ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 170 รายการ จากคำว่า 2532

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตของการเกษตรที่สูง กรณีศึกษาโครงการหลวงอ่างขาง และโครงการหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ / ศิริพร กิรติการกุล / 2532 /Full Text
Subject
โครงการหลวงอ่างขาง
โครงการหลวงอินทนนท์
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ -- เชียงใหม่
เกษตรที่สูง
ผลิตผลเกษตร
42 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาตามทัศนะของผู้เข้ารับการอบรม : โครงการฝึกอบรมเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมประจำเขตการศึกษา 8 / ประสาน สาระทัน / 2532 /Full Text
Subject
โครงการฝึกอบรมเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษา
ครูใหญ่ -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การฝึกอบรม
ผู้บริหารโรงเรียน -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การฝึกอบรม
43 การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการทางด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สายอาชีพช่างไฟฟ้าของโรงเรียนสารพัดช่าง เขตภาคเหนือ / สนอง อิ่มเอม / 2532 /Full Text
Subject
การศึกษาทางวิชาชีพ -- ไทย (ภาคเหนือ)
การศึกษาทางอาชีพ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ช่างไฟฟ้า
โรงเรียนสารพัดช่าง
44 การวิเคราะห์สเปกตรัมของดาวยักษ์ที่มีความเร็วสูง / วัฒนา วงษ์ทอง / 2532 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์สเปกตรัม -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ดาว
45 การวิเคราะห์สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดออร์แกโนคลอรีนในน้ำแม่ปิงตอนบนโดยวิธีแก๊ส-ลิควิดโครมาโทกราฟี / ผดุงศักดิ์ ภุหิรัญ / 2532 /Full Text
Subject
ออร์กาโนคลอรีน
ยากำจัดศัตรูพืช -- การวิเคราะห์
ยากำจัดวัชพืช -- การวิเคราะห์
โครมาโตกราฟีย์ก๊าซ
แม่น้ำปิง
46 การวิเคราะห์สารให้กลิ่นในถั่วเหลืองหมัก / สมเกียรติ กรวยสวัสดิ์ / 2532 /Full Text
Subject
สารประกอบให้กลิ่น -- การวิเคราะห์
ถั่วเหลือง
47 การวิเคราะห์หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / ช่วงชัย ทาเวียง / 2532 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- แบบเรียน
แบบเรียน
48 การวิเคราะห์หาปริมาณทองแดง ตะกั่ว เหล็ก และสังกะสีในน้ำแม่ปิงตอนบน / สุนทร ส่งตรัส / 2532 /Full Text
Subject
ทองแดง -- การวิเคราะห์
ตะกั่ว -- การวิเคราะห์
เหล็ก -- การวิเคราะห์
สังกะสี -- การวิเคราะห์
แม่น้ำ -- เชียงใหม่
แม่น้ำปิง
49 การวิเคราะห์หาปริมาณพลวง ทังสเตน และดีบุกในตะกอนท้องน้ำ / สุนทรี รินทร์คำ / 2532 /Full Text
Subject
พลวง -- การวิเคราะห์
ทังสเตน -- การวิเคราะห์
ดีบุก -- การวิเคราะห์
สเปกโตรโฟโตเมทรี
แม่น้ำปิง
50 การวิเคราะห์หาปริมาณยูโรเปียม เทอร์เบียมและแลนทานัมในตะกอนท้องน้ำโดยวิธีสเปกโทรโฟโตเมตรี / ดวงจันทร์ ขัดสีทะลี / 2532 /Full Text
Subject
ยูโรเปียม -- การวิเคราะห์
เทอร์เบียม -- การวิเคราะห์
แลนทานัม -- การวิเคราะห์
สเปกโตรโฟโตเมทรี
แหล่งน้ำ -- เชียงใหม่
51 การวิเคราะห์หาสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดออร์แกโนคลอรีนในน้ำแม่กลางโดยวิธีแก๊ส-ลิควิดโครมาโทกราฟี / บัณฑิต ศิริเกษ / 2532 /Full Text
Subject
ออร์กาโนคลอรีน
ยากำจัดศัตรูพืช -- การวิเคราะห์
ยากำจัดวัชพืช -- การวิเคราะห์
แม่น้ำ -- จอมทอง (เชียงใหม่)
โครมาโตกราฟีย์ก๊าซ
52 การศึกษากระบวนการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / บุญเลียว หินศรีสุวรรณ / 2532 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่
โรงเรียนประถมศึกษา -- การบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
53 การศึกษากลวิธีสอนจริยศึกษาของครูผู้สอนจริยศึกษาดีเด่นในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดลำปาง / ปกรณ์ บุญสำราญ / 2532 /Full Text
Subject
จริยศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
การสอน
54 การศึกษากังหันน้ำแบบตีนตะขาบ / นรินทร์ สุขกรี / 2532 /Full Text
Subject
กังหันน้ำ
55 การศึกษาการจัดศูนย์วิชาการเคลื่อนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน / เกรียงศักดิ์ งามเมืองปัก / 2532 /Full Text
Subject
การสอนด้วยอุปกรณ์ -- แม่ฮ่องสอน
ศูนย์การเรียน
การศึกษาขั้นประถม -- แม่ฮ่องสอน
56 การศึกษาการเจริญของ Zymomonas mobilis ในน้ำอ้อย / ปริญญารัตน์ เรืองไพศาล / 2532 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
น้ำอ้อย
57 การศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของส้มโอในสภาพแวดล้อมของภาคเหนือตอนบน / สัญชัย พันธโชติ / 2532 /Full Text
Subject
ส้มโอ -- การเจริญเติบโต
นิเวศวิทยาเกษตร -- ไทย (ภาคเหนือ)
ส้มโอ -- นิเวศวิทยา
58 การศึกษาการบังดาวโดยเทคนิคทางโฟโตเมตรีอัตราเร็วสูง / วิม เหนือเพ็ง / 2532 /Full Text
Subject
การบังดาว
โฟโตเมตรีทางดาราศาสตร์
59 การศึกษาการผลิตซอร์บิทอลในปฏิกรณ์เอนไซม์ / บุณยรัศมิ์ สุขเขียว / 2532 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
ซอร์บิทอล
เอนไซม์
60 การศึกษาขบวนการหมักเต้าหู้ยี้โดยใช้เชื้อ Aspergillus oryzae และ Mucor hiemalis / เลิศลักษณ์ เสถียรรัตน์ / 2532 /Full Text
Subject
เชื้อรา
การหมัก
เต้าหู้ยี้


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9