนของจังหวัด / ชาตรี มณีโกศล / 2532 /Full Text
Subject
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประมุขศิลป์
ผู้นำ
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
แบบเรียนสำเร็จรูป
นักเรียน -- แม่ฮ่องสอน
โครงการส่งเสริมสมรรถภาพการสอน
154 ผู้บริหารกับการใช้สังคหวัตถุธรรม : ศึกษากรณีผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ / ไพฑูรย์ ขุนอาสา / 2532 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บริหารโรงเรียน -- อุตรดิตถ์
โรงเรียนประถมศึกษา -- อุตรดิตถ์
สังคหวัตถุธรรม
155 รากที่สองของเมตริกซ์ / สมมาตร บรรจงรัตน์ / 2532 /Full Text
Subject
รากที่สอง
แมตริกซ์
156 ไรโซเบียมสายพันธุ์พื้นเมือง สำหรับถั่วเหลืองที่มีในภาคเหนือของประเทศไทย / ศรีศุกร์ นิลกรรณ์ / 2532 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- ไทย (ภาคเหนือ)
ไรโซเบียม
157 ลักษณะพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร / เสริม จันทร์คำ / 2532 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
ผู้บริหารโรงเรียน -- กำแพงเพชร
โรงเรียนประถมศึกษา -- กำแพงเพชร
158 วิเคราะห์การประสานงานการศึกษานอกระบบในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบทยากจน (กศ.พช.) / เอกชัย ปานเม่น / 2532 /Full Text
Subject
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- เชียงราย
โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบทยากจน
159 วิเคราะห์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในข้อสอบวิชาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และข้อสอบวิชาชีววิทยาของข้อสอบโควต้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิสุทธิ์ โคระนนท์ / พิสุทธิ์ โคตะนนท์ / 2532 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การสอบ
ข้อสอบ
ชีววิทยา -- ข้อสอบ
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย(ภาคเหนือ)
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
160 ศักยภาพของข้าวสาลีในเขตเกษตรที่ดอน / บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา / 2532 /Full Text
Subject
ข้าวสาลี
นิเวศวิทยาเกษตร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9