ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 170 รายการ จากคำว่า 2532

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 การศึกษาความต้องการและแนวโน้มของการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ ในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ / สมรัก ปริยะวาที / 2532 /Full Text
Subject
ไมโครคอมพิวเตอร์
สถาบันอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
62 การศึกษาความต้านทานที่ไม่เป็นเชิงเส้นของเซรามิกส์สังกะสีออกไซด์ / พร้อม กุลสุวรรณ์ / 2532 /Full Text
Subject
ความต้านทานไฟฟ้า
เซรามิกส์สังกะสีออกไซด์
63 การศึกษาความบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 ในจังหวัดพิจิตร / สุนันท์ ขันธ์ทอง / 2532 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียน -- พิจิตร
64 การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ / จำเริญ เร่งถนอมทรัพย์ / 2532 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฮอด
ครู -- ฮอด (เชียงใหม่)
ความพอใจในการทำงาน
65 การศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์การทดลองวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในระดับต่างกัน / มยุรีย์ ขันรินทร์คำ / 2532 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การทดลอง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
นักเรียน -- เชียงใหม่
การศึกษาขั้นมัธยม -- เชียงใหม่
วิทยาศาสตร์ -- เครื่องมือและอุปกรณ์
66 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการชมรายการวิทยาศาสตร์ทางโทรทัศน์การอ่านวารสารทางวิทยาศาสตร์ และการอ่านหนังสือพิมพ์กับความตระหนักถึงอิทธิพลของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมวลมนุษย์และสภาพแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / เครือวัลย์ เคลื่อนสูงเนิน / 2532 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์กับมนุษย์
วิทยาศาสตร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ -- แง่สิ่งแวดล้อม
นักเรียน -- เชียงใหม่
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน(มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
67 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับสมรรถภาพทางพุทธิพิสัยตามแนวของบลูม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ / วารีรัตน์ ชนกนำชัย / 2532 /Full Text
Subject
นักเรียน -- เชียงใหม่
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
68 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และรูปแบบการคิดต่างกันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สุรีพันธุ์ ขัณฑสีมา / สุรีย์พันธุ์ ขัณฑสีมา / 2532 /Full Text
Subject
โรงเรียนหอพระ
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
นักเรียน -- เชียงใหม่
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
69 การศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบอนุกรม 2 มิติ ชนิดเลือกตอบเมื่อวิเคราะห์จากข้อสอบและผู้สอบทั้งหมดกับเมื่อตัดบางส่วนออกโดยพิจารณาจากแนวความสอดคล้องตามราชค์โมเดล / วุฒิชัย กุลนิล / 2532 /Full Text
Subject
แบบทดสอบ
ข้อสอบ
ข้อสอบปรนัย
70 การศึกษาคุณภาพและการหาปริมาณของไอออนบางตัวในน้ำจากอ่างแก้วในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ฉลวย เสาวคนธ์ / 2532 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
น้ำ -- การวิเคราะห์
ไอออน
อ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว (เชียงใหม่)
71 การศึกษาคุณสมบัติทางชีวเคมีบางประการของยีสต์และแลคติกแอซิคบักเตรีบางชนิดในน้ำเวย์เต้าหู้ c / สุมาลี โมรา / 2532 /Full Text
Subject
ยีสต์
กรดแล็กติก
น้ำเต้าหู้
แบคทีเรียกรดแล็กติก
72 การศึกษาโครงสร้างผลึกอิทเตรียมอลูมิเนียมการ์เนต / สมจิตร นาเมืองรักษ์ / 2532 /Full Text
Subject
ผลึก
อิทเตรียมอลูมิเนียมการ์เนต
73 การศึกษาทางเคมีของหมึกลูกลื่นสีน้ำเงินชนิดต่าง ๆ / สายสมร ศรียางค์ / 2532 /Full Text
Subject
โครมาโตกราฟีย์กระดาษ
ทินเลเยอร์โครมาโตกราฟี
ปากกาลูกลื่น
น้ำหมึก
74 การศึกษาทางสเปกโทรสโกปีของสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะแทรนซิชัน (II) บางตัวกับอนุพันธ์กรดเบนโซอิค / ช่อผกา เตียวสุวัฒน์ / 2532 /Full Text
Subject
สารประกอบเชิงซ้อน
โลหะทรานซิชัน
การวิเคราะห์สเปกตรัม
กรด
75 การศึกษาเทอร์ไบน์ไอ / ศรีธร มูลมณี / 2532 /Full Text
Subject
กังหันไอน้ำ
76 การศึกษาแนวการจัดโรงเรียนมัธยมศึกษาสงเคราะห์ที่พึงประสงค์ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน / ขจร เสวี / 2532 /Full Text
Subject
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ -- การบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- การบริหาร
ผู้บริหารโรงเรียน
77 การศึกษาบันชิ่งแฟคเตอร์ของเครื่องกำเนิดนิวตรอน แบบห้วงที่เชียงใหม่ / ธีรวรรณ บุญญวรรณ / 2532 /Full Text
Subject
นิวตรอน
เครื่องกำเนิดนิวตรอนแบบห้วง
78 การศึกษาแบบการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบที่เป็นภาษาและแบบทดสอบที่เป็นรูปภาพ / พิสิษฐ์ มณีเมือง / 2532 /Full Text
Subject
แบบทดสอบ
ความคิดและการคิด
นักเรียน -- เชียงใหม่
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่
79 การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่อง นางผมหอม ฉบับล้านนากับฉบับอีสาน / ศิวาพร วัฒนรัตน์ / 2532 /Full Text
Subject
วรรณคดีเปรียบเทียบ
วรรณคดีไทย (ภาคเหนือ)
วรรณคดีไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
นางผมหอม -- ประวัติและวิจารณ์
80 การศึกษาผิวดูดกลืนความร้อนเซรามิกส์เพื่อใช้ในเครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ / ธีระชัย พลสงคราม / 2532 /Full Text
Subject
ความร้อน -- การดูดซึม
เครื่องเคลือบดินเผา
เครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9