ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 170 รายการ จากคำว่า 2532

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 ความเครียดของพยาบาลในหออภิบาลผู้ป่วยหนักและหอผู้ป่วยทั่วไป อายุรกรรม ศัลยกรรม / ฐานา ธรรมคุณ / 2532 /Full Text
Subject
พยาบาล
ความเครียด (จิตวิทยา)
ผู้ป่วย
การพยาบาลอายุรศาสตร์
การพยาบาลศัลยศาสตร์
Dissertations, Academic -- Nursing
Stress
122 ความต้องการธาตุฟอสฟอรัสและซัลเฟอร์ของถั่วเหลืองที่ปลูกในชุดดินที่สำคัญทางภาคเหนือของประเทศไทย / สมเจตน์ ศรีทองคำ / 2532 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- ไทย (ภาคเหนือ)
ดิน -- ไทย (ภาคเหนือ)
ฟอสฟอรัส
ถั่วเหลือง -- ปุ๋ย
กำมะถัน
123 ความเป็นกรดของดินและความเป็นพิษของแมงกานิสจากกระบวนการเฟอโรไลซีส / ชูชาติ สันธทรัพย์ / 2532 /Full Text
Subject
ความเป็นกรดของดิน
แมงกานีส
ดิน
124 ความสัมพันธ์ทางกายภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาในบริเวณลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบน / ศิริ มณีวรรณ / 2532 /Full Text
Subject
ลุ่มน้ำ -- ไทย (ภาคเหนือ)
แม่น้ำ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ภูมิศาสตร์กายภาพ -- ไทย (ภาคเหนือ)
แม่น้ำปิง
125 คำเรียกขวัญลูกแก้ว : การศึกษาด้านรูปแบบและเนื้อหา / นฤมล เรืองรังษี / 2532 /Full Text
Subject
วรรณกรรมไทย (ภาคเหนือ)
การบวช
ขวัญและการทำขวัญ
พุทธศาสนา -- พิธีกรรม
ไทย (ภาคเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
126 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในทัศนะของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอกิ่งอำเภอ อโนทัย ศุภภะ / อโณทัย ศุภภะ / 2532 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ
การศึกษา -- การบริหาร
การศึกษาขั้นประถม -- การบริหาร
นักบริหาร
127 เคลือบสีแดงของทองแดงสำหรับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก / พูนสุข เกลี้ยงช่วย / 2532 /Full Text
Subject
น้ำเคลือบ
ทองแดง
ของที่ระลึก
128 โคลงนิราศหริภุญชัย : การวินิจฉัยต้นฉบับ / ลมูล จันทน์หอม / 2532 /Full Text
Subject
วรรณคดีไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติและวิจารณ์
กวีนิพนธ์ไทย
โคลงนิราศหริภุญชัย -- ประวัติและวิจารณ์
129 จำนวนชั้นสมมูลในปริภูมิฟังก์ชัน / วิชัย ใจสบาย / 2532 /Full Text
Subject
ทฤษฎีเซต
จำนวนชั้นสมมูล
ปริภูมิฟังก์ชัน
130 ดัชนีเก็บเกี่ยวขององุ่นทำไวน์พันธุ์เอกซ์เซลสิออร์ และ 31657 จี เอ็ม / บุญแถม ถาคำฟู / 2532 /Full Text
Subject
องุ่น -- การเก็บเกี่ยว
องุ่น -- พันธุ์
131 ทรัพยากรการบริหารเพื่อการจัดการศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดหนองคาย / ประหยัด คามตะศิลา / 2532 /Full Text
Subject
โรงเรียนประถมศึกษา -- การบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา -- หนองคาย
การศึกษาขั้นก่อนประถม -- หนองคาย
132 ทฤษฎีบทปิธากอรัสในเรขาคณิตนอนยูคลิด / กมลวิทย์ พันธ์พัฒนกุล / 2532 /Full Text
Subject
เรขาคณิตนอกระบบยุคลิด
ปิธากอรัส
133 เทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณธาตุที่เป็นองค์ประกอบสำคัญโดยวิธีเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์ / ทองเจือ อินชิดจุ้ย / 2532 /Full Text
Subject
รังสีเอกซ์
การวิเคราะห์สเปกตรัม
ธาตุ -- การวิเคราะห์
134 เทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณธาตุในโลหะผสมโดยวิธีเอ๊กซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์ / พัฒนสุข ชำนินอก / 2532 /Full Text
Subject
ธาตุ -- การวิเคราะห์
โลหะผสม -- การวิเคราะห์
เคมีวิเคราะห์ -- เชิงปริมาณ
เอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์
135 แนวคิดเรื่อง การพัฒนาชุมชน ในพุทธศาสนา / บุญตัน หล้ากอง / 2532 /Full Text
Subject
พุทธศาสนา
การพัฒนาชุมชน
พุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน
136 แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ / สมชาย พานิชสิติ / 2532 /Full Text
Subject
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
สังคมศาสตร์ -- คณิตศาสตร์
137 ประสิทธิผลการทำงานของครูผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการระดับตำบลในจังหวัดลำพูน / พีระพงษ์ นิลาพันธ์ / 2532 /Full Text
Subject
กระทรวงศึกษาธิการ
ครู -- ลำพูน
การทำงาน
138 ปัจจัยทางนิเวศวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเมืองเชียงใหม่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของข้าราชการหลังการเกษียณอายุ / กฤษดาภรณ์ มะกล่ำทอง / 2532 /Full Text
Subject
เมือง -- เชียงใหม่
การเกษียณอายุ
ผู้สูงอายุ
เชียงใหม่ -- ที่อยู่อาศัย
139 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดลำพูน ที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.2521 / อินทอน กันไชยสัก / 2532 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน
ครู -- ลำพูน -- พฤติกรรม
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
การศึกษาขั้นประถม -- หลักสูตร
140 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกไม้ดอกเพื่อเป็นรายได้เสริมของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ / เอกพงศ์ วรกุล / 2532 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- เชียงใหม่ -- รายได้
ไม้ดอก
ดอกไม้
นวัตกรรมทางการเกษตร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9