ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 170 รายการ จากคำว่า 2532

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 การศึกษาเลคตินในพืชบางชนิดในภาคเหนือของประเทศ / สัมฤทธิ์ ภู่รุ่งเรือง / 2532 /Full Text
Subject
เลคติน
พืช -- ไทย (ภาคเหนือ)
82 การศึกษาและวิเคราะห์ไทม์-ออฟ-ไฟลท์สเปคตรัมของปฏิกิริยา Pb(n,xn) ที่พลังงาน 14.1 ล้านอิเล็กตรอนโวลท์ / พิทยา พัฒนจักร / 2532 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์สเปกตรัม
83 การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา ข้อคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดสุรินทร์ / ปรีดา พิศโสระ / 2532 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โครงงานวิทยาศาสตร์
ครู -- สุรินทร์
นักเรียน -- สุรินทร์
84 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการใช้สื่อการสอนของวิทยาลัยพยาบาลในเขตภาคเหนือของประเทศไทย / ชาลี กาญจนรัตน์ / 2532 /Full Text
Subject
การสอนด้วยอุปกรณ์
วิทยาลัยพยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
85 การศึกษาสภาพและปัญหาในการบริหารงานการเงินของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด / จรัล ยงพานิช / 2532 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด -- การเงิน
การเงิน
การศึกษา -- การบริหาร
86 การศึกษาสมบัติไพโซอิเลคตริกของ PbO-ZrO2-TiO เซรามิกส์ / สุรชัย สัมภวมาน / 2532 /Full Text
Subject
เพียโซอิเล็กทริกเซรามิกส์
เครื่องเคลือบดินเผา
87 การศึกษาสารระหว่างดาวฤกษ์ในระนาบแกแลกซี่โดยเทคนิคทางโฟโตเมตรี / มาโนช นาคสาทา / 2532 /Full Text
Subject
ดาวฤกษ์
กาแลกซี
โฟโตเมตรีทางดาราศาสตร์
88 การศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการประสานงานโครงการการศึกษานอกระบบ ระหว่างศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่กับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง / สุพล ทองคำ / 2532 /Full Text
Subject
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- การบริหาร
89 การสกัดเอนไซม์กลูโคสไอโซเมอเรสจากแบคทีเรีย (Leuconostoc sp. streptomyces sp.) และการทำให้บริสุทธิ์ / จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ / 2532 /Full Text
Subject
เอนไซม์
แบคทีเรีย
กลูโคสไอโซเมอเรส
90 การสมนัยต่อเนื่อง / สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี / 2532 /Full Text
Subject
การสมนัย
91 การสร้างคู่มือการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะซึ่งมาที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล / ทิพพาพร ตังอำนวย / 2532 /Full Text
Subject
พยาบาลกับผู้ป่วย
การพยาบาล -- คู่มือ
โรงพยาบาล -- บริการพยาบาลฉุกเฉิน
ศีรษะบาดเจ็บ
Dissertations, Academic -- Nursing
Head injuries, Nursing -- Handbooks
Craniocerebral trauma -- Handbooks
92 การสร้างเครื่องมือนับรอยกระโดดประกายไฟสำหรับหัววัดแบบโซลิดสเตทนิวเคลียร์แทรค สุนทร สุคนธ์พาณิช / สุนทร สุคนธ์พานิช / 2532 /Full Text
Subject
หัววัดนิวเคลียร์แทรค
เครื่องมือนับรอยประกายไฟ
93 การสร้างเครื่องมือวัดความสนใจในวิชาพื้นฐานวิชาอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ธีรวุฒิ บำรุงจิตร / ธีรวุฒิ บำรุงจิตร์ / 2532 /Full Text
Subject
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่ -- แบบทดสอบ
นักเรียน -- เชียงใหม่
การศึกษาขั้นมัธยม -- เชียงใหม่
ความสนใจทางอาชีพ
94 การสร้างเครื่องมือวัดคุณลักษณะของวิทยาการสอนวิชาชีพ กรมการศึกษานอกโรงเรียน / อินทิรา เชียงอารีย์ / 2532 /Full Text
Subject
กรมการศึกษานอกโรงเรียน
การทดสอบบุคลิกภาพ
95 การสร้างเครื่องมือวัดคุณลักษณะของศึกษานิเทศก์อำเภอ / ประยุทธ ละม้ายแข / 2532 /Full Text
Subject
ศึกษานิเทศก์
บุคลิกภาพ
96 การสร้างเครื่องมือวัดทักษะภาคปฎิบัติวิชาวิทยาศาสตร์ (ว.101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรพุทธศักราช 2531 / อรุณศรี เตชะเรืองรอง / 2532 /Full Text
Subject
การวัดผลทางการศึกษา -- อุตรดิตถ์
วิทยาศาสตร์ -- การทดลอง
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- อุตรดิตถ์
97 การสร้างชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยวิธีการเชิงระบบเรื่อง การคูณและการหาร สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น และปัญหาการเรียนของนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต / สุธี อารีย์พงศ์ / 2532 /Full Text
Subject
การสอนด้วยอุปกรณ์
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน(ประถมศึกษา)
นักเรียน -- ภูเก็ต
คณิตศาสตร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
98 การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้านการอ่านภาษาไทยสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน / นฤนาถ ลำพงษ์เหนือ / 2532 /Full Text
Subject
การสอนด้วยอุปกรณ์ -- เชียงใหม่
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- เชียงใหม่
การอ่าน -- เชียงใหม่
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
99 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยในการเรียนเรื่อง ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 / จิตรา ภมรดล / 2532 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน
แบบทดสอบ
เลขคณิต -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียน -- ลำพูน
100 การสร้างแบบทดสอบอิงเกณฑ์วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / เพียงขวัญ บัววังโป่ง / 2532 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- แบบทดสอบ
การศึกษาขั้นมัธยม -- พิษณุโลก


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9